Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Pla­te­lių gim­na­zis­tai pri­si­dė­jo prie svar­bios mi­si­jos iš­sau­gant ap­lin­ką sau ir at­ei­nan­čioms kar­toms

Di­dė­jant ap­lin­kos tar­šai plas­ti­ko ga­mi­niais, šie­met, lap­kri­čio 17–25 die­no­mis, Lie­tu­vo­je vy­ko ne­ma­žai ren­gi­nių, skir­tų vien­kar­ti­nių plas­ti­ko ga­mi­nių nau­do­ji­mo pre­ven­ci­jai, ant­ri­niam šių me­džia­gų pa­nau­do­ji­mui, plas­ti­ko at­lie­kų tvar­ky­mui.

Šiai vi­so­je Lie­tu­vo­je vyks­tan­čiai svar­biai ak­ci­jai ne­li­ko abe­jin­gi ir Plun­gės ra­jo­no Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­niai. Jie kar­tu su mo­ky­to­jais bei vi­sa mo­kyk­los ben­druo­me­ne ak­ty­viai įsi­trau­kė į Eu­ro­pos at­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tės veik­las ir nu­vei­kė daug ge­rų bei nau­din­gų dar­bų, su­ži­no­jo nau­jų da­ly­kų apie at­lie­kų rū­šia­vi­mą.
Eu­ro­pos at­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tės ren­gi­nys Pla­te­lių gim­na­zi­jo­je kas­met vyks­ta pas­ku­ti­nę lap­kri­čio sa­vai­tę. Šio ren­gi­nio tiks­las – ug­dy­ti vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą tva­raus iš­tek­lių nau­do­ji­mo ir at­lie­kų tvar­ky­mo klau­si­mais. Įvai­rių ren­gi­nių, or­ga­ni­zuo­ja­mų gim­na­zi­jo­je, me­tu da­ly­viai su­si­pa­žįs­ta su pa­grin­di­nė­mis at­lie­kų su­si­da­ry­mo ir tvar­ky­mo pro­ble­mo­mis, ieš­ko ga­li­my­bių, kaip ma­žin­ti jų su­si­da­ry­mą, tin­ka­mai tvar­ky­ti at­lie­kas. Taip pat kei­čia­si idė­jo­mis apie ant­ri­nį at­lie­kų pa­nau­do­ji­mą.
To­kių ren­gi­nių me­tu da­ly­viai iš at­lie­kų ga­mi­na žais­lus, pa­veiks­lus, de­ko­ra­ci­jas, kei­čia­si ne­be­rei­ka­lin­gais daik­tais, or­ga­ni­zuo­ja ma­dų šou, skai­to pra­ne­ši­mus, at­lie­ka įvai­rius ban­dy­mus, vyk­do ak­ci­jas.
Šie­met Pla­te­lių gim­na­zi­jos mo­ki­niai, kaip ir ki­ti ak­ci­jos da­ly­viai, pa­grin­di­nį dė­me­sį sky­rė vien­kar­ti­nių plas­ti­ko mai­še­lių nau­do­ji­mui ir jų pa­kei­ti­mui daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo mai­še­liais.
Vi­si pui­kiai ži­no­me, kad gam­tą ter­šia ne tik plas­ti­kas, ne­su­yran­tis per šim­tus me­tų. Įvai­rių me­džia­gų at­rai­žos, go­be­le­nai, užuo­lai­dos, se­ni, ne­be­ne­šio­ja­mi rū­bai, taip pat ne­be­nau­do­ja­mi in­dai ir­gi da­ro di­džiu­lę ža­lą gam­tai. Tad iš­ti­są sa­vai­tę gim­na­zis­tai uo­liai ir ak­ty­viai dir­bo – sten­gė­si se­nus, ne­be­nau­do­ja­mus daik­tus pri­kel­ti ant­ram gy­ve­ni­mui. Jie iš at­rai­žų siu­vo me­džia­gi­nius mai­še­lius, iš iš­aug­tų ir ne­be­ne­šio­ja­mų rū­bų mo­de­lia­vo įvai­rias ran­ki­nes.
Į veik­lą ak­ty­viai įsi­trau­kė ir gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai. Ant­ro­kai su mo­ky­to­ja Vi­ta­li­ja Lu­ka­vi­čie­ne iš go­be­le­no at­rai­žų, ku­rios ne­be­ti­ko bal­dams, siu­vo mai­še­lius spor­ti­nei ap­ran­gai su­dė­ti, žai­dė sta­lo žai­di­mą „Rū­šiuo­ja­me“.
Di­džiau­sias dė­me­sys šie­met skir­tas vien­kar­ti­niams plas­ti­ki­niams mai­še­liams, nes jie da­ro dau­giau­siai ža­los ap­lin­kai. Dėl to vy­res­nių kla­sių mo­ki­niai su che­mi­jos mo­ky­to­ja Ma­ry­te Mar­gie­ne iš se­nų die­ni­nių užuo­lai­dų siu­vo mai­šiu­kus, ku­rie be­veik nie­ko ne­sve­ria, ta­čiau pui­kiai ga­li pra­vers­ti par­duo­tu­vė­je sve­riant ir per­kant mais­to pro­duk­tus.
Mo­ki­niai ne tik siu­vo mai­šiu­kus iš se­nų užuo­lai­dų, bet vyk­dė ir svar­bią ak­ci­ją. Mo­ky­to­ja M. Mar­gie­nė kar­tu su aš­tun­to­kais lan­kė­si Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jo­je, am­bu­la­to­ri­jo­je, se­niū­ni­jo­je, par­duo­tu­vė­se ir ra­gi­no vi­sus ne­nau­do­ti plas­ti­ki­nių mai­še­lių per­kant dar­žo­ves, siū­lė įsi­gy­ti daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo mai­še­lių iš die­ni­nių užuo­lai­dų. Aš­tun­to­kai džiau­gė­si, kad ak­ci­jos me­tu bu­vo iš­da­lin­ta dau­giau kaip 60 to­kių ran­ko­mis pa­siū­tų mai­še­lių.
Tech­no­lo­gi­jų pa­mo­kų me­tu mo­ky­to­ja Ina Ja­ku­bė­nie­nė mo­kė pa­nau­do­ti se­nus in­dus, iš­aug­tus rū­bus, ra­gi­no, pa­si­tel­kus fan­ta­zi­ją ir kū­ry­bin­gu­mą, ne­be­rei­ka­lin­gus daik­tus pri­kel­ti ant­ram gy­ve­ni­mui.
Mo­ky­to­ja V. Lu­ka­vi­čie­nė pa­si­da­li­jo kar­tu su mo­ki­niais per­nai at­lik­to ban­dy­mo re­zul­ta­tais. Kaip pa­sa­ko­jo mo­ky­to­ja, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je mo­ki­niai Pla­te­lių dva­ro par­ke už­ka­sė še­šių rū­šių pa­kuo­tes. Iš­ka­sę po pus­me­čio, pa­ma­tė, kad jos vi­siš­kai ne­pa­si­kei­tė, nes, kaip vi­si ži­no­me, plas­ti­kas su­yra maž­daug per 200 me­tų, ir jo ža­la gam­tai tik­rai di­džiu­lė.
Per vi­są Lie­tu­vą nu­vil­ni­ję Eu­ro­pos at­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tės ren­gi­niai da­vė pui­kią pa­mo­ką, kaip ma­žin­ti iš­me­ta­mų at­lie­kų kie­kius. Šiai ini­cia­ty­vai ne­abe­jin­ga Pla­te­lių gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė iš­mo­ko svar­bią pa­mo­ką, kad vi­si pri­va­lo var­to­ti sai­kin­gai ir at­sa­kin­gai. Ben­druo­me­nė taip pat su­vo­kė, kad šiais var­to­ji­mo lai­kais tie­siog pri­va­lu steng­tis ma­žin­ti at­lie­kų kie­kius jas rū­šiuo­jant ir pri­ke­liant ant­ram gy­ve­ni­mui.
„Tik rū­pes­tin­gai ma­žin­da­mi bei rū­šiuo­da­mi at­lie­kas, pa­ro­dy­si­me mei­lę gam­tai, tau­so­si­me ją, rū­pin­si­mės ne tik sa­vo gy­ve­ni­mo ko­ky­be, bet ir su­ma­žin­si­me iš­lai­das. Gam­ta – mū­sų vi­sų na­mai. Tad di­džiuo­ja­mės, kad at­li­ko­me pa­rei­gą ir pri­si­dė­jo­me prie šios svar­bios mi­si­jos iš­sau­gant ap­lin­ką sau ir at­ei­nan­čioms kar­toms“, – di­džiuo­da­ma­si pa­brė­žė V. Lu­ka­vi­čie­nė ir pri­dū­rė, kad Eu­ro­pos at­lie­kų ma­ži­ni­mo sa­vai­tės me­tu mo­ki­niai ne tik pa­si­tik­ri­no tu­ri­mas ži­nias, bet ir daug su­ži­no­jo, kū­ry­bin­gai pa­žvel­gė į an­trą at­lie­kų gy­ve­ni­mą.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: V. Lukavičienės iniciatyva daugkartinio naudojimo maišeliai buvo dalijami įstaigose.

Komentarai
Kiti straipsniai