Antradienis, 2022 m. gegužės 17 d.

Švie­ti­mo įstai­gų 2017-ųjų me­tų veik­los ata­skai­tos: nuo pa­sie­ki­mų iki pro­ble­mų

Šį mė­ne­sį vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je bei Ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai pri­sta­tė 2017-ųjų me­tų veik­los ata­skai­tas. Iš­klau­sę švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pa­si­sa­ky­mų, pa­svars­tę, kad nė­ra la­bai lo­giš­ka tvir­tin­ti ata­skai­tas už ka­len­do­ri­nius, o ne moks­lo me­tus, po­sė­džiau­to­jai spren­di­mo pro­jek­tą pa­tvir­ti­no.

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­ja

Pir­mo­ji veik­los ata­skai­tą pri­sta­tė Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė. 2017 m. gim­na­zi­ja vyk­dė vi­sas ben­dro­jo ug­dy­mo pro­gra­mas – iki­mo­kyk­li­nio, prieš­mo­kyk­li­nio, pra­di­nio, pa­grin­di­nio ir vi­du­ri­nio. Gim­na­zi­jo­je mo­kė­si 656 moks­lei­viai, iš jų 24 vai­kai – Dau­gė­dų pra­di­nio ug­dy­mo sky­riu­je. Dir­bo 108 dar­buo­to­jai, tarp ku­rių – 64 pe­da­go­gai ir 44 gim­na­zi­jos veik­lą ap­tar­nau­jan­tys dar­buo­to­jai. Pa­grin­di­nį ug­dy­mą įgi­jo 67 mo­ki­niai, jų pa­siek­ti eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai bu­vo ar­ti­mi ša­lies vi­dur­kiui ar­ba ge­res­ni. Bran­dos ates­ta­tai įteik­ti 56 abi­tu­rien­tams.
Ata­skai­ti­niais me­tais gim­na­zi­jo­je bu­vo plė­to­ja­mos įvai­rios ki­tos veik­los mo­ki­nių įvai­ria­ly­pei sa­vi­raiš­kai už­tik­rin­ti: šven­tės, ren­gi­niai, kon­kur­sai, olim­pia­dos ir kt. Vei­kė 36 bū­re­liai, ku­riuos lan­kė 60 proc. vai­kų. Kal­bė­da­ma apie gim­na­zi­jos pro­ble­mas, di­rek­to­rė sa­kė, kad nė­ra lė­šų per­tek­liaus. Nors vi­sos rei­ka­lin­gos funk­ci­jos už­tik­ri­na­mos, lė­šų vi­sa­da no­rė­tų­si dau­giau. „Di­džiau­sias iš­šū­kis vi­sam gim­na­zi­jos ko­lek­ty­vui šie­met – ne vi­sai api­brėž­ta ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos, su­si­ju­sios su mo­ky­to­jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mu, kai­ta. Įves­tas eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas rei­ka­lau­ja vi­so ko­lek­ty­vo pa­stan­gų ir su­si­tel­ki­mo. Nuo ki­tų moks­lo me­tų nu­ma­to­ma vi­sų ug­dy­mo pro­gra­mų kai­ta“, – sa­kė A. Leng­ve­nie­nė.

Tve­rų gim­na­zi­ja

Ant­rą­ją veik­los ata­skai­tą pri­sta­tė Tve­rų gim­na­zi­jai va­do­vau­jan­ti Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė. Gim­na­zi­jo­je kar­tu su Me­din­gė­nų sky­riu­mi 2017-ais me­tais mo­kė­si 228 mo­ki­niai. Vie­nas pa­grin­di­nių gim­na­zi­jos tiks­lų bu­vo ge­rin­ti pa­mo­kos ko­ky­bę tai­kant įvai­rius mo­ky­mo­si me­to­dus, plė­to­ti mo­ki­nių, tė­vų ir mo­ky­to­jų ben­dra­dar­bia­vi­mo kul­tū­rą. Mo­kyk­los ben­druo­me­nės su­tel­ki­mas ir ko­man­di­nis dar­bas už­tik­ri­no efek­ty­vų ug­dy­mo pro­ce­so or­ga­ni­za­vi­mą, pa­dė­jo mo­ki­niams siek­ti aukš­tes­nių įver­ti­ni­mų, įsi­gy­tos ug­dy­mo prie­mo­nės pa­dė­jo or­ga­ni­zuo­ti ko­ky­biš­kes­nį ug­dy­mo pro­ce­są. Pa­ste­bė­ta, kad pra­ei­tais me­tais mo­ki­nių pa­sie­ki­mai bu­vo šiek tiek ge­res­ni nei anks­čiau. „Kal­bant apie bran­dos eg­za­mi­nus, ma­žais žings­niais ju­da­me į prie­kį, mo­ki­nių re­zul­ta­tai taip pat yra kiek ge­res­ni. Dar vie­nas džiu­gi­nan­tis da­ly­kas – įkur­ta pra­il­gin­tos die­nos gru­pė, ku­rio­je ug­do­mi iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai“, – sa­kė di­rek­to­rė.
Pa­klaus­ta apie pro­ble­mas, G. Kuž­mars­ky­tė sa­kė, kad jų esa­ma, ta­čiau, lai­kui bė­gant, jos iš­si­spren­džia. Rū­pė­jo pra­il­gin­tos die­nos gru­pės įkū­ri­mas, jis jau yra, di­de­lis rū­pes­tis bu­vo Me­din­gė­nų mo­kyk­los sto­go su­tvar­ky­mas, šiuo me­tu jis taip pat jau už­lo­py­tas. Gim­na­zi­jos ka­bi­ne­tų lan­gams ypa­tin­gai rei­kia ža­liu­zių, ben­druo­me­nė no­rė­tų ir ak­tų sa­lės re­mon­to, at­nau­jin­ti krep­ši­nio len­tas, Me­din­gė­nų sky­riu­je pra­stos būk­lės šil­dy­mo sis­te­mos vamz­dy­nai. Dar vie­nas lū­kes­tis – leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mas, ku­ris pra­ves­tų ve­žant ne­di­de­lį kie­kį vai­kų į kon­kur­sus bei di­rek­to­rei lan­kan­tis Me­din­gė­nų sky­riu­je.

Žad­vai­nių pa­grin­di­nė mo­kyk­la

Apie Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los veik­lą kal­bė­jo jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas. Jis pa­sa­ko­jo, kad ata­skai­ti­niais me­tais mo­kyk­lo­je mo­kė­si 83 mo­ki­niai, ben­dra­bu­ty­je gy­ve­no 25 vai­kai, dir­bo 22 pe­da­go­gi­niai dar­buo­to­jai, 8 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jai. 6 mo­ki­niai mo­kė­si pa­gal in­di­vi­du­a­li­zuo­tą pro­gra­mą, 7-iems bu­vo pri­tai­ky­tos ben­dro­sios ug­dy­mo pro­gra­mos. „Ne­tu­rė­jo­me spe­cia­lio­jo pe­da­go­go, ta­čiau šie­met jį jau gau­si­me, jis mo­kyk­lai itin rei­ka­lin­gas. Stan­dar­ti­zuo­ti tes­tai pa­ro­dė, kad mo­ki­niams bū­ti­na ug­dy­ti ra­šy­mo įgū­džius“, – ak­cen­ta­vo di­rek­to­rius. 5-io­se kla­sė­se bu­vo įreng­ti pro­jek­to­riai ir su­tvar­ky­tos ža­liu­zės, nu­pirk­ti kom­piu­te­riai ir įves­tas TAMO die­ny­nas.
Prie pro­ble­mų pa­mi­nė­ta sil­pna mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­ja, ma­žė­jan­tis mo­ki­nių skai­čius, mo­ki­nių su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais gau­sė­ji­mas, ga­bių mo­ki­nių ma­žė­ji­mas, ne­pa­kan­ka­mas tė­vų ben­dra­dar­bia­vi­mas su mo­kyk­la. Iš ūki­nių pro­ble­mų iš­skir­ta, kad me­di­niam mo­kyk­los pa­sta­tui rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, rei­kė­tų keis­ti spor­to sa­lės grin­dis, šil­dy­mo ka­ti­lus.
Iš­klau­siu­si ata­skai­tą, Vai­da Vai­či­kaus­kie­nė pa­si­ge­do in­for­ma­ci­jos, ko­kius dar­bus nu­vei­kė mo­kyk­lo­je dir­ban­tis lo­go­pe­das, psi­cho­lo­gas. S. Ka­žu­kaus­kas mi­nė­jo, kad šių dar­buo­to­jų įdir­bis nė­ra re­a­liai ap­čiuo­pia­mas, ta­čiau vai­kams tei­kia­ma pa­gal­ba, ku­ri la­bai rei­ka­lin­ga ir ku­rios šei­mo­se jie ne­gau­na. „Tai vie­nin­te­lis di­rek­to­rius, ku­ris ak­cen­ta­vo, kad tu­ri­me ne tik ūki­nių pro­ble­mų, bet ir su vai­kais“, – pa­ste­bė­jo Ta­ry­bos na­rė.
Ar­tu­rui Kun­giui už­kliu­vo, jog me­tai iš me­tų mo­kyk­lo­je vis tos pa­čios pro­ble­mos. „Sa­ko­te, kad tė­vai ne­pa­kan­ka­mai ben­dra­dar­biau­ja su mo­kyk­la. O ką pa­da­rė­te, kad situacija bū­tų ge­res­nė? Vie­ną ki­tą šven­tę su­reng­ti tik­rai ne­už­ten­ka. Tu­ri­te au­to­bu­są, ga­li­te nu­vyk­ti pas tė­vus ir į na­mus“, – tei­gė A. Kun­gys. At­sa­ky­da­mas į pa­sta­bą, mo­kyk­los di­rek­to­rius sa­kė, kad tė­vai kvie­čia­mi ne tik į šven­tes, bet ir į se­mi­na­rus, ren­gi­nius. „Sun­ku tė­vus pri­trauk­ti į mo­kyk­lą, ma­nau, ši pro­ble­ma yra ne vien mū­sų ug­dy­mo įstai­go­je. Tu­ri­me ir pa­si­tei­si­nu­sių spren­di­mų – ren­gė­me kla­sės auk­lė­to­jo, tė­vo ir mo­ki­nio su­si­ti­ki­mus, sa­ky­da­mi, kad jei­gu tė­vai ne­at­vyks į mo­kyk­lą, atvažiuosime į na­mus. Šis bū­das su­vei­kė, mo­kyk­lo­je su­lau­kė­me dau­gu­mos tė­vų“, – pa­sa­ko­jo S. Ka­žu­kaus­kas.

Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­la

Apie me­no mo­kyk­los pa­sie­ki­mus kal­bė­jo jos di­rek­to­rius Ne­ri­jus Ja­sins­kas. Pa­sa­ko­ta, kad me­no mo­kyk­lo­je dir­bo 15 pe­da­go­gų ir 6 ki­ti dar­buo­to­jai, mo­kė­si 150 mo­ki­nių. „Kal­bė­da­mas apie ata­skai­ti­nius me­tus, ga­liu pa­si­džiaug­ti Rie­ta­vo vai­kais. Per me­tus su­ren­gė­me per 30 kon­cer­tų. Mū­sų dar­bas ir pa­sie­ki­mai yra vie­šai ma­to­mi. Pe­da­go­gais taip pat ga­li­me di­džiuo­tis, nes jų pri­trau­kia­me iš Klai­pė­dos ir ap­lin­ki­nių ra­jo­nų. Tai duo­da pui­kių re­zul­ta­tų ir pri­dė­ti­nės ver­tės Rie­ta­vui“, – sa­kė N. Ja­sins­kas.
Vi­li­ja Raz­mie­nė do­mė­jo­si, kaip yra su su­au­gu­sių­jų moks­lais, nes Ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si įkai­nius už dvi sa­vai­ti­nes pa­mo­kas, o ji iš ap­lin­ki­nių gir­din­ti, kad li­ko tas pats ap­mo­kė­ji­mas už vie­ną pa­mo­ką per sa­vai­tę. „Ar ne per daug skriau­džia­me su­au­gu­siuo­sius? Kas pa­si­kei­tė?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rė. Me­no mo­kyk­los va­do­vas pri­mi­nė, kad dai­lės pa­mo­kos kai­nuo­ja 26 Eur, spe­cia­ly­bės pa­mo­kos – 48 Eur už dvi sa­vai­ti­nes pa­mo­kas. Mo­ky­tis pri­ima­mi vi­si no­rin­tys, šiuo me­tu yra 11 mo­ki­nių dai­lės sky­riu­je ir 6 mu­zi­kan­tai, dar pa­teik­ti 3 pra­šy­mai. „Ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mą 5-iems mo­ki­niams, ki­tiems tai­ko­me ki­to­kį ta­ri­fą, jie už tą pa­čią su­mą gau­na 1 sa­vai­ti­nę pa­mo­ką. Į tai žvel­giu op­ti­mis­tiš­kai, nes sa­vo kaš­tais su­au­gu­sių­jų mo­kin­ti ne­ga­lė­tu­me. Pe­da­go­gams at­ly­gi­ni­mus rei­kia mo­kė­ti, o pa­mo­kos įkai­nis ir pri­ver­čia nu­sta­ty­ti to­kią su­mą,“ – sa­kė N. Ja­sins­kas.

Rie­ta­vo lop­še­lis-dar­že­lis

Apie ma­žuo­sius rie­ta­viš­kius kal­bė­jo Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė. Ata­skai­ti­niais me­tais įstai­gą lan­kė 206 vai­ku­čiai, dir­bo 52 dar­buo­to­jai. Di­de­lis dė­me­sys pra­ei­tais me­tais bu­vo ski­ria­mas vai­kų svei­ka­ti­ni­mo veik­lai. Da­ly­vau­ta įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se sa­vi­val­dy­bė­je ir už jos ri­bų. Daug jė­gų ati­duo­ta nau­ja­jam vai­kų mai­ti­ni­mo or­ga­ni­za­vi­mui, įsi­gy­ta nau­ja kros­nis, ruo­šia­mi nau­ji val­gia­raš­čiai. At­si­ra­do ir la­bai rei­ka­lin­ga pa­rei­gy­bė – mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo, nes kas­met dau­gė­ja vai­kų su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais. Kad bū­tų už­tik­rin­ta tin­ka­ma pa­gal­ba, ši pa­rei­gy­bė bu­vo bū­ti­na.
Svar­biau­sia pro­ble­ma – dar­že­lio te­ri­to­ri­ja. Ti­ki­ma­si, kad jau ki­tą­met bus su­tvar­ky­tos vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės, tvo­ros, at­nau­jin­ti vir­tu­vės bal­dai. Re­mon­tas rei­ka­lin­gas ir trims di­džio­sioms laip­ti­nėms. „Di­de­lis rū­pes­tis yra prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo anks­ti­ni­mas, rei­kia daug jė­gų skir­ti vai­kų tin­ka­mam pa­ruo­ši­mui mo­kyk­lai“, – sa­kė di­rek­to­rė. A. Kun­gys pa­ste­bė­jo, kad prie pro­ble­mų nu­ro­dy­ta, jog dar­že­ly­je ne­įreng­ta prieš­gais­ri­nė sig­na­li­za­ci­ja. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis at­sa­kė, kad ji ne­bu­vo įreng­ta re­mon­tuo­jant pa­sta­tą, ir šią pro­ble­mą rei­kia kuo grei­čiau spręs­ti. „Tai itin svar­bus dar­bas, nes sau­gu­mas tu­ri bū­ti pir­mo­je vie­to­je. Vis­kas tu­rė­tų pa­ju­dė­ti į ge­rą­ją pu­sę. Be to, ruo­šia­ma nau­ja tvar­ka, bus tei­kia­ma lo­go­pe­do, spe­cia­lio­jo pe­da­go­go pa­gal­ba“, – re­ziu­ma­vo me­ras.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: S. Kažukauskas pasidalino gerąją praktika, padėjusia pritraukti tėvus į mokyklą.

Komentarai
Kiti straipsniai