Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Lan­ko­miau­sias ob­jek­tas – Šal­to­jo ka­ro mu­zie­jus

Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja, at­vė­ru­si du­ris prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, iki šiol pri­trau­kia tūks­tan­čius lan­ky­to­jų iš to­li­miau­sių pa­sau­lio kam­pe­lių. Da­bar­ti­nė eks­po­zi­ci­ja tik­rai la­bai įdo­mi ir šiuo­lai­kiš­ka. Ka­ri­nės ba­zės is­to­ri­ją ir daug ki­tos įdo­mios in­for­ma­ci­jos ga­li­ma iš­girs­ti iš eks­kur­si­jos va­do­vo gru­pi­nės eks­kur­si­jos me­tu ar­ba ke­liau­jant sa­va­ran­kiš­kai su au­dio gi­do įren­gi­niu.

Va­sa­ros se­zo­no me­tu eks­kur­si­jas lie­tu­vių, ru­sų ir an­glų kal­bo­mis ve­dė 6 vie­ti­niai gi­dai. Tal­ki­no ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke sa­va­no­ria­vu­si Eli­sa Di Mar­co iš Ita­li­jos. Ji ve­dė eks­kur­si­jas an­glų ir ita­lų kal­bo­mis.
Iki gruo­džio 1-osios Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­jo­je su­lauk­ta 37 888 lan­ky­to­jų iš vi­so pa­sau­lio. Tai apie 1,5 proc. dau­giau nei pra­ėju­siais 2017 me­tais. Eks­po­zi­ci­ja la­biau­siai do­mi­si lie­tu­viai, ku­rie su­da­rė apie 75 proc. (28 371) vi­sų lan­ky­to­jų. Ki­ta da­lis (9517) ap­si­lan­kiu­sių­jų at­vy­ko iš įvai­rių už­sie­nio ša­lių. Dau­giau­sia lie­tu­vių lan­ky­to­jų at­vy­ko iš Klai­pė­dos (4540), Vil­niaus (3669), Kau­no (3181), Šiau­lių (1679), Ma­žei­kių (1448), Plun­gės (1412), Tel­šių (1081) bei ki­tų mies­tų ir mies­te­lių. Sma­gu, kad dau­gė­ja at­vyks­tan­čių už­sie­nio tu­ris­tų. Dau­giau­sia lan­ky­to­jų su­lauk­ta iš JAV (1527), Vo­kie­ti­jos (1513), Olan­di­jos (652), Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (623). Džiu­gi­na, kad eks­po­zi­ci­jo­je ap­si­lan­ko tu­ris­tai ir iš to­li­mes­nių kraš­tų, to­kių kaip Pa­ra­gva­jus, Mau­ri­ci­jus, Lich­tenš­tei­nas, Tai­va­nas, Pie­tų Af­ri­kos res­pub­li­ka, Ja­po­ni­ja, Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja.
Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja su­lau­kė ir iš krui­zi­niais lai­vais ke­liau­jan­čių tu­ris­tų. Ke­lio­nių agen­tū­ra „Klai­pė­dos Mė­ja“ at­ve­žė 43, „Kran­tas Tra­vel“ – 14, „Bal­tic Blu­es“ – 25 tu­ris­tų gru­pes iš krui­zi­nių lai­vų. Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, gru­pių iš krui­zi­nių lai­vų skai­čius iš­au­go apie 37 proc.
Ne se­zo­no me­tu lan­ky­to­jus do­mi­na edu­ka­ci­nis už­si­ė­mi­mas „Žai­di­mai ir at­ra­di­mai ra­ke­ti­nė­je ba­zė­je“, ku­rio me­tu da­ly­viai ne tik su­si­pa­žįs­ta su Šal­to­jo ka­ro is­to­ri­niu lai­ko­tar­piu, bet ir at­lie­ka įvai­rias už­duo­tis, šif­ruo­ja ko­duo­tes, su­si­pa­žįs­ta su ap­lin­ka per po­jū­čius.
Jau ta­po tra­di­ci­ja pas­ku­ti­nį­jį spa­lio penk­ta­die­nį or­ga­ni­zuo­ti ne­tra­di­ci­nę eks­kur­si­ją po ra­ke­ti­nės ba­zės ne­lan­ko­mas pa­tal­pas. Eks­kur­si­ja „Šal­to­jo ka­ro eks­po­zi­ci­ja ki­taip“ – tai iš­skir­ti­nė pro­ga pa­ty­ri­nė­ti ki­to­kią Plokš­ti­nės ra­ke­ti­nę ba­zę, pa­ma­ty­ti ba­zės vie­tas, ku­rios dar ne­bu­vo at­ver­tos tu­ris­tams. Šių me­tų spa­lio 26 die­ną vy­ku­sio­je eks­kur­si­jo­je da­ly­va­vo 28 da­ly­viai iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Ute­nos, Kė­dai­nių ir ki­tų mies­tų. Ka­dan­gi su­si­do­mė­ji­mas šiuo ren­gi­niu yra di­de­lis, nuo ki­tų me­tų iš­skir­ti­nės eks­kur­si­jos bus or­ga­ni­zuo­ja­mos bent 4 kar­tus per me­tus.

 

ŽNP inf.

Komentarai
Kiti straipsniai