Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Pa­tik­ri­ni­mą bai­gė – baus?

Ne­se­niai ne­ma­lo­nu­mų su­lau­kė ir į ži­niask­lai­dos aki­ra­tį pa­te­ko Nau­so­džio se­niū­nas Da­rius Prei­bys. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ba­gu­žio pa­ve­di­mu bu­vo at­lik­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas, ku­rio tiks­las – nu­sta­ty­ti, ar mi­nė­tas as­muo ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų įsta­ty­mo.

Prieš ge­rą mė­ne­sį viena Nau­so­džio se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja „pa­ste­bė­jo ir už­fik­sa­vo“, kad į se­niū­no D. Prei­bio nuo­sa­vo na­mo kie­mą ne kar­tą bu­vo at­vež­ta žvy­ro, ga­li­mai skir­to Bab­run­go gat­vei re­mon­tuo­ti. Ka­dan­gi D. Prei­bys – ne pri­va­tus as­muo, o vals­ty­bės tar­nau­to­jas, gyventojai ki­lo klau­si­mas, ko­dėl gat­vei re­mon­tuo­ti ski­rtas žvy­ras at­si­dū­rė jo kie­me ir ar ne­bu­vo pa­žeis­tas mi­nė­tas įsta­ty­mas.
Redakcijos kalbintas seniūnas D. Preibys stebėjosi sukeltu ir į viešumą išmestu skandalu, nes, pasak jo, net nuotraukoje, kuri pateikta kaip įrodymas, jog žvyras vežamas į jo kiemą, matyti, kad mašina yra jo paties. „Taip, aš su savo mašina pats vežiausi savo žvyrą iš vienos vietos į kiemą. Kitą pirkau ir turiu tai patvirtinančius dokumentus. O tas žvyras, kuris yra skirtas keliui tvarkyti, supiltas netoli mano namų. Kodėl aš ar kas kitas jį turėtume vežti kelis metrus į mano kiemą?“ – nuostabos neslėpdamas dar gruodžio viduryje redakcijai sakė D. Preibys.
Visgi, su­ži­no­jęs apie ne vie­to­je at­si­dū­ru­sį žvy­rą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis nu­spren­dė tai iš­si­aiš­kin­ti ir pa­ve­dė su­da­ry­tai tri­jų na­rių ko­mi­si­jai – Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo vyr. spe­cia­lis­tei Do­na­tai Nor­vai­šie­nei, Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jui Mar­ty­nui Čiu­že­liui ir Stal­gė­nų se­niū­nui Al­vy­dui Jur­kui – at­lik­ti tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą, ar Nau­so­džio se­niū­nas D. Prei­bys, į ku­rio nuo­sa­vo na­mo kie­mą ne kar­tą sunk­ve­ži­miu at­vež­ta žvy­ro, ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų įsta­ty­mo.
Kaip pa­sa­ko­jo su­da­ry­tos tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė D. Nor­vai­šie­nė, šiuo me­tu ko­mi­si­ja pa­tik­ri­ni­mą jau bai­gė ir iš­va­das pa­tei­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui G. Ba­gu­žiui. Jis sa­vo ruož­tu apie tai in­for­ma­vo Vy­riau­si­ą­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją (VTEK).
Pa­sak D. Nor­vai­šie­nės, VTEK, ar­ti­miau­siu me­tu, iš­ana­li­za­vu­si ko­mi­si­jos pa­teik­tus tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo duo­me­nis, nu­spręs, ar Nau­so­džio se­niū­nas D. Prei­bys pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų įsta­ty­mą, ar ne.
Dau­giau ko­men­tuo­ti ko­mi­si­jos pa­da­ry­tas iš­va­das vyr. spe­cia­lis­tė D. Nor­vai­šie­nė at­si­sa­kė. „Ga­lu­ti­nį spren­di­mą pa­teiks VTEK, o ta­da ir pa­da­ry­si­me iš­va­dą, ar bu­vo pa­žeis­tas mi­nė­tas įsta­ty­mas“, – tei­gė tar­ny­bi­nio pa­tik­ri­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Seniūnas D. Preibys stebėjosi dirbtinai sukeltu skandalu, kai savo mašina jis pats parsivežė savo žvyrą į kiemą.

Komentarai
Kiti straipsniai