Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Vie­nas nar­ko­ti­kų pre­kei­vis jau su­lai­ky­tas

Po mir­ti­no įvy­kio, kai prieš po­rą sa­vai­čių už­ge­so nar­ko­ti­kų var­to­ju­sio 16-me­čio plun­giš­kio gy­vy­bė, pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kas par­da­vi­nė­jo jau­ni­mui kvai­ša­lus. Tai – 27 me­tų vy­ras, jau ge­rai ži­no­mas tei­sė­sau­gi­nin­kams.

Trum­pai pri­me­na­me, jog bai­si ne­lai­mė įvy­ko lap­kri­čio 10 die­ną. Apie tai ra­šė­me straips­ny­je „Jau­ni­mo pa­si­links­mi­ni­mas bai­gė­si tra­ge­di­ja: nar­ko­ti­kų var­to­jęs 16-me­tis ne­iš­gy­ve­no“.
Vis­kas pra­si­dė­jo dar penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 9-osios, va­ka­rą, kai į Be­re­nių kai­me (Bab­run­go sen.) esan­čią pir­te­lę su­si­rin­ko jau­ni­mas, tarp ku­rių bu­vo ir ne­pil­na­me­čių.
Per nak­tį vi­si links­mi­no­si, o ki­tą die­ną, apie 13 va­lan­dą, vie­nas 16-me­tis ras­tas jau be gy­vy­bės žen­klų. Pra­neš­ta, kad jis grei­čiau­siai bus pri­si­var­to­jęs kaž­ko­kių nar­ko­ti­kų. At­lė­kę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai jį bu­vo at­gai­vi­nę, pul­sas bu­vo at­si­ra­dęs, bet li­go­ni­nė­je jau­nuo­lio (gim. 2002 m.) gy­vy­bė už­ge­so.
Po bai­sios ne­lai­mės im­ta kal­bė­ti, jog pas­ku­ti­niuo­ju me­tu to­kių at­ve­jų, t. y. nuo nar­ko­ti­kų ap­svai­gu­sių jau­nuo­lių, la­bai pa­dau­gė­jo. Tai pa­tvir­ti­no ir me­di­kai, ir pa­rei­gū­nai. Ke­le­tas ap­svai­gu­sių ne­pil­na­me­čių jau ir anks­čiau bu­vo pa­te­kę į li­go­ni­nės re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių, bet jie iš­si­kaps­tė.
Plun­gės vi­suo­me­nė la­bai su­ne­ri­mu­si – kaž­kas mū­sų mies­te vai­kams par­da­vi­nė­ja nar­ko­ti­kus. Kaip po šios tra­ge­di­jos vyks­ta ty­ri­mas, ar kas nors pa­aiš­kė­jo, klau­sė­me Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės An­dro­me­dos Graus­lie­nės.
Lap­kri­čio 20 d. bu­vo gau­tas jos ko­men­ta­ras:
„Pa­rei­gū­nai vyk­do ty­ri­mą mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti, šiuo me­tu lau­kia­ma eks­per­tų iš­va­dų, ku­rio­mis re­mian­tis bus ga­li­ma at­sa­ky­ti, dėl ko tiks­liai mi­rė jau­nuo­lis. Tuo pat me­tu Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai, at­li­kę įvy­kio vie­tos ap­žiū­rą, pas vie­ną iš ten bu­vu­sių as­me­nų (gim. 1999 m.) ra­do ga­li­mai nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Ap­klau­sę įvy­kio vie­to­je bu­vu­sius jau­nus žmo­nes, ty­rė­jai nu­sta­tė, kas par­da­vė šias ga­li­mai drau­džia­mas me­džia­gas. Tai – 1991 m. gi­męs vy­ras, ku­ris pra­ei­ty­je bu­vo teis­tas. Pa­rei­gū­nai jį su­lai­kė. Šiuo me­tu tik­ri­na­mos įvai­rios ver­si­jos, pa­rei­gū­nai at­lie­ka ty­ri­mo veiks­mus, tad dau­giau in­for­ma­ci­jos su­teik­ti kol kas ne­ga­li­me“.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Apie jauno žmogaus mirtį priminė prie pirtelės padėtos žvakutės.

Komentarai
Kiti straipsniai