Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Be­si­bai­giant me­tams, įteik­ti ge­ru­mo an­ge­lai, pa­si­džiaug­ta nu­veik­tais dar­bais

Gruo­džio 28-ąją Rie­ta­ve vy­kęs me­ro pa­dė­kos va­ka­ras bu­vo itin įspū­din­gas. Šis ne­ei­li­nis ren­gi­nys šie­met vy­ko iš­skir­ti­nė­je vie­to­je – nau­jo­jo­je spor­to ir kon­cer­tų sa­lė­je, tal­pi­nan­čio­je di­džiu­lį bū­rį žiū­ro­vų. Kaip ir kas­met, tra­di­ci­niais pa­dė­kos an­ge­lais ap­do­va­no­ti ge­ru­mu ir kū­ry­biš­ku­mu spin­du­liuo­jan­tys sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, o už bi­lie­tus į kon­cer­tą su­rink­tos lė­šos bus per­ves­tos į ben­druo­me­nės rė­mi­mo fon­dą, skir­tą ser­gan­tiems vai­kams.

Šven­tę įspū­din­gu pasirodymu pra­dė­jo Klai­pė­dos šo­kių aka­de­mi­jos šo­kė­jai. Ren­gi­nį ve­du­sioms Eg­lei Fa­bi­jo­na­vi­čie­nei ir Bi­ru­tei Ged­mi­nai­tei pa­svei­ki­nus vi­sus su­si­rin­ku­sius į šią pui­kią šven­tę ir pa­lin­kė­jus nau­jai­siais me­tais ne­iš­dil­do­mų įspū­džių, į sce­ną pa­kvies­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
„Šis šven­ti­nis va­ka­ras – vie­ta ir lai­kas, kai pa­sa­ko­me ačiū vie­ni ki­tiems, nu­si­len­kia­me, at­si­pra­šo­me ir ei­na­me pir­myn. No­riu pa­dė­ko­ti vi­siems dir­ban­tiems ir sta­tan­tiems, juk nė­ra ne­rei­ka­lin­gų dar­bų, jie vi­si svar­būs, o žmo­nės ver­ti­na­mi pa­gal tai, kaip juos at­lie­ka. Len­kiuo­si vi­siems, dir­ban­tiems Rie­ta­vo la­bui. Pats ge­riau­sias re­zul­ta­tas – 10-ies me­tų dar­bas, šio pa­sta­to ir sta­dio­no sta­ty­ba. Rie­ta­vas su­si­tvar­kė dar vie­ną kam­pą, ku­ris ne­bu­vo pats gra­žiau­sias. Daug žmo­nių pri­si­dė­jo, kad tik sva­jo­nė­se bu­vę dar­bai bū­tų pa­da­ry­ti ir įgy­ven­din­ti“, – kal­bė­jo me­ras. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­si­džiau­gė ir ki­tais 2018-ai­siais at­lik­tais reikš­min­gais dar­bais – at­si­ra­du­sia nau­ja įmo­ne, nau­jais švies­tu­vais ap­švies­to­mis 32 gat­vė­mis, 9 as­fal­ta­vi­mo ir dan­gų tvar­ky­mo pro­jek­tais, Pe­lai­čių van­den­vie­tės su­tvar­ky­mu ir ki­tais.
Pa­dė­kų ne­trū­ko vi­są va­ka­rą. Pir­mo­sios iš­ke­lia­vo UAB „Rai­nių sta­ty­ba“ di­rek­to­riui Do­na­tui Sta­siu­liui, pro­jek­tų va­do­vui Li­nui Sta­siu­liui, sta­ty­bos dar­bų va­do­vui Vy­tau­tui Ir­ki­nui už ko­ky­biš­kai at­lik­tus dar­bus ir at­sa­ko­my­bę įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos Rie­ta­ve, Dar­žų g. 1, spor­to sa­lės prie­sta­to sta­ty­ba“. Pluoš­tas pa­dė­kų ati­te­ko ir prie šio pro­jek­to pri­si­dė­ju­siems Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams: Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jui Juo­zui Al­baus­kui ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui An­ta­nui Auž­bi­ka­vi­čiui. Pa­dė­kos už at­sa­kin­gai ir są­ži­nin­gai at­lik­tą dar­bą įgy­ven­di­nant pro­jek­tą įteik­tos ir Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tei Jur­gi­tai Smil­ge­vi­čie­nei, Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tui Ed­ga­rui Var­ka­liui bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui spor­tui Man­tui Vai­če­kaus­kui. Šven­tės me­tu pa­si­sa­kė ir Sei­mo na­riai Jur­gis Raz­ma, Jo­nas Var­ka­lys bei bu­vęs Sei­mo na­rys, ver­sli­nin­kas Jo­nas Jag­mi­nas. Svei­ki­ni­mus ir pa­dė­kos žo­džius vai­ni­ka­vo šven­ti­niai šo­kių rit­mai.
Me­ro pa­dė­kos va­ka­ras iš­skir­ti­nis tuo, kad jo me­tu pa­dė­ko­ja­ma ir žmo­nėms, ku­rie kas­die­nė­je veik­lo­je sa­vo dar­bu ir už­si­de­gi­mu ku­ria ge­res­nį ry­to­jų ne tik sau, bet ir ap­lin­ki­niams. Pa­dė­kos an­ge­lai tą va­ka­rą nu­si­lei­do į žmo­nių, ne­var­žan­čių sa­vo kū­ry­biš­ku­mo, o jį sklei­džian­čių, ran­kas. Šie žmo­nės su­jun­gia ben­drai veik­lai ir mo­ty­vuo­ja siek­ti už­si­brėž­tų tiks­lų.
Pir­mo­ji, ku­riai ati­te­ko pa­dė­kos an­ge­las, – Jo­lan­ta Je­den­ku­tė. 2000–2010 m. Jo­lan­ta dir­bo Kau­no VšĮ „Vai­ko tė­viš­kės na­mai“ šei­my­nos ma­ma-auk­lė­to­ja, rū­pi­no­si aš­tuo­niais vai­kais, iš ku­rių ma­žiau­sias – 11 mė­ne­sių My­ko­las. 2010 m. ji grį­žo į gim­tą­jį mies­tą. Ne­tru­kus pas Jo­lan­tą gy­ven­ti at­va­žia­vo ir du bu­vę jos gru­pės auk­lė­ti­niai – nuo ma­žens už­au­gin­ti jau vie­nuo­li­ka­me­tis My­ko­las ir jo try­li­ka­me­tis bro­lis Vy­tas. Da­bar Jo­lan­ta ne­nuils­ta­mai su­ka­si Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro vai­kų už­im­tu­mo gru­pė­je „Būk ma­no drau­gas“. Jo­lan­ta mo­ka ben­drau­ti su vai­kais, yra jų my­li­ma. Ko­le­gos mo­te­rį api­bū­di­na kaip ini­cia­ty­vią, at­sa­kin­gai vyk­dan­čią pa­teik­tas už­duo­tis, pui­kiai dir­ban­čią ir ko­man­do­je, ir in­di­vi­du­a­liai, kū­ry­bin­gą bei tu­rin­čią pui­kų hu­mo­ro jaus­mą. 2016 m. Jo­lan­ta, kaip ge­riau­sia so­cia­li­nė dar­buo­to­ja, bu­vo pa­siū­ly­ta no­mi­na­ci­jai „Ge­ru­mo žvaigž­dė“ už dar­bą su vai­kais. Bu­vo ap­do­va­no­ta So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos pa­dė­kos raš­tu. Iš me­ro ran­kų no­mi­nan­tei įteik­tas ge­ru­mo an­ge­las bei pa­dė­ka už be­ga­li­nę mei­lę, rū­pes­tį ir at­si­da­vi­mą vai­kams, ku­rie ne­te­kę šei­mos, ar­ti­mų­jų. Pa­lin­kė­ta, kad dar il­gai už­tek­tų kan­try­bės ir mei­lės vai­kams ir ki­tiems li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms.
Ant­ra­sis an­ge­las nu­si­lei­do į kū­rė­jo Vin­co An­driuš­kos ran­kas. Nuo jau­nys­tės Vin­cas ki­taip žiū­rė­jo į pa­sau­lį, ir šis po­žiū­ris, žin­gei­du­mas, vi­du­je spur­dan­ti me­niš­ka sie­la at­ve­dė jį į te­at­ra­lų pa­sau­lį. Bai­gęs moks­lus, vy­riš­kis pra­dė­jo dirb­ti Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je te­at­ro mo­ky­to­ju. Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je bu­vo įsteig­tas te­at­ro sky­rius, ku­ria­me šis re­ži­sie­rius te­at­ro me­no pa­slap­čių mo­kė vai­kus. Kai ne­be­li­ko te­at­ro sky­riaus, Vin­cas nuo­lat ruo­šė moks­lei­vius me­ni­nio skai­ty­mo kon­kur­sams. Ne vie­nas jo mo­ki­nys pa­si­rin­ko kū­ry­bi­nį ke­lią. Pui­kus kū­ry­bi­nis lai­kas bu­vo Vin­cui dir­bant su Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos stu­den­tais. Nuo ru­dens jis ak­to­ri­nio meist­riš­ku­mo vėl mo­ko vai­kus. Vin­cas jau dau­giau kaip de­šimt­me­tį yra Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vo na­rys, va­do­vau­ja su­au­gu­sių­jų te­at­rui „Ruōda“, su jo ak­to­riais Rie­ta­vo vi­suo­me­nei kas­met pri­sta­to po vie­ną ar dvi prem­je­ras. Vin­co veik­los krai­tis – apie pen­kio­li­ka spek­tak­lių. Te­at­ras uni­ka­lus ir tuo, kad vi­si spek­tak­liai vai­di­na­mi že­mai­tiš­kai. Šis te­at­ras ir re­ži­sie­rius ne kar­tą pa­ste­bė­ti ir ša­lies mas­tu – Vin­cui įteik­ta pa­dė­ka už il­ga­me­tį va­do­va­vi­mą te­at­ro stu­di­joms Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės mo­kyk­lo­se ir kul­tū­ros cen­tre. Šio ta­len­tin­go kū­rė­jo dė­ka už­au­go te­at­rą ir po­ezi­ją my­lin­čių moks­lei­vių kar­ta, o su­au­gu­sie­ji at­ra­do sa­vy­je ak­to­riaus ta­len­tą. Įtei­kiant pa­dė­kos an­ge­lą, jam dė­ko­ta už nuo­sta­bias aki­mir­kas, do­va­no­tas žiū­ro­vams, ir Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mą res­pub­li­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se.
Tre­čio­ji va­ka­ro no­mi­nan­tė – Lai­ma Doc­ke­vi­čie­nė. 2003 me­tais gy­ve­ni­mo ke­liai ir įdo­mios veik­los pa­ieš­kos Lai­mą at­ve­dė į Rie­ta­vą. At­vy­ko ji iš Kel­mės ra­jo­no ir pra­dė­jo dirb­ti Rie­ta­vo ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­re. Taip Centras ta­po VVG Rie­ta­vo ini­cia­ty­vos stei­gė­ju ir įgy­ven­di­na ban­do­mą­ją vie­tos plėt­ros stra­te­gi­ją. Ver­slu­mo ska­ti­ni­mo ir in­for­ma­vi­mo veik­la vyks­ta nuo­lat. Tai in­di­vi­du­a­lios kon­sul­ta­ci­jos, mo­ky­mai, ren­gi­niai ver­slams, star­tuo­liams ir or­ga­ni­za­ci­joms. Jie, me­tams bė­gant, įgy­ja tarp­tau­ti­nį po­bū­dį. Lai­mos ir jos su­bur­to ko­lek­ty­vo dė­ka Cen­tras vyk­do įdo­mius no­va­to­riš­kus pro­jek­tus, tam­pa ak­ty­viu Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no stra­te­gi­jos vei­kė­ju ir gar­si­na Rie­ta­vo var­dą už Lie­tu­vos ri­bų. Nuo 2011 me­tų Cen­tras įgy­ven­di­no ir te­be­į­gy­ven­di­na dau­giau ne­gu 14 tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų, taip ini­ci­juo­da­mas ir vys­ty­da­mas drą­sias, no­va­to­riš­kas te­mas, vie­šin­da­mas Rie­ta­vą ir iš­si­lai­ky­da­mas, kai dau­gu­ma Lie­tu­vos ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trų vos ve­ge­tuo­ja ar­ba yra už­da­ro­mi.
Lai­ma yra ino­va­ci­jų ša­li­nin­kė ir die­gė­ja, drą­si prak­ti­kė, tu­rin­ti stra­te­gi­nių įžval­gų. Ne­nu­gin­či­ja­mi ir va­do­vės ge­bė­ji­mai vys­ty­ti kon­tak­tų tin­klus. Jai įteik­ta pa­dė­ka už nu­veik­tą dar­bą va­do­vau­jant Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­trui, jos ini­cia­ty­vos dė­ka pa­reng­tus ir įgy­ven­din­tus res­pub­li­ki­nius ir tarp­tau­ti­nius pro­jek­tus, ku­rie pa­dė­jo dau­ge­liui jau­nų ir vy­res­nių žmo­nių at­ras­ti sa­vo veik­los ir gy­ve­ni­mo ke­lią. Pa­dė­ko­ta už gra­žius, pra­smin­gus, no­va­to­riš­kus dar­bus Rie­ta­vo žmo­nių la­bui.
Pas­ku­ti­ny­sis ge­ru­mo an­ge­las nu­tū­pė į rie­ta­viš­kės Gied­rės Žli­bi­nie­nės ran­kas. Po stu­di­jų Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­te Gied­rė įsi­dar­bi­no Šven­to­jo­je, „Ener­ge­ti­ko“ sa­na­to­ri­jo­je ki­ne­zi­te­ra­peu­te. Vė­liau dar­ba­vo­si „Auš­ros“ ka­ta­li­kiš­ko­je vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja. Pa­bu­vo­jo ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo ae­ro­bi­kos va­do­ve, o nuo 2005 m. Gied­rė pri­im­ta į Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ją mo­ky­to­jau­ti. Mo­te­ris ypač daug jė­gų ati­duo­da mo­ky­da­ma tin­kli­nio ir gim­na­zi­jos mo­ki­nes, ir Rie­ta­vo mo­te­ris. Ne vie­na lan­kė ir te­be­lan­ko mo­ky­to­jos ve­da­mus ae­ro­bi­kos už­si­ė­mi­mus, li­ni­ji­nius šo­kius. Gied­rė yra Lie­tu­vos kai­mo spor­to ir kul­tū­ros aso­cia­ci­jos „Ne­mu­nas“ na­rė. Ji vyk­do pro­jek­tus, ži­no­mus ne tik Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės žmo­nėms, bet ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų gy­ven­to­jams: „Aš, tė­tis ir ma­ma – dar­ni spor­tiš­ka šei­ma“, „Aš ir ma­no mo­čiu­tė“. Gied­rė – Lie­tu­vos spor­to aso­cia­ci­jos „Gim­nas­ti­ka vi­siems“ na­rė, kas dve­ji me­tai su mo­ki­nė­mis va­žiuo­ja į gim­nas­tia­das, da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se „Džiaugs­mo gim­nas­ti­ka“, „Be ac­ti­ve“. Be abe­jo, yra ir ak­ty­vi Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jų aso­cia­ci­jos na­rė.
Mies­to ben­druo­me­nei mo­ky­to­ja kas­met or­ga­ni­zuo­ja ka­lė­di­nį mo­te­rų ir mer­gi­nų tin­kli­nio tur­ny­rą, svei­kos mankš­tos už­si­ė­mi­mus, tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tams – van­dens mankš­tą ba­sei­ne, li­ni­ji­nius šo­kius, „fit­ness“ už­si­ė­mi­mus. Mo­ky­to­jai įteik­ta pa­dė­ka už be­ga­li­nį at­si­da­vi­mą ug­dant svei­kos gy­ven­se­nos pa­grin­dus moks­lei­viams ir vy­res­niems žmo­nėms, dė­ko­ta už or­ga­ni­zuo­ja­mus spor­to ren­gi­nius Rie­ta­ve ir ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą re­gio­ni­niuo­se bei res­pub­li­ki­niuo­se spor­to ren­gi­niuo­se, Rie­ta­vo var­do gar­si­ni­mą.
Pa­si­bai­gus ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jai, vi­sus no­mi­nan­tus ir va­ka­ro sve­čius svei­ki­no vo­ka­li­nis vy­rų an­sam­blis „Quo­rum“.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Padėkas meras įteikė visiems prie naujosios sporto salės statybos projekto darbų prisidėjusiems savivaldybės administracijos darbuotojams.

Komentarai
Kiti straipsniai