Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Ne­ti­kė­tai mi­rė Tve­rų kle­bo­nas

Sau­sio 1 die­ną, ei­da­mas ke­tu­rias­de­šimt ant­ruo­sius gy­ve­ni­mo me­tus, mi­rė Tve­rų Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ap­si­lan­ky­mo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. Edu­ar­das Ste­po­na­vi­čius. Ap­tar­nau­ti Tve­rų pa­ra­pi­ją jis pra­dė­jo rug­pjū­čio 26-ąją, kle­bo­nas rū­pi­no­si ir Me­din­gė­nų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ja.

Ve­lio­nis bu­vo gi­męs 1977 m. sau­sio 12 die­ną Šiau­liuo­se. Mo­kė­si Kruo­pių (Ak­me­nės r.) vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, ku­rią bai­gė 1994 m. Tais pa­čiais me­tais įsto­jo į Tel­šių ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją. 2000 m. ba­lan­džio 30 die­ną bu­vo įšven­tin­tas dia­ko­nu, o 2001 m. rug­pjū­čio 5 d. – ku­ni­gu. Dia­ko­nys­tės ir ku­ni­gys­tės šven­ti­mai su­teik­ti Tel­šių ka­ted­ro­je tuo­me­ti­nio Tel­šių vys­ku­po An­ta­no Vai­čiaus.
E. Ste­po­na­vi­čius 16 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tų pa­sky­rė ku­ni­gys­tei. Pir­mo­ji jo baž­ny­čia po se­mi­na­ri­jos bu­vo Šv. Juo­za­po Dar­bi­nin­ko Klai­pė­do­je, ku­rio­je iš­bu­vo vie­ne­rius me­tus, to­liau se­kė sep­ty­ne­ri me­tai Plun­gė­je, dar sep­ty­ne­ri – Ši­la­lės r., Upy­no­je, dve­ji – Stal­gė­nuo­se, ke­lis mė­ne­sius tar­nys­tę at­li­ko Tve­ruo­se. Rug­sė­jo mė­ne­sį kal­bin­tas kle­bo­nas sa­kė, kad Tve­rai jam su­da­rė la­bai jau­kaus ir gra­žaus mies­te­lio įspū­dį. Ad­ven­ti­niu lai­ko­tar­piu ka­lė­do­da­mas kle­bo­nas su­si­pa­ži­no su dau­gu­ma Tve­rų se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų. Nors mies­te­ly­je pra­lei­do ne­daug lai­ko, gy­ven­to­jai apie jį at­si­lie­pia itin šil­tai.
Sau­sio 3 die­ną 18 val. Tve­rų pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je už ve­lio­nį bu­vo au­ko­ja­mos ge­du­lin­gos šv. Mi­šios. Jas ce­leb­ra­vo Plun­gės de­ka­nas kun. Vy­tau­tas Ged­vai­nis. Po šv. Mi­šių bu­vo gie­da­mi Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kal­nai. Kun. Edu­ar­do lai­do­tu­vių šv. Mi­šias Tel­šių vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las au­kos sau­sio 4 d. 11 val. Tve­rų baž­ny­čio­je. Ku­ni­go že­miš­kie­ji pa­lai­kai bus pa­lai­do­ti Tve­rų baž­ny­čios šven­to­riu­je.

Komentarai
Kiti straipsniai