Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Su­ma­lė į mil­tus – san­kry­žos nė­ra, bau­da pa­skir­ta ne­tei­sė­tai. Bet…

Vals­ty­bė vals­ty­bė­je: LAKD teis­mo nu­tar­tis nė mo­tais – san­kry­ža yra!

Pla­čiai „Plun­gės ži­nių“ aprašyta is­to­ri­ja, ku­rio­je plun­giš­kį Min­dau­gą V. po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai nu­bau­dė už tai, kad jų au­to­mo­bi­lį ne­va len­kė san­kry­žo­je Sto­ties gat­vė­je, ties įva­žia­vi­mu į įmo­nių „Juo­re­ga“ ir „Pals­ka“ te­ri­to­ri­jas, gruo­džio 18 die­ną tu­rė­jo kaip ir pa­si­baig­ti. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas tą­dien su­ma­lė į mil­tus pa­rei­gū­nų tei­gi­nius ir pa­nai­ki­no Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį, ku­ria plun­giš­kis bu­vo pri­pa­žin­tas kal­tu.
Ir nors nuo pa­rei­gū­nų nu­ken­tė­jęs vai­ruo­to­jas yra iš­tei­sin­tas ir ga­li džiaug­tis, kad neat­si­svei­kins su vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mu bei ne­rei­kės mo­kė­ti bau­dos, ab­sur­do is­to­ri­ja įgau­na nau­ją at­spal­vį. Pa­si­ro­do, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai (LAKD) teis­mo nu­tar­tis nė mo­tais – jai to­je vie­to­je san­kry­ža vis tiek yra, ir ke­lių žen­kli­ni­mo keis­ti net ne­ke­ti­na! Tad vai­ruo­to­jai ir to­liau, jei ne­si­va­do­vaus ke­lių žen­kli­ni­mu, bus bau­džia­mi…

Ap­kal­ti­no len­ki­mu san­kry­žo­je

„Plun­gės ži­nios“ ra­šė, kad plun­giš­kis Min­dau­gas V. lie­pos 14 die­ną, va­žiuo­da­mas Sto­ties gat­ve, ne­ap­si­ken­tęs per lė­tai va­žiuo­jan­čio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų au­to­mo­bi­lio, ties UAB „Pals­ka“ ir „Juo­re­ga“ juos ap­len­kė. Pa­rei­gū­nai, va­do­vau­da­mie­si ke­lio žen­kli­ni­mo žen­klais – „Pa­grin­di­nis ke­lias“ (Sto­ties g.) ir „Duo­ti ke­lią“ (iš­va­žia­vi­mas iš mi­nė­tų įmo­nių te­ri­to­ri­jos) – su­stab­dė pa­žei­dė­ją ir su­ra­šė Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo pro­to­ko­lą. Pa­gal jį Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas Min­dau­gui V. pa­sky­rė bau­dą bei nu­ta­rė 4 mė­ne­siams ap­ri­bo­ti tei­sę vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį.
Plun­giš­kio įro­di­nė­ji­mai, kad to­je vie­to­je, kur jis len­kė ir bu­vo nu­baus­tas, san­kry­žos nė­ra, teis­mo ne­įti­ki­no. Ko­kių ke­lių ar gat­vių san­kir­ta yra to­je vie­to­je, teis­me ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai…

LAKD nuo­mo­nės – kaip cha­me­le­o­no spal­vos

Plun­giš­kis nu­ta­rė iš­si­aiš­kin­ti, ar mi­nė­to­je vie­to­je yra san­kry­ža, tad krei­pė­si į LAKD prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ir til­tų prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­si­ą­jį spe­cia­lis­tą Al­man­tą Rai­nį su pra­šy­mu pa­aiš­kin­ti, ar „įva­žia­vi­mas į mi­nė­tą te­ri­to­ri­ją yra san­kry­ža“. Kad bū­tų aiš­kiau, pri­dė­jo ne tik nuo­trau­kas, bet ir nu­ro­dė ke­lio pa­va­di­ni­mą, ko­or­di­na­tes, kur yra mi­nė­ta vie­ta.
Tą pa­čią die­ną gau­tas at­sa­ky­mas, kad tai ne san­kry­ža, o įva­žia­vi­mas į įmo­nės te­ri­to­ri­ją, nu­ra­mi­no. A. Rai­nys taip pat pa­ti­ki­no, jog įva­žiuo­jant į mi­nė­tų įmo­nių te­ri­to­ri­jas, tu­rė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas žen­klas „Ak­li­gat­vis“, o se­na­sis pa­nai­kin­tas, ir kad pats tuo pa­si­rū­pinsiąs.
De­ja, LAKD spe­cia­lis­to po­zi­ci­ja pa­si­kei­tė kaip cha­me­le­o­no spal­va: po sa­vai­tės pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl dar ne­pa­ša­lin­tas žen­klas, lyg per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus plun­giš­kį pa­sie­kė laiš­kas: „Ga­vau at­sa­ky­mą iš LAKD, kad dėl in­ten­sy­vaus eis­mo ir ri­bo­to ma­to­mu­mo iš­va­žiuo­jant ke­lio žen­klai rei­ka­lin­gi, ir po­li­ci­ja (!) jų pa­ša­li­ni­mui ne­pri­ta­ria“.

Apy­gar­dos teis­mas: jo­kios san­kry­žos nė­ra!

Siek­da­mas įro­dy­ti, kad yra tei­sus, Min­dau­gas V. krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę ir Plun­gės mies­to se­niū­ni­ją, kad jie nu­ro­dy­tų, ko­kia gat­vė yra įva­žia­vi­me į mi­nė­tų įmo­nių te­ri­to­ri­jas. Ga­vęs at­sa­ky­mą, kad to­je vie­to­je nė­ra jo­kios gat­vės, plun­giš­kis krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą, o gruo­džio 18-ąją ga­vo jį iš­tei­si­nan­tį spren­di­mą.
Apy­gar­dos teis­mas pa­žy­mė­jo, jog Ke­lių eis­mo tai­syk­lių 1 prie­do II sky­riaus 3 punk­te nu­ro­dy­ta, kad ke­lio žen­klas Nr. 201 „Pa­grin­di­nis ke­lias“ žy­mi ke­lią, ku­ria­me su­teik­ta pir­me­ny­bė va­žiuo­ti per ne­re­gu­liuo­ja­mas san­kry­žas. Apy­gar­dos teis­mas taip pat su­ti­ko, jog toks žen­klas yra in­for­ma­ty­vus ir įspė­ja bū­tent apie bū­si­mą san­kry­žą bei jo­je tu­ri­mą pir­mu­mo tei­sę, ka­dan­gi jo­je ga­lio­ja Ke­lių eis­mo tai­syk­lių 140.1 punk­te nu­ma­ty­tas drau­di­mas lenk­ti.
„Vis dėl­to apy­gar­dos teis­mas pri­ta­ria ape­lia­ci­nio skun­do ar­gu­men­tui, kad nag­ri­nė­ja­mo­je si­tu­a­ci­jo­je tu­rė­tų bū­ti gi­li­na­ma­si ne vien į pa­sta­ty­tą žen­klą, bet taip pat į tai, ar įva­žia­vi­mas į ša­lia ke­lio esan­čią ga­myk­los te­ri­to­ri­ją iš­ties yra lai­ky­ti­nas san­kry­ža“, – ra­šo­ma teis­mo nu­tar­ty­je ir pri­du­ria­ma, kad „įver­ti­nęs ap­tar­tą re­gu­lia­vi­mą, apy­gar­dos teis­mas vi­siš­kai su­tin­ka su ape­lia­ci­nio skun­do ar­gu­men­tu, jog įva­žia­vi­mas į ga­myk­los te­ri­to­ri­ją ne­lai­ky­ti­nas san­kry­ža, nes mi­nė­tas įva­žia­vi­mas ne­tu­ri ke­liui bū­din­gų po­žy­mių, taip pat šis įva­žia­vi­mas bai­gia­si ak­li­gat­viu. To­kią teis­mo iš­va­dą pa­tvir­ti­na ir pri­jun­gi­mui prie ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los me­džia­gos Min­dau­go V. at­sto­vo ad­vo­ka­to pa­teik­ti do­ku­men­tai (pa­žy­ma iš se­niū­ni­jos – aut. pa­sta­ba).“
Tai­gi ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas kon­sta­ta­vo, kad iš­va­dos dėl M. V. kal­tės pa­da­ry­tos re­mian­tis pa­vie­nių įro­dy­mų ver­ti­ni­mu, ne­ver­ti­nant jų vi­su­mos, neat­si­žvel­giant į jų tar­pu­sa­vio prieš­ta­ra­vi­mus, to­dėl nu­ta­rė ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lą nu­trauk­ti, ne­sant M. V. veiks­muo­se ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo, nu­ma­ty­to ANK 420 straips­nio 1 da­ly­je, su­dė­ties.

Nė­rė į krū­mus?..

Tuoj po to­kios Apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ties „Plun­gės ži­nios“ krei­pė­si į LAKD (pa­tei­kė ir teis­mo nu­tar­tį) su pra­šy­mu pa­teik­ti at­sa­ky­mą, ka­da bus pa­nai­kin­ti mi­nė­to­je vie­to­je (Sto­ties g.) esan­tys ir KET prieš­ta­rau­jan­tys bei vai­ruo­to­jus klai­di­nan­tys ke­lio žen­kli­ni­mai bei kaip ruo­šia­ma­si pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už vai­ruo­to­jams pri­da­ry­tas pro­ble­mas?
Pri­min­si­me, kad bū­tent LAKD, ku­riai pri­klau­so vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias (Sto­ties g.), yra at­sa­kin­ga už jo žen­kli­ni­mą ir ji ta­ria­mam pa­žei­dė­jui Min­dau­gui V. ra­šė raš­tus (juos ren­gė Tei­sės ir per­so­na­lo sky­riui pri­klau­san­tis pa­ta­rė­jas An­drej Kar­šul), kad mi­nė­to­je vie­to­je vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias su­si­ker­ta su vie­ti­nės reikš­mės gat­ve, už ku­rią (?!) at­sa­kin­ga Sa­vi­val­dy­bė.
Ga­vę re­dak­ci­jos pa­klau­si­mą, LAKD, at­ro­do, dėl ne­pa­lan­kios teis­mo nu­tar­ties (pa­nei­gė jų tei­gi­nius, kad mi­nė­to­je vie­to­je yra san­kry­ža) nė­rė į krū­mus: trum­pa­me A. Kar­šul at­sa­ky­me tei­gia­ma, kad LAKD į mi­ni­mą by­lą ne­bu­vo įtrauk­ta, tad ne­ga­li ko­men­tuo­ti Teis­mo nu­tar­ties!
Po to­kio at­sa­ky­mo re­dak­ci­ja dar sy­kį krei­pė­si į LAKD at­sto­vą ir pri­mi­nė, jog ne­pra­šė ko­men­tuo­ti teis­mo nu­tar­ties, o tik pa­aiš­kin­ti, ka­da bus pa­keis­ti ke­lio žen­klai, ku­rie klai­di­na vai­ruo­to­jus ir pa­rei­gū­nus.

Vals­ty­bė vals­ty­bė­je?

Gruo­džio 28 die­ną re­dak­ci­ją pa­sie­kęs LAKD Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­jos Re­dos Ka­še­lio­ny­tės at­sa­ky­mas pri­bloš­kė: „At­sa­ky­da­mi į Jū­sų pa­klau­si­mą, in­for­muo­ja­me, kad Jū­sų mi­ni­mo­je vie­to­je su­si­ker­ta vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai ir vals­ty­bi­nė­je že­mė­je esan­tis vie­ti­nės reikš­mės ke­lias, ati­tin­kan­tis LR ke­lių įsta­ty­mo 3 straips­nio 3 da­lies 1 punk­te įtvir­tin­tą vie­šo­jo ke­lio api­brė­ži­mą, to­dėl pa­mi­nė­tas ke­lių su­si­kir­ti­mas tei­siš­kai lai­ky­ti­nas san­kry­ža, ir ke­lio žen­klai Nr. 201 ir Nr. 203 Jū­sų mi­ni­mo­je san­kry­žo­je įreng­ti tei­sė­tai ir pri­va­lo­mi tiek eis­mo sau­gos po­žiū­riu, tiek pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus. To­dėl jų pa­nai­kin­ti nė­ra nei tei­si­nio, nei fak­ti­nio pa­grin­do.“
Tai, kad Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas, va­do­vau­da­ma­sis tei­sės ak­tais ir su­rink­tais įro­dy­mais, kon­sta­ta­vo jog mi­nė­to­je vie­to­je san­kry­žos nė­ra, LAKD – nė mo­tais!
„Vi­sur skel­bia­ma, kad Lie­tu­vo­je tei­sin­gu­mą vyk­do teis­mai, jų spren­di­mai pri­va­lo­mi vi­siems: tiek pa­pras­tam žmo­gui, tiek įmo­nei, or­ga­ni­za­ci­jai ar vals­ty­bi­nei ins­ti­tu­ci­jai. Spren­džiant iš LAKD at­sa­ky­mo, at­ro­do, kad ji yra aukš­čiau teis­mo, ir jai ne­pri­va­lo­mi teis­mo spren­di­mai! Vals­ty­bė vals­ty­bė­je!“ – nuo­sta­bos ne­slė­pė ne­se­niai iš­tei­sin­tas Min­dau­gas V.
Plun­giš­kis tvir­ti­no tie­siog ne­be­ži­nąs, kuo va­do­vau­tis ki­tą­syk len­kiant to­je pa­čio­je vie­to­je: iš vie­nos pu­sės apy­gar­dos teis­mas aiš­kiai pa­sa­kė, jog mi­nė­to­je vie­to­je san­kry­žos nė­ra, iš ki­tos pu­sės – LAKD tvir­ti­na, kad yra. „Ji ke­lio žen­kli­ni­mo keis­ti ne­si­ruo­šia: va­di­na­si, pa­rei­gū­nai ir to­liau ga­lės baus­ti vai­ruo­to­jus! Tas, ku­ris nesu­si­pro­tės ir ne­ban­dys sa­vo tei­su­mo įro­di­nė­ti teis­me, mo­kės bau­das į vals­ty­bės iž­dą ir ne­teks tei­sės vai­ruo­ti 4 mė­ne­siams. Vals­ty­bei ge­rai – įplau­kos ga­ran­tuo­tos. Tik ko­dėl dėl kaž­ko­kių biu­rok­ra­tų iš­si­dir­bi­nė­ji­mų tu­ri ken­tė­ti pa­pras­ti žmo­nės?“ – klau­sė plun­giš­kis.
Ab­sur­diš­ka si­tu­a­ci­ja, at­ro­do, pa­bai­gos greit ne­su­lauks, nes LAKD Sa­vi­val­dy­bės ir net teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas, kad san­kry­žos jų nu­ro­dy­to­je vie­to­je nė­ra, tik­rai nė mo­tais. O Sa­vi­val­dy­bė, ma­tyt ir­gi ne­lin­ku­si kon­flik­tuo­ti su LAKD, ku­riai pri­klau­so vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lias – Sto­ties gat­vė…

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Plungiškį Mindaugą V. pareigūnai sustabdė ir nubaudė už tai, kad jis neva lenkė sankryžoje – Stoties gatvėje, ties įvažiavimu į įmones „Palska“ ir „Juorega“.

Komentarai
Kiti straipsniai