Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Tarp­tau­ti­niai jau­ni­mo mai­nai Kro­a­ti­jo­je

Spa­lio 27 – lap­kri­čio 4 die­no­mis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ na­riai – Vi­lius Rai­šuo­tis, Ei­man­tė Jaz­daus­ky­tė, Jo­rū­na Klei­bai­tė, Be­at­ri­čė Vai­či­kaus­kai­tė, Gre­ta An­dru­ly­tė ir gru­pės va­do­vė Aud­ro­nė Le­čai­tė – da­ly­va­vo tarp­tau­ti­niuo­se jau­ni­mo mai­nuo­se „He­alth + Talks“ Kro­a­ti­jo­je, No­va Gra­diš­ka mies­te. Lie­tu­viai ka­rtu su dar pen­kių vals­ty­bių at­sto­vais iš Da­ni­jos, Šve­di­jos, Grai­ki­jos, Is­pa­ni­jos ir Kro­a­ti­jos vi­są sa­vai­tę gi­li­no­si į psi­chi­nės svei­ka­tos svar­bą ben­dro­je svei­ka­tos sis­te­mo­je, tuo pat me­tu pa­žin­da­mi ki­tų ša­lių kul­tū­ras, pa­tys sa­ve ir to­bu­lin­da­mi an­glų kal­bos ži­nias.

Vis­kas pra­si­dė­jo trau­ki­ny­je į Vil­nių, kai ke­lio­nės me­tu ban­dy­ta at­lik­ti na­mų dar­bus: įver­tin­ti psi­chi­nės svei­ka­tos svar­bą ap­link mus, ko­kią pa­gal­bą ga­li­me gau­ti sa­vo ap­lin­ko­je ir kaip tai vei­kia. Rim­tai ap­svars­tę sa­vo si­tu­a­ci­ją iš jau­ni­mo per­spek­ty­vos, su­vo­kė­me, kad la­bai dro­vi­mės kal­bė­ti apie sa­vo pro­ble­mas, bi­jo­me bū­ti ne­su­pras­ti, nors pa­gal­bos ga­li­me su­lauk­ti ir iš jau­ni­mo, vai­kų, mo­te­rų li­ni­jų, ir iš pro­fe­sio­na­lių psi­cho­lo­gų bei psi­chiat­rų, ta­čiau pa­tys ne­sa­me tam at­vi­ri.
Šiuo­se jau­ni­mo mai­nuo­se mo­kė­mės pa­sa­ky­ti gar­siai, jei kas ne taip, su­pras­ti, kad žmo­nės, tu­rin­tys pro­ble­mų, psi­chi­nės svei­ka­tos su­tri­ki­mų ar ki­tų sun­ku­mų, nie­kuo neiš­si­ski­ria iš ki­tų, kad įma­no­ma gy­ven­ti pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą ir tu­rint psi­chi­nės svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Mo­kė­mės su­pra­ti­mo, kad rei­kia pri­im­ti pa­gal­bą, kai tau ji rei­ka­lin­ga, ir iš­mok­ti pa­si­ti­kė­ti ki­tais, kad nėra blo­gai jaus­tis liūd­nam, pik­tam, ne­pa­ten­kin­tam ir kad pa­sau­lis ga­li bū­ti gra­žus su vi­so­mis ta­vo emo­ci­jo­mis. Ma­nau, dau­ge­lį da­ly­kų veik­lų me­tu su­pra­to­me ir įsi­sa­vi­no­me. Pa­si­tai­kė aki­mir­kų, kai bu­vo ne­leng­va, kuo­met rei­kė­jo per­lip­ti per sa­ve, bet vi­sa tai – ne­iš­dil­do­ma pa­tir­tis ir įspū­džiai.
Jau­ni­mo mai­nuo­se vis­kas ne­si­su­ka vien apie veik­las ir pa­grin­di­nę te­mą. Kiek daug ga­li iš­mok­ti iš pa­čių žmo­nių, gy­ve­nan­čių ki­to­je ap­lin­ko­je ir ki­to­kio­je kul­tū­ro­je. Kiek­vie­nas jų į pa­pras­čiau­sius da­ly­kus, si­tu­a­ci­jas žiū­ri skir­tin­gai ir lei­džia su­pras­ti vis­ką iš ki­tos ek­ra­no pu­sės. Tai ple­čia ta­vo mąs­ty­mą ir su­pra­ti­mą. Žmo­nės įkve­pia, vi­sos jų is­to­ri­jos, iš­gy­ve­ni­mai, pa­sie­ki­mai yra kaž­kas nuo­sta­baus. Po­zi­ty­vi ir itin drau­giš­ka at­mos­fe­ra, vi­sų da­ly­vių pa­lai­ky­mas lei­džia pa­si­jus­ti stip­res­niam ir drą­ses­niam, ska­ti­na iš­lip­ti iš kom­for­to zo­nos ir da­ry­ti tai, kas kas­die­nia­me gy­ve­ni­me ga­li bū­ti ne­įpras­ta. Jau­ni­mo mai­nai – pui­kus kul­tū­ros pa­ži­ni­mo bū­das, ne­di­de­lė­je žmo­nių gru­pė­je ga­li pa­ste­bė­ti įvai­rių tau­tų žmo­nių skir­tu­mus ir pa­na­šu­mus. Ga­li su­ži­no­ti įdo­mių kul­tū­ri­nių da­ly­kų, apie ku­riuos ne­ga­lė­jai nė pa­gal­vo­ti ar įsi­vaiz­duo­ti.
Dau­gy­bė po­zi­ty­vių žo­džių at­si­ran­da kal­bant apie jau­ni­mo mai­nus, mo­ky­mus ir ap­skri­tai „Eras­mus+“ pro­gra­mą, o dar dau­giau – apie šį pro­jek­tą „He­alt + Talks“. Džiau­giuo­si tu­rė­ju­si ga­li­my­bę ja­me da­ly­vau­ti, su­si­pa­žin­ti su šiais žmo­nė­mis, pa­tir­ti ne­pa­mirš­ta­mų aki­mir­kų ir mo­ky­tis ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je. Kiek­vie­nas jau­nuo­lis tu­rė­tų iš­ban­dy­ti šią pro­gra­mą ir pa­žvelg­ti į pa­sau­lį iš ki­tos ek­ra­no pu­sės.

Gre­ta An­dru­ly­tė

Nuotraukoje: Gavome Jaunimo pasus.

Komentarai
Kiti straipsniai