Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Plun­gė­je auk­so dir­bi­nius pa­gro­bęs lat­vis gau­tus pi­ni­gus pra­lo­šė

„Klai­pė­do­je baig­tas gin­kluo­to Plun­gės ju­ve­ly­ri­kos par­duo­tu­vės api­plė­ši­mo ty­ri­mas“ – to­kią in­for­ma­ci­ją gruo­džio 5 die­ną iš­pla­ti­no Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas. Auk­so dir­bi­niai iš par­duo­tu­vės „Her­mis“ bu­vo pa­grob­ti prieš ket­ve­rius me­tus. Pa­aiš­kė­jo, jog tai bu­vo loš­ti ka­zi­no mėgs­tan­čio Lat­vi­jos pi­lie­čio (gim. 1986 m.) dar­bas. Nors šio nu­si­kal­ti­mo ty­ri­mas už­tru­ko il­go­kai, kal­ti­nin­kas vis­gi bu­vo su­ras­tas Suo­mi­jo­je, su­lai­ky­tas, ir stos prieš teis­mą Plun­gė­je.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos ir Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai.
Gin­kluo­tas ci­niš­kas api­plė­ši­mas Plun­gė­je įvyk­dy­tas 2014-ųjų spa­lio 9-osios ry­tą Tel­šių gat­vė­je. Ta­da į ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vę „Her­mis“ už­ėjęs vy­ras pa­pra­šė par­da­vė­jos pa­ro­dy­ti vit­ri­no­je bu­vu­sią auk­si­nę gran­di­nė­lę. Vaiz­do ka­me­ros už­fik­sa­vo, jog ta­ria­mas pir­kė­jas bu­vo už­si­dė­jęs ke­pu­rę su sna­pe­liu bei aki­nius, taip pat – už­si­mo­vęs pirš­ti­nes.
Kai par­da­vė­ja at­ra­ki­no vit­ri­ną, vy­ras įrė­mė jai į nu­ga­rą gin­klą ir pa­rei­ka­la­vo su­dė­ti į jo po­lie­ti­le­ni­nius mai­še­lius vi­sus auk­si­nius pa­puo­ša­lus – gran­di­nė­les, apy­ran­kes, žie­dus. Per­si­gan­du­si par­da­vė­ja da­rė vis­ką, kas lie­pia­ma. Įvyk­dęs stam­baus mas­to plė­ši­mą, as­muo din­go. Jo pa­da­ry­ta ža­la įver­tin­ta dau­giau nei 70 tūkst. eu­rų.
Su­lai­ky­ti nu­si­kal­tė­lio „karš­tais pėd­sa­kais“ ne­pa­vy­ko, ta­čiau Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ir Klai­pė­dos pa­rei­gū­nų pro­fe­sio­na­liai at­lik­tais ne­ati­dė­lio­ti­nais ty­ri­mo veiks­mais įvy­kio vie­to­je bu­vo su­rink­ti vi­si įma­no­mi nu­si­kal­ti­mo pėd­sa­kai. Tei­sė­sau­gi­nin­kai at­li­ko di­de­lio mas­to kom­plek­si­nius ty­ri­mus, glau­džiai ben­dra­dar­bia­vo su spe­cia­li­zuo­tais kri­mi­na­lis­ti­niais pa­da­li­niais ir už­sie­nio part­ne­riais.
Po ke­lių me­tų ty­ri­mo bu­vo nu­sta­ty­tas įta­ria­ma­sis – nu­si­kal­ti­mo vie­to­se pa­lik­ti pėd­sa­kai su­ta­po su nuo 2017 me­tų Suo­mi­jo­je gy­ve­nu­sio lat­vio in­di­vi­du­a­liai­siais po­žy­miais. Įta­ria­mo­jo at­žvil­giu bu­vo iš­duo­tas Eu­ro­pos areš­to or­de­ris, jis bu­vo su­lai­ky­tas ir rug­sė­jo mė­ne­sį per­duo­tas Lie­tu­vai.
Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Li­nas Kiau­ra­kis sa­kė, jog kal­ti­na­ma­sis kal­tę pri­pa­žįs­ta, tad įma­no­mas by­los nag­ri­nė­ji­mas su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, dėl ko nuosp­ren­dis jam bū­tų su­ma­žin­tas treč­da­liu.
Lat­vi­jos pi­lie­tis tei­sė­sau­gi­nin­kams at­sklei­dė, jog po api­plė­ši­mo Plun­gė­je jis nu­va­žia­vo į Vo­kie­ti­ją ir pa­grob­tus auk­so dir­bi­nius par­da­vė lom­bar­de, o gau­tus pi­ni­gus iš­lei­do lo­ši­mo na­muo­se. Pas­kui, kai pi­ni­gai bai­gė­si, vy­ko dirb­ti į Suo­mi­ją. Ten dėl tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų bu­vo su­lai­ky­tas po­li­ci­jos, o ta­da ir pa­aiš­kė­jo, kad nu­si­kal­ti­mo vie­to­je Plun­gė­je pa­lik­ti DNR pėd­sa­kai pri­klau­so tam pa­čiam as­me­niui.
Pra­ėju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį pro­ku­ro­ras mi­nė­jo šią by­lą jau per­da­vęs Plun­gės apy­lin­kės teis­mui, ta­čiau po­sė­džio da­ta dar ne­pa­skir­ta. Ar­ti­miau­siu me­tu Plun­gės teis­me tu­rė­tų bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl kar­do­mo­sios prie­mo­nės pra­tę­si­mo, nes anks­čiau pa­skir­tas su­ėmi­mo ter­mi­nas lat­viui bai­gia­si gruo­džio 21 die­ną.
Už di­de­lės ver­tės tur­to pa­gro­bi­mą pa­nau­do­jant šau­na­mą­jį gin­klą (BK 180 str. 3 d.) nu­ma­to­ma lais­vės at­ėmi­mo baus­mė nuo 2 iki 10 me­tų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Plungėje, parduotuvėje „Hermis“, plėšikavęs Latvijos pilietis netrukus bus teisiamas Plungės apylinkės teisme.

Komentarai
Kiti straipsniai