Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Ne­lai­mė su lai­min­ga pa­bai­ga Nau­jų­jų iš­va­ka­rė­se

Nors nau­ja­me­ti­nis va­ka­ras ir bu­vo su­ga­din­tas, bent jau lai­min­gai bai­gė­si. Tuo ga­li džiaug­tis pas­ku­ti­nę me­tų die­ną į ava­ri­ją pa­kliu­vę „To­y­o­ta“ ir „Re­nault Tra­fic“ vai­ruo­to­jai bei ke­lei­viai. Vie­nam jų – tik 11 me­tų.

Gruo­džio 31 die­ną va­žia­vę ke­liu Šiauliai–Palanga ir ties po­sū­kiu į Prū­sa­lius pa­ma­tę ava­ri­ją ne­la­bai ti­kė­jo, kad ne­lai­mė ap­si­ė­jo be žu­vu­sių­jų: eis­mo įvy­kio vie­to­je sto­vė­jo ne tik ke­li po­li­ci­jos eki­pa­žai, bet ir ke­lios grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ma­ši­nos. Ša­lia, grio­vy­je, su įjung­tais ži­bin­tais ant šo­no gu­lė­jo su­dau­žy­ta „To­y­o­ta“.
Vis­gi, ne­žiū­rint su­dau­žy­tų au­to­mo­bi­lių, vis­kas bai­gė­si lai­min­gai.
Ma­no­ma, kad eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kė, blai­vi „To­y­o­ta“ vai­ruo­to­ja, gim. 1988 m., suk­da­ma į kai­rę, ne­pra­lei­do prieš­prie­šais nuo Tel­šių pu­sės va­žia­vu­sio mik­ro­au­to­bu­so „Re­nault Tra­fic“, vai­ruo­ja­mo taip pat blai­vaus 1978 m. gi­mu­sio vy­riš­kio. Po smū­gio „To­y­o­ta“ nu­lė­kė į grio­vį ir ver­tė­si. Vai­ruo­to­ja, kaip ir vie­na ke­lei­vė (gim. 1979 m.) at­si­pir­ko ne­žy­miais su­ža­lo­ji­mais: pir­ma­jai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­riu­je diag­no­zuo­tas abie­jų šlau­nų su­mu­ši­mas, ki­tai – pa­vir­ši­nis nu­broz­di­ni­mas.
La­biau­siai ne­pa­si­se­kė 2007 m. gi­mu­siai mer­gai­tei – jai me­di­kai kon­sta­ta­vo no­si­kau­lio lū­žį.
Vi­si nu­ken­tė­ju­sie­ji iš­leis­ti gy­dy­ti am­bu­la­to­riš­kai.

Nuotraukoje: Sukdama į kairę, „Toyota“ vairuotoja nepraleido priešpriešais atvažiavusio „Renault Trafic“: po smūgio mašina nulėkė į griovį ir vertėsi.

Komentarai
Kiti straipsniai