Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Nu­teis­ti vy­rai, ku­rie nu­ve­žė žmo­gų į miš­ką, mu­šė ir at­ėmė dra­bu­žius

Lap­kri­čio vi­du­ry­je straips­ny­je „Vy­riš­kas „auk­lė­ji­mas“: nu­ve­žė į miš­ką, da­vė į vei­dą ir pa­li­ko be apa­ti­nių…“ ra­šė­me apie bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mą, ku­rios me­tu bu­vo tei­sia­mi du Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai – Ra­mū­nas Si­gi­ne­vi­čius (gim. 1984 m.) ir Man­tas Kon­tri­mas (gim. 1986 m.). Nuo šių vy­rų bu­vo nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis R. E. (gim. 1986 m.). Lap­kri­čio 29 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me kal­ti­na­mie­siems pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Pri­me­na­me, jog nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas lie­pos 30-osios va­ka­rą. Apie 20 va­lan­dą M. Kon­tri­mas prie A. Vaiš­vi­los g. 33-io­jo na­mo su­grie­bė R. E. už kak­lo, nu­tem­pė prie au­to­mo­bi­lio, įso­di­no per prie­var­tą ir nu­ve­žė į Jė­ru­bai­čių kai­mo miš­ką. Ten abu su R. Si­gi­ne­vi­čiu­mi jį „auk­lė­jo“: tren­kė į vei­dą, stum­dė, gra­si­no su­mu­šian­tys, lie­pė nu­si­reng­ti. Vy­ras tu­rė­jo ati­duo­ti ba­tus, ko­ji­nes, šor­tus ir net apa­ti­nius. Šie daik­tai bu­vo iš­mes­ti miš­ke. Taip pat pa­ė­mė mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, iš­trau­kė bei su­lau­žė SIM kor­te­lę, o ta­da pa­li­ko žmo­gų li­ki­mo va­liai ir iš­va­žia­vo.
Abu tei­sia­mie­ji kal­tę pri­pa­ži­no ir pa­aiš­ki­no, jog tą­dien bu­vo at­vy­kę į Plun­gę no­rė­da­mi pa­si­kal­bė­ti su R. E., ku­ris skriau­dė to­kią Lau­rą – mo­te­ris anks­čiau bu­vo jo su­gy­ven­ti­nė, bet jį pa­li­ko ir ap­si­gy­ve­no su R. Si­gi­ne­vi­čiu­mi. Vy­rai bu­vę iš­gė­rę, tei­gė no­rė­ję R. E. pa­že­min­ti ir pa­si­ty­čio­ti, o ne api­plėš­ti.
At­me­tus api­plė­ši­mo ver­si­ją, kal­ti­ni­mas iš da­lies bu­vo pa­keis­tas – abu pri­pa­žin­ti kal­ti ne dėl plė­ši­mo, o dėl chu­li­ga­niz­mo (BK 284 str.), o M. Kon­tri­mas ap­kal­tin­tas dar ir ne­tei­sė­tu lais­vės at­ėmi­mu pa­nau­do­jant smur­tą (BK 146 str. 2 d.).
By­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, baus­mės su­ma­žin­tos treč­da­liu. Tie­sa, at­si­žvelg­ta ir į tai, jog abu kal­ti­na­mie­ji jau yra teis­ti: M. Kon­tri­mas teis­tas už plė­ši­mą, baus­mę at­li­kęs, bet teis­tu­mas ne­iš­ny­kęs. R. Si­gi­ne­vi­čius teis­tas šie­met rug­pjū­tį bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu, bau­dos nė­ra su­mo­kė­jęs.
Teis­mas nu­spren­dė M. Kon­tri­mui skir­ti (jau su­ma­ži­nus treč­da­liu) ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mą 1 me­tams ir 4 mė­ne­siams, ta­čiau baus­mės vyk­dy­mą ati­dė­jo me­tams, įpa­rei­go­jo tęs­ti dar­bą ir 6 mė­ne­sius da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je.
R. Si­gi­ne­vi­čiui už chu­li­ga­niš­ką el­ge­sį skir­ta (su­ma­žin­ta) 8 mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė, jis įpa­rei­go­tas per du mė­ne­sius pra­dė­ti dirb­ti ar­ba už­si­re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Ka­dan­gi vy­ras jau bu­vo teis­tas, pri­dė­tas dar ir anks­tes­nis nuosp­ren­dis – 1 800 eu­rų bau­da.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai