Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Pa­si­kei­ti­mai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ro­je

Be­si­bai­giant me­tams, įvy­ko pas­ku­ti­nis Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dis. Ja­me – kaip nie­kad daug įvai­rių pra­šy­mų iš įstai­gų skir­ti ar per­skirs­ty­ti tu­ri­mas lė­šas. Po­sė­džiau­to­jai, ar­tė­jant šven­tėms, bu­vo dos­nūs, vi­si spren­di­mai ir pra­šy­mai pa­ten­kin­ti, vie­ną su­tar­ta per­kel­ti į ki­tus me­tus.

Ko­mi­te­te pri­tar­ta, kad il­ga­lai­kis ma­te­ria­lu­sis tur­tas – pa­sta­tas-san­dė­lis – bū­tų įtrauk­tas į Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ap­skai­tą ir per­duo­tas val­dy­ti, nau­do­ti ir dis­po­nuo­ti Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trui. Rie­ta­ve, L. Ivins­kio g. 8, esan­tį pa­sta­tą so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras nau­do­ja sa­vo reik­mėms, ta­čiau 2000-ai­siais, pe­ri­mant tur­tą iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, per­duo­tas tik pa­grin­di­nis pa­sta­tas, o jam pri­klau­san­tis san­dė­lis ne­bu­vo įtrauk­tas į per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tą. Pa­sta­to vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė – 1100 Eur.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Di­čiū­nas pra­šė 1400 Eur pri­si­dė­ti prie pro­jek­to „Tel­šių re­gio­no sa­vi­val­dy­bės jun­gian­čių tu­riz­mo tra­sų in­for­ma­ci­nės in­fra­struk­tū­ros plėt­ra“ 2018 me­tais. 2019-ųjų me­tų biu­dže­te bū­ti­na nu­ma­ty­ti 7600 Eur pri­si­dė­ji­mui prie šio pro­jek­to, ku­rį ki­tą­met pla­nuo­ja­ma baig­ti. Ki­tu pra­šy­mu V. Di­čiū­nas sie­kė su­ma­žin­ti 215,1 tūkst. Eur Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šas pro­jek­tams: „Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus kom­plek­si­nis su­tvar­ky­mas ir pri­tai­ky­mas kul­tū­ri­nėms, edu­ka­ci­nėms reik­mėms“ (140,6 tūkst. Eur) ir „Jū­ros upės kraš­to­vaiz­džio for­ma­vi­mas Rie­ta­vo mies­te“ (74,5 tūkst. Eur). To pra­šo­ma, nes pro­jek­tai 2018-ai­siais me­tais ne­bus iki ga­lo įgy­ven­din­ti. Pra­šy­ta ir 170 tūkst. Eur pa­di­din­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nės pa­ra­mos lė­šas pro­jek­tui „Vie­šo­sios erd­vės su pri­ei­go­mis su­tvar­ky­mas Rie­ta­vo mies­to Lais­vės gat­vė­je, įren­giant že­mės ūkio pro­duk­tų tur­ge­lį“.
Ki­tiems me­tams ati­dė­tas ad­mi­nist­ra­ci­jos ar­chi­tek­to Li­no Jur­gai­čio pra­šy­mas skir­ti 5000 Eur Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ben­dro­jo pla­no ste­bė­se­nos pa­slau­gų pir­ki­mui.
Su­lauk­ta daug pra­šy­mų iš sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų. Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė pra­šė pa­pil­do­mai skir­ti mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų – 1700 Eur dau­gia­funk­ci­nio ko­pi­juok­lio įsi­gi­ji­mui ir 2100 Eur mo­ky­mo prie­mo­nių įsi­gi­ji­mui (spor­to sa­lės in­ven­to­riui, prie­mo­nėms tech­no­lo­gi­jų ir dai­lės pa­mo­koms, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės auk­lė­ti­nių mo­ky­mo prie­mo­nėms, po­pie­riui, spaus­din­tu­vų da­žams ir kt.). Ki­ta­me pra­šy­me di­rek­to­rė pra­šė pa­pil­do­mai skir­ti 10 000 Eur sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms vyk­dy­ti skir­tų lė­šų įsi­sko­li­ni­mui už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas pa­deng­ti. Šil­dy­mo pa­slau­goms pa­deng­ti 200 Eur pri­trū­ko ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka.
Tve­rų gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos ug­dy­mui Ele­nos Jur­ku­vie­nės pra­šy­mas – pa­pil­do­mai skir­ti 1800 Eur, už ku­riuos gim­na­zi­ja no­ri įsi­gy­ti 2 krep­ši­nio len­tas. Dar vie­nas gim­na­zi­jos pra­šy­mas – dėl se­no­sios Tve­rų mo­kyk­los sto­go. Kad jis yra kri­ti­nės būk­lės, pri­pa­ži­no ir su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Pra­šy­me ra­šo­ma, kad nau­jo kor­pu­so pa­sta­to lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­mos už­si­ki­šu­sios ir ne­be­at­lie­ka sa­vo funk­ci­jos, to­dėl van­duo ren­ka­si ant sto­go, per lai­ką pra­kiu­ro pri­ly­do­ma sto­go dan­ga. Pa­sta­to pa­tal­po­se šlam­pa sie­nos, lu­bos, ga­di­na­ma ap­dai­la. Gim­na­zi­jos ka­na­li­za­ci­ja taip pat pa­se­nu­si, nuo­lat kem­ša­si, ly­jant lie­tui, tvins­ta val­gyk­los rū­sy­je esan­čios pa­tal­pos. Val­gyk­los ir vir­tu­vės pa­tal­po­se au­ga pe­lė­sis. Ge­ria­mo­jo van­dens van­den­tie­kio vamz­dy­nas, esan­tis val­gyk­los rū­sy­je, yra pa­se­nęs, su­rū­di­jęs ir daž­nai pra­kiū­ra. Gim­na­zi­jos pus­rū­sy­je, ly­jant lie­tui, per sie­ną ir pa­ma­tus sun­kia­si van­duo, už­lie­da­mas pa­tal­pas, kur yra šil­dy­mo sis­te­mos vamz­džiai. Di­rek­to­rė, iš­var­di­ju­si šiuos ir ki­tus ne­ge­ru­mus, įti­ki­no ko­mi­te­to na­rius, ir jie nu­ta­rė pra­šy­mą ten­kin­ti.
2017-ai­siais Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras įsi­gi­jo sce­nos vi­deo pro­jek­to­rių ir ek­ra­ną, ta­čiau no­rint jį nau­do­ti il­giau, ek­ra­nui rei­ka­lin­ga ap­sau­ga. Vie­na iš prie­mo­nių – ne­de­gios ga­li­nės sce­nos užuo­lai­dos su me­cha­ni­niu pa­ka­bi­ni­mu. Už­dan­ga uni­ver­sa­li, esant bū­ti­ny­bei, ji bū­tų ati­trau­kia­ma, o vyks­tant spek­tak­liams ir re­pe­ti­ci­joms – už­trau­kia­ma. Jos kai­na – 900 Eur. Ko­mi­te­to na­riai nu­ta­rė, kas ši ap­sau­gos prie­mo­nė kul­tū­ros cen­trui rei­ka­lin­ga.
Įsi­ga­lio­jus vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo pa­si­kei­ti­mui, kei­čia­si Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ra. Per ko­mi­te­to po­sė­dį jo na­riai bu­vo su­pa­žin­din­ti su nu­ma­to­mais pa­si­kei­ti­mais – kai ku­rių ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių ne­liks, kai ku­rie su­si­jungs į vie­ną ar­ba kei­sis pa­va­di­ni­mai. Ne­pa­ki­tę liks tik Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to, Ar­chi­tek­tū­ros, Že­mės ūkio sky­riai.
Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius jung­sis prie Svei­ka­tos, so­cia­li­nės pa­ra­mos ir rū­py­bos sky­riaus. Taip nu­tar­ta, nes ja­me dir­bo tik vie­na tar­nau­to­ja, o at­si­žvel­gus į įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, nu­ro­do­ma, kad sky­riu­je tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 4 pa­rei­gy­bės. Su­jung­ti sky­riai tu­rės ir nau­ją pa­va­di­ni­mą – So­cia­li­nių rei­ka­lų ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius. Bus pa­nai­kin­tas ir Tarp­ži­ny­bi­nis ar­chy­vas, o jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­riui ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai pra­ei­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jo at­ran­ką.
Fi­nan­sų ir tei­sės sky­rius ske­lia­mas pu­siau, at­si­ras Fi­nan­sų sky­rius bei Do­ku­men­tų val­dy­mo ir tei­sės sky­rius. Vie­tos ūkio sky­rius va­din­sis Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riu­mi. At­si­ras nau­jas ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ri­nis pa­da­li­nys – Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir ūkio sky­rius.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Po pakeitimų kai kurių Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių neliks, kiti susijungs į vieną, dar kitų keisis pavadinimai.

Komentarai
Kiti straipsniai