Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Ne­mo­ka­ma po­li­ti­nė re­kla­ma – tie­siai iš Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ros

Ar­tė­jant rin­ki­mams, par­ti­jos ir vi­so­kie po­li­ti­niai da­ri­niai dėl rin­kė­jų bal­sų ver­čia­si per gal­vą. Kaip dar, be vie­šu­mo ži­niask­lai­do­je, ak­ci­jų su drus­kos bars­ty­mu mies­te pa­le­di­jus, vi­so­kių spor­ti­nių tur­ny­rų ar ad­ven­ti­nių va­ka­rė­lių bei jų ap­ra­šy­mų ga­li­ma nu­pirk­ti tau­tie­čių bal­sus? Į pa­gal­bą po­li­ti­kams jau prieš ku­rį lai­ką at­ėjo so­cia­li­niai tin­klai, ku­riuo­se mir­gė­te mar­ga kan­di­da­tai, ap­ra­šy­mai, ko­kie jie ge­ri, darbš­tūs, vis­ką pa­ste­bin­tys, dir­ban­tys mū­sų ir vals­ty­bės la­bui. Be­je, nau­jie­na: pas­ta­ruo­ju me­tu at­si­ra­do ir nuo­šir­džių pri­si­pa­ži­ni­mų apie anks­čiau pa­da­ry­tas nuo­dė­mes. Tai vei­kia dar ge­riau: tuoj pa­si­pi­la užuo­jau­tos ir pa­gar­bos ku­pi­ni ko­men­ta­rai – juk rei­kia drą­sos vie­šai tai pa­skelb­ti!

Re­kla­ma so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, skir­tin­gai nei ži­niask­lai­do­je, ne­rei­ka­lau­ja di­de­lių iš­lai­dų. Ga­li­ma už šią re­kla­mą su­si­mo­kė­ti (kaž­kiek), ga­li­ma pa­ra­šy­ti, kad ji ne­at­ly­gin­ti­na (ne­mo­ka­ma), o ga­li­ma ir vi­sai nie­ko ne­ra­šy­ti. Ypač jei esi Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir so­cia­li­nia­me tin­kle, be „tie­sio­gi­nių tran­slia­ci­jų“, pra­ne­ši­mų apie bou­lin­go tur­ny­rus, vie­no ki­to gra­žaus gam­tos vaiz­de­lio ir pan., skel­bi vie­ną po­li­ti­nę jė­gą re­kla­muo­jan­čius pra­ne­ši­mus. Tie­sa, dar ir re­kla­muo­ji vie­ną ra­jo­no laik­raš­tį, nuo­la­tos liaup­si­nan­tį tave pa­tį ir į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas de­le­ga­vu­sį po­li­ti­nį da­ri­nį.
Čia – ne re­dak­ci­jos pa­mąs­ty­mai. To­kio­mis min­ti­mis pa­si­da­li­jo pra­ėju­sią sa­vai­tę į re­dak­ci­ją krei­pę­sis mū­sų skai­ty­to­jas, klaus­da­mas, ko­dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­mo­ka­mai re­kla­muo­ja vie­ną par­ti­ją (vi­suo­me­ni­nį ju­dė­ji­mą – aut. pa­sta­ba)?
„Ar Gin­ta­ras Ba­gu­žis yra vi­sos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ar tik vie­nos po­li­ti­nės jė­gos, ku­rią taip re­kla­muo­ja pri­si­deng­da­mas Sa­vi­val­dy­bės var­du? Jei vi­sos, ko­dėl tuo­met nė­ra ki­tų po­li­ti­nių par­ti­jų re­kla­mų? O gal Plun­gė gy­ve­na vien­par­ti­nė­je sis­te­mo­je?“ – pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai re­dak­ci­jos klau­sė skai­ty­to­jas.
So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ne­ma­žai lai­ko pra­lei­džian­tis vy­ras sa­kė esąs įsi­ti­ki­nęs, jog toks di­rek­to­riaus el­ge­sys – tik vie­nos po­li­ti­nės jė­gos gar­bi­ni­mas – aki­vaiz­di pa­slėp­ta po­li­ti­nė re­kla­ma.
„Ne­se­niai Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je bu­vo pa­skelb­ta, kad dėl dvie­jų pa­val­di­nių di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis su­da­rė at­ski­ras ko­mi­si­jas, siek­da­mas iš­si­aiš­kin­ti, ar jie ne­nu­si­žen­gė Eti­kos nor­moms, ar ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų. O jei pats va­do­vas, pri­si­deng­da­mas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus var­du, ne­mo­ka­mai re­kla­muo­ja jį į šį pos­tą de­le­ga­vu­sį politinį judėjimą, ar ne­vir­ši­ja sa­vo įga­lio­ji­mų, ar ne­su­pai­nio­jo pri­va­taus ir vie­šo­jo in­te­re­so?“ – klau­sė mū­sų pa­šne­ko­vas.
Pa­tik­ri­nus skai­ty­to­jo mes­tus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui kal­ti­ni­mus, ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, jog tai tei­sy­bė: mi­nė­to­je pa­sky­ro­je, ku­rią ad­mi­nist­ruo­ja Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, iš­ties pil­na vi­suo­me­ni­nį rinkimų ju­dė­ji­mą „Vie­nin­ga Plun­gė“ ir jų kan­di­da­tą į me­rus re­kla­muo­jan­čių pra­ne­ši­mų. Ir nie­kur nė­ra už­ra­šo, jog tai po­li­ti­nė re­kla­ma.
Taip pat aki­vaiz­du, kad toks jį į vie­ną iš Sa­vi­val­dy­bės pos­tą de­le­ga­vu­sio po­li­ti­nio da­ri­nio re­kla­ma­vi­mas pra­si­dė­jo ne per se­niau­siai – ar­tė­jant rin­ki­mams.
Ta­čiau reik­tų pri­pa­žin­ti, kad tai nė­ra tie­sio­gi­niai Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus teks­tai ar re­kla­mos, o tik in­for­ma­ci­jos/re­kla­mos pa­si­da­li­ji­mas iš po­li­ti­nio ju­dė­ji­mo pus­la­pio. Ta­čiau, kaip ir mi­nė­jo skai­ty­to­jas, šio­je pa­sky­ro­je ne­ra­si­te in­for­ma­ci­jos pa­si­da­li­ji­mų iš ki­tų po­li­ti­nių par­ti­jų pa­sky­rų, tad ne­sun­ku pa­ti­kė­ti, kad tai pa­slėp­ta po­li­ti­nė re­kla­ma.
Iš ki­tos pu­sės, pa­si­žiū­rė­jus Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus re­kla­muo­ja­mo po­li­ti­nio vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo pa­sky­rą so­cia­lia­me tin­kle, abe­jo­nių, kad ran­ka ran­ką plau­ną, ne­ky­la: ten ne­trūks­ta liaup­sių ir juos re­kla­muo­jan­čiam Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui…
Ką apie mū­sų skai­ty­to­jo iš­sa­ky­tas pa­sta­bas gal­vo­ja ir ar ne­ma­no, jog re­kla­muo­ja vie­ną po­li­ti­nę jė­gą ofi­cia­lio­je (kaip ki­taip su­pras­ti? – aut. pa­sta­ba) Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­sky­ro­je pats G. Ba­gu­žis? Pir­ma­die­nį ry­te su šiais klau­si­mais krei­pė­mės į jį, į Plun­gės rin­ki­mų apy­gar­dą Nr. 35 bei Vy­riau­si­ą­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją.
Gal dėl di­de­lio už­im­tu­mo, gal dėl ki­tų prie­žas­čių, bet pir­ma­die­nį ry­te (iki 11.30 val.) di­rek­to­riaus at­sa­ky­mo taip ir ne­su­lau­kė­me.
Te­le­fo­nu pa­kal­bin­tas Plun­gės rin­ki­mų ko­mi­si­jos Nr. 35 pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Tu­mas pir­ma­die­nį ry­te ap­gai­les­ta­vo, jog tik pir­ma die­na po atos­to­gų ir ne­ga­li at­sa­ky­ti į elek­tro­ni­nį pa­klau­si­mą. „Šim­tas su­si­kau­pu­sių dar­bų: da­bar ei­lės tvar­ka ei­nu prie kiek­vie­no“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.
Tuo tar­pu Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Lau­ra Ma­tjo­šai­ty­tė pir­ma­die­nį re­dak­ci­jai sa­kė, kad pir­miau­sia rei­kia įver­tin­ti, ar tai vie­ša, ar už­da­ra, ar as­me­ni­nė, ar Sa­vi­val­dy­bės pa­sky­ra. „Iš anks­to ver­tin­ti bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka, ta­čiau da­bar, ga­vę Jū­sų už­klau­są, ar­ba pa­ve­si­me nag­ri­nė­ti apy­gar­dos ko­mi­si­jai, ar­ba tai pa­da­ry­si­me pa­tys“, – sa­kė ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.
Ar G. Ba­gu­žis ne­pa­žei­dė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų, re­kla­muo­da­mas jį iš­kė­lu­sį po­li­ti­nį da­ri­nį Sa­vi­val­dy­bės var­du?
Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos Ty­ri­mų sky­riaus ve­dė­jos Are­tos Miš­ki­nie­nės tei­gi­mu, tai dau­giau po­li­ti­nės re­kla­mos skel­bi­mo pa­žei­di­mai. Vis­gi, kaip sa­kė ve­dė­ja, kiek­vie­nas at­ve­jis nag­ri­nė­ja­mas at­ski­rai, tai ga­li bū­ti ir vie­šų­jų bei pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­tas, to­dėl pa­pra­šė pa­teik­ti me­džia­gą elek­tro­ni­niu paš­tu.

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai