Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Dau­giau nei pu­sė be­dar­bių gy­ve­na kai­miš­ko­se vie­to­vė­se

Pas­ku­ti­nia­ja­me šių me­tų Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je lan­kė­si Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė. Ji su­pa­žin­di­no su Dar­bo bir­žos re­or­ga­ni­za­ci­ja, nau­jo­vė­mis bei ap­žvel­gė dar­bo rin­kos si­tu­a­ci­ją Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je.

Ne­dar­bo ly­gis 2018 m. gruo­džio 1 die­nai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 7,5 proc. (349 be­dar­biai). Dau­gė­dų se­niū­ni­jo­je be­dar­bių bu­vo 7,8 proc., Me­di­nėg­nų se­niū­ni­jo­je – 12,2 proc., Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­jo­je – 7,6 proc., Rie­ta­vo se­niū­ni­jo­je – 6 proc., Tve­rų se­niū­ni­jo­je – 7,7 proc.
2018 m. įre­gist­ruo­ta 511 be­dar­bių: vy­rų – 56,4 proc., mo­te­rų – 43,6 proc., gy­ve­nan­čių kai­me – 57,1 proc., jau­ni­mo (16–29) – 29,9 proc., vy­res­nių nei 50 m. – 27,8 proc., tu­rin­čių pa­pil­do­mo rė­mi­mo po­žy­mį – 72,2 proc., tu­rin­čių pro­fe­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą – 40,4 proc., ne­kva­li­fi­kuo­tų – 38,5 proc., tu­rin­čių aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą – 21,1 proc. Iš pa­teik­tų skai­čių ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad dau­giau nei pu­sė be­dar­bių gy­ve­na kai­miš­ko­se vie­to­vė­se, o vy­rų re­gist­ruo­ja­si dau­giau nei mo­te­rų. Be­veik kas ket­vir­tas be­dar­bis ne­tu­ri pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo, to­dėl jiems sun­ku įsi­tvir­tin­ti dar­bo rin­ko­je. Kas tre­čias be­si­krei­pian­tis jau­nuo­lis yra iki 29 me­tų. Pa­pil­do­mo rė­mi­mo po­žy­mį tu­ri dau­gu­ma už­si­re­gist­ra­vu­sių.
Per šiuos me­tus įre­gist­ruo­tos 229 lais­vos dar­bo vie­tos – pa­gal­bi­nių dar­bi­nin­kų, ope­ra­to­rių pa­kuo­to­jų, sunk­ve­ži­mio vai­ruo­to­jų, elek­tro­mon­te­rių, ga­my­bi­nių pa­tal­pų va­ly­to­jų, me­cha­ni­za­to­rių, mik­ro­au­to­bu­so vai­ruo­to­jų, pla­taus pro­fi­lio sta­ty­bi­nin­kų.
Kal­bant apie as­me­nų in­teg­ra­ci­ją į dar­bo rin­ką, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je už­im­tais šie­met ta­po 767 ieš­kan­tys dar­bo as­me­nys – įdar­bin­ti 403 (52 proc.), dir­bo pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą 283 (37 proc.), nu­kreip­ti į ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes 81 (11 proc.). Iš jų 37-iems su­teik­ta pa­ra­ma mo­ky­mui­si, 21-am – re­mia­ma­sis įdar­bi­ni­mas, 5-iems – pa­ra­ma dar­bo vie­toms steig­ti, 18-ai – pa­ra­ma ju­du­mui.
Vy­ko sa­va­ran­kiš­ko už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je – ati­da­ry­tas MB Gu­dai­čio au­to­ser­vi­sas, įsteig­ta vie­na au­to­mo­bi­lių me­cha­ni­ko dar­bo vie­ta. Kal­bant apie vie­ti­nio už­im­tu­mo ini­cia­ty­vų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je 2018 me­tais įsteig­tos UAB „Re­val MBG“ vie­tos 4-iems mik­ro­au­to­bu­so vai­ruo­to­jams. 2019-ai­siais pro­jek­tas bus orien­tuo­tas į Me­din­gė­nų se­niū­ni­ją.

Nuotraukoje: Su darbo rinkos situacija Rietavo savivaldybėje supažindino D. Jurkuvienė.

Komentarai
Kiti straipsniai