Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Mi­rė dau­giau, ne­gu gi­mė

Per 2018 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je Plun­gės mies­te įre­gist­ruo­ta 15 gi­mi­mų ir tiek pat mi­ri­mų.

Bab­run­go, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­se mi­ri­mų įre­gist­ruo­ta po 4, Al­sė­džių, Nau­so­džio se­niū­ni­jo­se – po 1. Bab­run­go, Nau­so­džio, Pla­te­lių se­niū­ni­jo­se įre­gist­ruo­ta po 3 gi­mi­mus, Ša­tei­kių – 2, o Paukš­ta­kių ir Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­se gi­mė po vie­ną kū­di­kį.
Iš vi­so įre­gist­ruo­ti 28 gi­mi­mai (15 mer­gai­čių ir 13 ber­niu­kų).  Po­pu­lia­riau­si var­dai mer­gai­tėms – Ur­tė, ber­niu­kams – Her­kus. Su­teik­ta ir re­tes­nių var­dų – Ari­jus, Are­tas, Ma­tė­ja. Pen­kiems kū­di­kiams duo­ti se­nes­ni var­dai – Bar­bo­ra, Ago­ta, Ra­po­las, Mo­tie­jus, Jo­nas. Už­re­gist­ruo­ti 4 tė­vys­tės pri­pa­ži­ni­mai, vie­na dvy­nu­kų po­ra. Vie­nas kū­di­kis už­re­gist­ruo­tas, kai vai­ko mo­ti­na ne­su­si­tuo­ku­si su vai­ko tė­vu ir tė­vys­tė ne­pri­pa­žin­ta.
Įre­gist­ruo­ti 29 mi­ri­mai, 3 san­tuo­kos, su­da­ry­ta 12 san­tuo­kos nu­trau­ki­mo ir 6 pa­kei­ti­mo, pa­pil­dy­mo įra­šai.

Komentarai
Kiti straipsniai