Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Me­din­gė­nuo­se tę­sė­si se­niū­ni­jų die­nų tu­ras

Pas­ku­ti­nį­jį ru­dens va­ka­rą Me­din­gė­nuo­se vy­ko Se­niū­ni­jų die­nos. Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė aki­mir­kai kvie­tė stab­te­lė­ti, pa­bū­ti kar­tu, pa­ben­drau­ti. Lin­kė­jo, kad šios aki­mir­kos pa­dė­tų pa­bėg­ti nuo kas­die­nių rū­pes­čių ir įneš­tų nau­jo vė­jo gū­sį pa­var­gu­sioms min­tims.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­džiau­gė me­din­gė­niš­kių darbš­tu­mu, su­telk­tu­mu, lin­kė­jo sėk­mės ir stip­ry­bės. Ke­le­tą žo­džių ta­rė ir Me­din­gė­nų se­niū­nė Sa­lo­mė­ja Čies­nie­nė. Va­ka­rą pra­dė­jo Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai, vė­liau nuo­tai­kin­gą ko­me­di­ją „Ne­pri­eš­ta­rauk“ pri­sta­tė Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro te­at­ras „Ruo­da“. Ren­gi­nio pa­bai­go­je da­ly­viams dė­ko­jo Me­din­gė­nų se­niū­nė, nu­si­pel­niu­sius me­din­gė­niš­kius ap­do­va­no­jo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Ire­na Bag­do­nie­nė.
„Kai­mo švie­suo­le – 2018“ pa­skelb­ta Ire­na Lyg­nu­ga­rie­nė – už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą ben­druo­me­nės Ta­ry­bo­je, kul­tū­ri­nė­je veik­lo­je, gė­rio da­li­ji­mą. Pa­dė­ko­ta ir me­rui A. Čer­nec­kiui už pa­gal­bą mies­te­liui po vėt­ros ir už nuo­la­ti­nį Me­din­gė­nų gra­ži­ni­mą. Kai­mo se­niū­nai­tei Kris­ti­nai Bud­rie­nei dė­ko­ta už ak­ty­vią veik­lą. Už sva­rų pri­si­dė­ji­mą prie ro­žy­no įren­gi­mo, skir­to Lie­tu­vos šimt­me­čiui, ro­žių so­di­ni­mą ir jų prie­žiū­rą – In­gri­dai Zda­na­vi­čie­nei, Ni­jo­lei Ka­taus­kie­nei, Ire­nai Rė­ka­šie­nei. Ši ak­ci­ja pra­dė­ta reng­ti dar pa­va­sa­rį, iš pra­džių bu­vo ren­ka­mos lė­šos, vė­liau – so­di­na­mos ro­žės. Šios mo­te­rys sva­riai pri­si­dė­jo prie ro­žy­no tiek lė­šo­mis, tiek dar­bu. Ro­žy­nas pa­so­din­tas prie mo­kyk­los 100-me­čiui pa­mi­nė­ti bei ra­šy­to­jos Šat­ri­jos Ra­ga­nos gar­bei, mat ji gi­mė Me­din­gė­nų dva­re. Ši vie­ta pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai – Šat­ri­jos Ra­ga­na bu­vo ne tik ra­šy­to­ja, bet ir pe­da­go­gė, o jos mėgs­ta­miau­sios gė­lės – bal­tos ro­žės.
Vi­si no­mi­nan­tai bu­vo ap­do­va­no­ti marš­ki­nė­liais su Me­din­gė­nų he­ral­di­ka bei gė­lė­mis. Va­ka­ro­nė tę­sė­si su links­mo­mis ka­pe­los „Me­din­ga“ dai­no­mis.

„Rie­ta­vo že­mės“ inf.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro nuo­tr.

Nuotraukoje: Nuotaikingą komediją dovanojo Rietavo savivaldybės kultūros centro teatras „Ruoda“.

Komentarai
Kiti straipsniai