Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Ne­dar­bo si­tu­a­ci­ja nė­ra tra­giš­ka, bet džiaug­tis nė­ra kuo

Pas­ku­ti­ny­sis šiais me­tais Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, vy­kęs gruo­džio 20-ąją, bu­vo la­bai šven­tiš­kas, ku­pi­nas ra­my­bės bei po­sė­džia­vu­sių­jų ge­ra­no­riš­ku­mo. Mat vi­siems klau­si­mams, įtrauk­tiems į dar­bot­var­kę, pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Šis Ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo ga­na ne­įpras­tai. Po­sė­džia­vu­sių­jų ge­rą nuo­tai­ką, su­si­klau­sy­mą bei ra­my­bę, lau­kiant di­džių­jų me­tų šven­čių, ma­tyt, lė­mė Plun­gės ir Žlibinų skau­tai kartu su NVO „Kantas“, į po­sė­dį at­ne­šę šven­tą Bet­lie­jaus ug­nį, sim­bo­li­zuo­jan­čią tai­ką ir gė­rį vi­sa­me pa­sau­ly­je. Skau­tai pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius ar­tė­jan­čių di­džių­jų me­tų šven­čių pro­ga ir pa­lin­kė­jo vi­siems svei­ka­tos, ra­my­bės, su­si­klau­sy­mo, ge­rų ir pro­duk­ty­vių dar­bų at­ei­nan­čiais me­tais bei įtei­kė šven­tų žva­ke­lių, ku­rių ug­nis at­ke­lia­vo iš Je­ru­za­lės.
Sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis džiau­gė­si skau­tų ap­si­lan­ky­mu bei jų do­va­no­mis, kad šven­ta ug­nis, iš ran­kų į ran­kas ke­liau­jan­ti po vi­są pa­sau­lį, pa­ga­liau pa­sie­kė ir Plun­gę. Me­ras dė­ko­jo skau­tams, kad jų dė­ka tu­ri pro­gą pri­si­lies­ti prie šven­tų da­ly­kų, ne­šan­čių ra­my­bę, gė­rį ir tai­ką vi­sa­me pa­sau­ly­je.
Šven­tiš­ko Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu taip pat pa­svei­kin­ti net trys Ta­ry­bos na­riai, gi­mę gruo­džio mė­ne­sį. Iš jų net du gim­ta­die­nį šven­čia tą pa­čią die­ną. Tai – Al­gir­das Pe­čiu­lis ir Ado­mas Za­muls­kis. Ne­li­ko ne­pa­svei­kin­tas ir Aud­rius Mi­siū­nas, gi­męs per Ka­lė­das, gruo­džio 25-ąją. Jiems me­ras A. Kli­šo­nis įtei­kė gė­lių ir pa­lin­kė­jo vi­so ko ge­riau­sio.
Vė­liau, po vi­sų šven­ti­nių pa­lin­kė­ji­mų ir svei­ki­ni­mų, po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė ap­žvel­gė dar­bo rin­ką Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je.
Ji su­si­rin­ku­sie­siems pa­sa­ko­jo, kad nuo spa­lio 1 die­nos Lie­tu­vos dar­bo bir­ža su 10 ju­ri­di­nių vie­ne­tų ta­po vie­nu ju­ri­di­niu vie­ne­tu su su­kur­tais pen­kiais ad­mi­nist­ra­vi­mo pa­da­li­niais di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se. Šiuo me­tu Klai­pė­do­je dir­ban­ti D. Jur­ku­vie­nė sa­kė, kad jų pa­da­li­nys ap­tar­nau­ja Klai­pė­dos, Tau­ra­gės ap­skri­tis bei Plun­gę ir Rie­ta­vą.
Kaip pa­sa­ko­jo D. Jur­ku­vie­nė, šios re­or­ga­ni­za­ci­jos tiks­las bu­vo op­ti­mi­zuo­ti žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius, t. y. su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­to­rių skai­čių. Po per­tvar­kos, pa­sak de­par­ta­men­to di­rek­to­rės, iš­kart pa­si­ma­tė, kad tai pa­vy­ko – net 54,2 proc. su­ma­žin­tas ad­mi­nist­ra­vi­mas.
Po­sė­džio me­tu D. Jur­ku­vie­nė sa­kė, kad ne­dar­bas Plun­gės ra­jo­ne sie­kia 6,6–6,9 proc., o Lie­tu­vos mas­tu – 8,2 pro­cen­to. Tad Plun­gė­je si­tu­a­ci­ja nė­ra tra­giš­ka. Ta­čiau, pa­sak pra­ne­šė­jos, džiaug­tis nė­ra kuo, nes iki gruo­džio 1 die­nos už­re­gist­ruo­tų be­dar­bių skai­čius sie­kia apie 1470. Ka­dan­gi skai­čius kiek­vie­ną die­ną kin­ta, la­bai tiks­lių duo­me­nų pa­teik­ti ne­įma­no­ma. Pa­sak di­rek­to­rės, tai – di­de­lis skai­čius, būtina im­tis prie­mo­nių ir, no­rint Plun­gės ra­jo­ne su­ma­žin­ti ne­dar­bą, rei­kia nau­jo­vių.
Kaip vie­ną iš nau­jo­vių D. Jur­ku­vie­nė pa­mi­nė­jo pro­fe­si­nį mo­ky­mą. Ji sa­kė, kad net 40 proc. as­me­nų, šiuo me­tu Plun­gės ra­jo­ne ieš­kan­čių dar­bo ir už­si­re­gist­ra­vu­sių Dar­bo bir­žo­je, ne­tu­ri pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo. Tad šio­je sfe­ro­je, kaip mi­nė­jo pa­šne­ko­vė, lau­kia dar daug pa­si­kei­ti­mų ir nau­jo­vių.
D. Jur­ku­vie­nė kal­bė­jo ir apie sa­va­ran­kiš­ko už­im­tu­mo stei­gi­mą, t. y. dar­bo vie­tos su­kū­ri­mą. Tai la­bai svar­bi jau­ni­mo už­im­tu­mo prie­mo­nė, ku­ri bus tai­ko­ma, kad kuo dau­giau jau­ni­mo su­grįž­tų iš už­sie­nio ir sėk­min­gai adap­tuo­tų­si bei dirb­tų Lie­tu­vo­je.
Taip pat D. Jur­ku­vie­nė mi­nė­jo pro­jek­tą „Būk ver­slus“, ku­ris bus pra­dė­tas įgy­ven­din­ti po Nau­jų­jų. Pa­gal šį pro­jek­tą pen­kiuo­se Lie­tu­vos di­džiuo­siuo­se re­gio­nuo­se rei­kė­tų įsteig­ti 1889-ias dar­bo vie­tas – kiek­vie­na­me iš pen­kių re­gio­nų iš­ei­tų po 330 dar­bo vie­tų. Pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas taip pat pa­dė­tų ska­tin­ti jau­ni­mą pa­si­lik­ti Lie­tu­vo­je ir čia kur­ti dar­bo vie­tas.
Ap­žvel­gu­si dar­bo rin­ką Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, D. Jur­ku­vie­nė pa­tei­kė pui­kius Stal­gė­nų, Mi­la­šai­čių pa­vyz­džius, kur sėk­min­gai su­kur­tos dar­bo vie­tos, ir pa­brė­žė, kad vi­sa tai rei­kia vie­šin­ti ir kvies­ti ar­ti­muo­sius grįž­ti na­mo bei čia kur­ti sa­vo ver­slą.
Po­sė­džio me­tu ben­dru su­ta­ri­mu pa­tvir­tin­ti cen­tra­li­zuo­to vai­kų pri­ėmi­mo į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gas, įgy­ven­di­nan­čias iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas, ir mo­ki­nių pri­ėmi­mo į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las tvar­kų ap­ra­šai.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Mi­siū­nas pa­brė­žė, kad ši ne­tru­kus įsi­ga­liosian­ti nau­ja tvar­ka leis nu­si­mes­ti sle­gian­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą bei vis­ką at­lik­ti kuo pa­pras­čiau ir skaid­riau. Pri­si­jun­gus prie elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės ir už­pil­džius pra­šy­mus dėl vai­kų pri­ėmi­mo į no­ri­mą švie­ti­mo įstai­gą, tė­vams ne­rei­kės laks­ty­ti po dar­že­lius ar mo­kyk­las, o šią pro­ce­dū­rą bus ga­li­ma at­lik­ti te­le­fo­nu ar kom­piu­te­riu. Be to, elek­tro­ni­nė sis­te­ma leis ma­ty­ti, ar vai­kas pri­im­tas į švie­ti­mo įstai­gą ar ne.
Kaip sa­kė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis, cen­tra­li­zuo­ta pri­ėmi­mo tvar­ka leis iš­spręs­ti ir ki­tą, jau ge­ro­kai įsi­se­nė­ju­sią pro­ble­mą. Jis pa­brė­žė, kad daž­niau­siai tė­vai nu­neš­da­vo pra­šy­mus net į tris mies­to lop­še­lius-dar­že­lius ir į vi­sus tris, jei bū­da­vo lais­vų vie­tų, vai­kus pri­im­da­vo. Ta­da tė­vai temp­da­vo iki rug­pjū­čio 31 die­nos, kol ap­si­spręs­da­vo, į ko­kį lop­še­lį-dar­že­lį leis at­ža­lą. Taip bū­da­vo už­ima­mos lais­vos vie­tos, ir ne vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­da­vo pa­tek­ti. Da­bar taip ne­be­bus. Elek­tro­ni­nė sis­te­ma leis efek­ty­viau iš­spręs­ti šią pro­ble­mą, nes vi­sa in­for­ma­ci­ja bus ma­to­ma. „Ma­nau, taip at­si­ras dar apie 20 trūks­ta­mų vie­tų į lop­še­lius“, – cen­tra­li­zuo­ta pri­ėmi­mo tvar­ka džiau­gė­si G. Ri­mei­kis.
Ir cen­tra­li­zuo­tas pri­ėmi­mas į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las, pa­sak G. Ri­mei­kio, pa­leng­vins šių įstai­gų dar­bą, nes kiek­vie­na jų gaus rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie bū­si­mus mo­ki­nius. Tai leis įstai­gai iš­lai­ky­ti lei­džia­mą kom­plek­tų skai­čių, to­ly­giau bus pa­skirs­ty­ti mo­ki­nių srau­tai į mo­kyk­las.
Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui To­mui Rau­džiui pri­sta­čius klau­si­mą „Dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­do ir so­cia­li­nio būs­to, kaip Sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­do da­lies, są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo“ pa­kei­ti­mo, Ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė klau­sė: „Ar­gi ge­ras pa­vyz­dys, kad Sa­vi­val­dy­bė vie­nus bu­tus per­ka, o ki­tus nu­ra­šo, nes nu­gy­ven­ti. Ar tai nė­ra mi­nu­si­nės in­ves­ti­ci­jos? Gal jų rei­kė­tų pirk­ti ma­žiau, kad ne­bū­tų švais­to­mi pi­ni­gai? Čia la­bai tik­tų lie­tu­vių liau­dies pa­tar­lė „Nu­va­ry­tus ar­klius nu­šau­na“.
T. Rau­dys at­sa­kė, kad gy­ven­to­jai ne­si­lai­ko su­tar­ties są­ly­gų, to­dėl ir iš­ky­la to­kios pro­ble­mos. Ypač tai ak­tu­a­lu kai­muo­se. Pa­siū­ly­ti ne­be­tin­ka­mo gy­ven­ti, daug me­tų nau­do­ja­mo būs­to ne­ga­li­me, re­mon­tuo­ti per bran­gu, tai rei­kia juos pa­ša­lin­ti. Be to, kaip sa­kė T. Rau­dys, šios pro­ble­mos su­si­for­ma­vo ne šian­dien ir ne va­kar, tai vyks­ta jau se­niai. Tad šiam klau­si­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.
Eko­no­mi­kos, fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Pe­čiu­lis po­sė­džio me­tu pa­sa­ko­jo, kaip bu­vo įsi­sa­vin­tos Sa­vi­val­dy­bės lė­šos vyk­dant įvai­rius pro­jek­tus. Jis sa­kė, kad kul­tū­ros cen­tro re­konst­ruk­ci­jai pa­pil­do­mai gau­ti 352 tūkst. sėk­min­gai įsi­sa­vi­na­mi ir to­liau, taip pat pa­pil­do­mai gau­ti ir 88,5 tūkst. eu­rų Bab­run­go gat­vei re­mon­tuo­ti.
Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jas Mar­ty­nas Čiu­že­lis po­sė­džia­vu­sie­siems sa­kė, kad iš gau­tų 1 mi­li­jo­no 918 tūkst. eu­rų sėk­min­gai įsi­sa­vin­ta 1 mi­li­jo­nas 627 tūks­tan­čiai, o li­kę apie 300 tūkst. bus įsi­sa­vi­na­mi pa­gal ki­tais me­tais nau­ją Ke­lių di­rek­ci­jos pa­tvir­tin­tą tvar­ką. Šiam klau­si­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.
Sa­vi­val­dy­bės kon­tro­lie­rė Da­nu­tė Ja­ra­šiū­nie­nė pa­tei­kė au­di­to ata­skai­tą, at­lik­tą Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je. Ji sa­kė, kad pa­žei­di­mų tei­kiant pa­raiš­ką Cen­tri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai ne­nu­sta­ty­ta. Tik nu­sta­ty­ta, kad ne­ga­vus tin­ka­mo sta­ty­bų lei­di­mo, Agen­tū­ra šią pa­raiš­ką at­me­tė.
A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė, iš­klau­siu­si D. Ja­ra­šiū­nie­nės ata­skai­tos, pa­brė­žė, kad vis­ką iš­nag­ri­nė­jus ir iš­sa­miai iš­ana­li­za­vus, ta­po aiš­ku, kad šia­me pa­raiš­kos tei­ki­mo žai­di­me da­ly­vau­ja trys žai­dė­jai – UAB „Ade­mas“, ren­gu­si pa­raiš­ką Cen­tri­nei val­dy­mo agen­tū­rai, Sa­vi­val­dy­bė – mu­zie­jaus part­ne­rė – ir pats mu­zie­jus. Tad vis dėl­to rei­kia nu­sta­ty­ti, kas čia kal­tas, nes vi­si yra kal­ti dėl su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos, iš ku­rios rei­kia iš­ei­ti vis­ką nuo­sek­liai iš­si­aiš­ki­nus.
Vi­siems ki­tiems po­sė­džio dar­bot­var­kės klau­si­mams pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: Skautai į posėdį atnešė Betliejaus ugnį, simbolizuojančią gėrį ir taiką visame pasaulyje.

Komentarai
Kiti straipsniai