Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Ka­lė­di­nis-Nau­ja­me­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras

Gruo­džio 30 die­ną (sek­ma­die­nį) Plun­gės vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ vy­ko Ka­lė­di­nis-Nau­ja­me­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras. Var­žy­bo­se da­ly­va­vo 24 įvai­raus am­žiaus šach­ma­ti­nin­kai. Žai­di­mas vy­ko švei­ca­riš­ka sis­te­ma, de­vy­niais ra­tais.

Po ga­na su­dė­tin­gų, di­de­lio su­si­kau­pi­mo pa­rei­ka­la­vu­sių ko­vų, su­rin­kęs 9 taš­kus iš tiek pat ga­li­mų, tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­po Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro šach­ma­tų tre­ne­ris, FIDE meist­ras Si­gi­tas Kal­vai­tis. An­trą vie­tą, su­rin­kęs 6,5 taš­ko, iš­ko­vo­jo Gied­rius Ma­čiu­i­tis, tre­čią – Lu­kas Jon­kus (6,5 taš­ko).
Jau­nių gru­pė­je pir­mas bu­vo Se­na­mies­čio mo­kyk­los de­vin­to­kas Ig­nas Ma­čiu­i­tis (ben­dro­je įskai­to­je ket­vir­tas). Tarp mo­te­rų pir­ma – stu­den­tė Gre­ta Ma­čiu­i­ty­tė, tarp jau­nu­čių – „Bab­run­go“ pro­gim­na­zi­jos penk­to­kas Ma­tas Pra­spa­liaus­kas, tarp vai­kų – Vysk. M. Va­lan­čiaus pra­di­nės mo­kyk­los „Sau­lės“ sky­riaus ant­ro­kas Ka­ro­lis Ka­pic­kis, tarp sen­jo­rų – Al­gi­man­tas Skie­rus.

VŠK „Bokš­to“ inf.

Nuotraukoje: Turnyro nugalėtojas ir prizininkai.

Komentarai
Kiti straipsniai