Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Iš­rink­tos gra­žiau­sios vit­ri­nos

Ne­nuos­ta­bu, kad ar­tė­jant gra­žiau­sioms me­tų šven­tėms, vi­si puo­šia­si ne tik na­mus, bet ir dar­bo vie­tas. Kiek­vie­nais me­tais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius kvie­čia pri­si­jung­ti prie ak­ci­jos ir pa­puoš­ti sa­vo mies­tą, ku­ris kas­met tam­pa vis gra­žes­nis.

Pra­ūžus šven­ti­niam lai­ko­tar­piui, su­skub­ta ap­do­va­no­ti įstai­gas, ku­rios gra­žiau­siai, ori­gi­na­liau­siai pa­si­puo­šė vit­ri­nas. Ap­do­va­no­tie­ji bu­vo skirs­to­mi į dvi gru­pes – di­dži­ą­sias ir ma­žą­sias įstai­gas.
Iš di­džių­jų įstai­gų pir­mą­ją vie­tą pel­nė Rie­ta­vo lop­še­lis-dar­že­lis, ant­rą­ją – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja, tre­či­ą­ją – UAB „Rie­ta­vo šei­mos dak­ta­ras“. Iš ma­žų­jų sa­vi­val­dy­bės įstai­gų gra­žiau­siai pa­si­puo­šu­sia pri­pa­žin­ta au­to­de­ta­lių par­duo­tu­vė UAB „Au­to­ti­pas“, ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko „Gy­tai­mos“ kir­pyk­lai, tre­čio­ji – V. Ja­sai­tie­nės kir­pyk­lai.

Nuotraukoje: Tarp mažųjų įmonių gražiausia pripažinta autodetalių parduotuvė UAB „Autotipas“.

Komentarai
Kiti straipsniai