Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

„Cit­ro­e­nų“ su­si­dū­ri­mas: li­go­ni­nė­je at­si­dū­rė dvi že­mai­tės, du tur­kai ir du len­kai

Sli­dus ke­lias, jau­nos vai­ruo­to­jos ne­su­val­dy­tas au­to­mo­bi­lis ir – smū­gis kak­to­mu­ša su prie­šais at­va­žia­vu­sia trans­por­to prie­mo­ne. To­kia eis­mo ne­lai­mė įvy­ko gruo­džio 6-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­ne, ke­ly­je Plateliai–Alsėdžiai. Dėl dau­gy­bi­nių su­ža­lo­ji­mų į li­go­ni­nę pa­te­ko 43 m. plun­giš­kė, 26 m. ava­ri­ją su­kė­lu­si klai­pė­die­tė bei ke­tu­ri 36–46 me­tų vy­rai: du len­kai ir du tur­kai.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nio ry­tas bu­vo ypač pa­vo­jin­gas ke­liuo­se. Kaip pa­pras­tai sa­ko­ma – le­di­jo, tad bu­vo la­bai sli­du.
Ava­ri­ja įvy­ko prieš pat de­vin­tą ry­to, ra­jo­ni­nės reikš­mės ke­ly­je Salantai–Plateliai–Alsėdžiai, Skur­vy­dų kai­mo ri­bo­se, maž­daug po­ra ki­lo­met­rų nuo va­di­na­mo­sios žie­di­nės Vil­kų san­kry­žos.
Pra­ne­ši­mą apie ne­lai­mę spe­cia­lio­sios tar­ny­bos ga­vo 8.47 va­lan­dą. Me­di­kai, po­li­ci­ja ir gel­bė­to­jai bu­vo in­for­muo­ti, jog eis­mo įvy­kio me­tu su­si­dū­rė du au­to­mo­bi­liai – „Cit­ro­en C3“ ir „Cit­ro­en Ber­lin­go“.
Pa­aiš­kė­jo, jog esant sli­džiai ke­lio dan­gai, 1992 m. gi­mu­si klai­pė­die­tė vai­ruo­to­ja ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Cit­ro­en C3“, ku­ris įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nę eis­mo juos­tą ir rė­žė­si į prieš­prie­šiais at­va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį „Cit­ro­en Ber­lin­go“. Pas­ta­rą­ją trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo 1981 m. gi­męs Len­ki­jos pi­lie­tis.
Su­si­dū­ri­mo me­tu bu­vo su­žeis­ti 6 žmo­nės: au­to­mo­bi­lio „Cit­ro­en C3“ vai­ruo­to­ja ir kar­tu va­žia­vu­si 1975 m. gi­mu­si plun­giš­kė, taip pat nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Cit­ro­en Ber­lin­go“ vai­ruo­to­jas ir trys kar­tu va­žia­vę ke­lei­viai – 40-ties, 45 ir 46 m. vy­rai. Vi­si su­žeis­tie­ji dėl pa­tir­tų lū­žių, su­mu­ši­mų ir ki­to­kių dau­gy­bi­nių su­ža­lo­ji­mų pa­gul­dy­ti į skir­tin­gas gy­dy­mo įstai­gas. Mo­te­rys pa­te­ko į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nę, o vy­rai, at­si­žvel­giant į su­ža­lo­ji­mų su­dė­tin­gu­mą, iš­vež­ti į Tel­šių ir Klai­pė­dos li­go­ni­nes.
Abi trans­por­to prie­mo­nės su­mai­to­tos ne­pa­tai­so­mai, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai at­jun­gė au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rius, nu­va­lė ke­lią.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Automobiliu „Citroen Berlingo“, kuris po avarijos atrodė siaubingai, važiavo Lenkijos ir Turkijos piliečiai.

Komentarai
Kiti straipsniai