Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Rie­ta­ve esan­čio­je kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ ga­li­ma įsi­gy­ti J. Bal­vo­čiū­tės vais­ta­žo­lių ar­ba­tų ir jų mi­ši­nių

Nuo gruo­džio 1 die­nos „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ko­se pra­dė­ta pre­kiau­ti Jad­vy­gos Bal­vo­čiū­tės eko­lo­gi­nio vais­ta­žo­lių ūkio ar­ba­to­mis ir jų mi­ši­niais. Ta pro­ga gruo­džio 6-ąją kli­ni­ko­je Rie­ta­ve su­reng­ta ne­mo­ka­ma žo­li­nin­kės-pro­vi­zo­rės J. Bal­vo­čiū­tės pa­skai­ta „Vais­ta­žo­lės svei­ka­tai“.

Pa­skai­tos me­tu žo­li­nin­kė at­sklei­dė daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos apie na­tū­ra­lias vais­ta­žo­les, su­tei­kė ne vie­ną pa­ta­ri­mą, kaip rei­kė­tų gy­dy­tis ir iš­lik­ti svei­kiems.
Lie­tu­vo­je au­gan­čios žo­le­lės ga­li pa­si­tar­nau­ti ne tik esant emo­ci­niam su­dir­gi­mui ar per­ša­li­mui, bet ir kur kas rim­tes­niems su­tri­ki­mams gy­dy­ti. Kiek­vie­nas au­ga­las at­lie­ka skir­tin­gą funk­ci­ją, tad ar­ba­tas ga­li­ma ruoš­ti pri­klau­so­mai nuo to, ar no­ri­ma gy­dy­ti, ra­min­ti, ar to­ni­zuo­ti. Žo­li­nin­kė pa­pa­sa­ko­jo, kaip na­tū­ra­lio­mis prie­mo­nė­mis pa­gy­dy­ti ko­su­lį, stip­rin­ti imu­ni­nę sis­te­mą, pa­si­ga­min­ti są­na­riams skir­tą kau­la­žo­lės te­pa­lą, nes šis ska­ti­na kau­li­nio au­di­nio re­ge­ne­ra­ci­ją ir kt. Pa­skai­to­je da­ly­va­vę rie­ta­viš­kiai tei­ra­vo­si, kaip įveik­ti įvai­riau­sius juos ka­muo­jan­čius ne­ga­la­vi­mus. At­sa­ky­da­ma į rie­ta­viš­kių klau­si­mus, kaip gy­dy­ti vie­ną ar ki­tą li­gą, žo­li­nin­kė taip pat pa­tei­kė daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos ir ver­tin­gų pa­ta­ri­mų.
Eko­lo­giš­kos žo­le­lių ar­ba­tos ruo­šia­mos iš dau­giau kaip 120 au­ga­lų rū­šių. Vi­sos žo­le­lės yra eko­lo­giš­kos, iš­au­gin­tos J. Bal­vo­čiū­tės ūky­je ar­ba su­rink­tos iš ser­ti­fi­kuo­tų eko­lo­giš­kų na­tū­ra­lių plo­tų. Vi­sas pa­ruo­ši­mo pro­ce­sas nuo džio­vi­ni­mo iki pa­ka­vi­mo vyks­ta bū­tent šia­me ūky­je, ruo­šia pa­ty­rę dar­buo­to­jai. J. Bal­vo­čiū­tės na­tū­ra­lių ar­ba­tų ar­se­na­le – net 54 ar­ba­tos. Pir­mo­ji ka­te­go­ri­ja – kas­die­nės ar­ba­tos, ku­rios yra gai­vaus sko­nio ir skir­tos kas­die­niam nau­do­ji­mui. Tai „Ka­va be ka­vos“, „Kas­die­nė“, „Laz­dy­nas“, „Aro­ma­ti­nė“ ir kt.
Ga­li­ma įsi­gy­ti ir spe­cia­lių žo­le­lių mi­ši­nių, to­kių kaip „Gi­lus mie­gas“, „Stip­rin­siu kau­lus“, „Šva­riam or­ga­niz­mui“, „At­min­ties ga­lia“ ir pan. Žo­li­nin­kė pri­sta­tė kai ku­rių mi­ši­nių su­dė­tį, pa­pa­sa­ko­jo, ką kiek­vie­na su­de­da­mo­ji da­lis su­tei­kia or­ga­niz­mui. Taip pat ga­li­ma įsi­gy­ti ir ar­ba­tų pa­gal in­di­vi­du­a­lius re­cep­tus. J. Bal­vo­čiū­tė su­da­ro žo­le­lių ar­ba­tas pa­gal gy­dy­to­jo nu­ro­dy­tą re­cep­tą ar­ba nu­sta­ty­tą diag­no­zę.
Po pa­skai­tos su­si­rin­ku­sie­ji vai­ši­no­si žo­le­lių ar­ba­to­mis, no­rin­tie­ji ga­lė­jo re­gist­ruo­tis J. Bla­vo­čiū­tės as­me­ni­nei kon­sul­ta­ci­jai bei įsi­gy­ti jos ga­mi­nių. Vieš­nia kiek­vie­nam pa­do­va­no­jo ir po ar­ba­tos „Ge­ros nuo­tai­kos“ pa­ke­lį.
Žo­li­nin­kės ga­mi­nių ga­li­ma įsi­gy­ti už­su­kus į Rie­ta­ve esan­čią „Ave Me­di­ca“ kli­ni­ką, įsi­kū­ru­sią ad­re­su: Plun­gės g. 31. Te­le­fo­nas pa­si­tei­rau­ti: (+370 448) 42 600 ar­ba +370 673 72 001.

Komentarai
Kiti straipsniai