Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Var­to­to­jams brangs­ta karš­tas van­duo ir ši­lu­ma

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je, kaip ir kas­met, pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui, da­ly­va­vo UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus. Jis in­for­ma­vo, kad nuo 2019 m. sau­sio 1 d. ši­lu­mos ki­lo­vat­va­lan­dė brangs 5,78 proc., karš­to van­dens ku­bas –15,5 proc.

Nau­ji įkai­niai tvir­ti­na­mi 2019-iems me­tams, ta­čiau kai­nos tik pro­jek­ci­nės, jos kas mė­ne­sį bus ko­re­guo­ja­mos, pri­klau­so­mai nuo to, už kiek įmo­nė pirks bio­ku­ro. Bio­ku­ras, kaip ži­nia, brangs­ta, tad aki­vaiz­du, kad ir ši­lu­mos kai­na kils. Ko­mi­te­to na­riams pri­ta­rus UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ ši­lu­mos kai­nų de­da­mų­jų tre­tie­siems ši­lu­mos ba­zi­nės kai­nos de­da­mų­jų ga­lio­ji­mo me­tams nu­sta­ty­mui, dėl šio spren­di­mo pro­jek­to pa­tvir­ti­ni­mo bus bal­suo­ja­ma šią sa­vai­tę vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Dėl iš­au­gu­sių mo­kes­čių tai­kys leng­va­tą

Ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė su­teik­ti 35 proc. 2018 me­tų že­mės mo­kes­čio leng­va­tas že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės skly­pams, ku­rių nau­do­ji­mo bū­dai – spe­cia­li­zuo­tų ūkių že­mės skly­pai, rek­re­a­ci­nio nau­do­ji­mo že­mės skly­pai ir ki­ti že­mės ūkio pa­skir­ties skly­pai. Su­tei­kia­ma leng­va­ta bus tai­ko­ma fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams že­mės mo­kes­čio mo­kė­to­jams, ne­bus tai­ko­ma gy­ven­to­jams, mo­kan­tiems už ap­leis­tas že­mės ūkio naud­me­nas.
Šie­met bu­vo per­skai­čiuo­tos že­mės skly­pų ver­tės. Jos pa­di­dė­jo, o kar­tu su jo­mis – ir že­mės mo­kes­tis, tie­sio­giai pri­klau­san­tis nuo skly­po ver­tės. Mo­kes­čio ta­ri­fai bu­vo pa­tvir­tin­ti 2017-ai­siais me­tais, o kai šių me­tų spa­lio pa­bai­go­je ūki­nin­kai ga­vo Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pra­ne­ši­mus, pa­ma­tė, kad su­mos yra la­bai iš­au­gu­sios. Da­bar tai­so­mas spren­di­mas, ku­ris bu­vo pri­im­tas 2017-ais me­tais, ir su­tei­kia­ma 35 proc. nuo­lai­da. Jau su­rink­tos per­mo­kos bus ati­duo­tos pa­da­rant už­skai­tą ki­tiems me­tams ar­ba grą­žin­tos ūki­nin­kams į są­skai­tas. Pri­tai­kius nuo­lai­dą, bus grįž­ta­ma į pa­na­šią kai­ną, ku­ri bu­vo su­pla­nuo­ta 2017-ais me­tais. „Žiū­ri­me į kai­my­nus, kad ne­iš­si­šok­tu­me ir ati­tik­tu­me jų ly­gį. Mus klai­di­na pa­sa­ky­mas, kad vie­ną die­ną tu­rė­si­me pa­kel­ti mo­kes­čius iki že­mės ver­tės, at­si­ran­da spau­di­mas, kel­ti kai­nas pa­ma­žu, kad vė­liau ne­bū­tų šo­ko“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Vy­tau­tas Bla­žai­tis tei­gė, kad že­mės ver­tė nuo­lat di­dė­ja. „Anks­čiau iš­vis be­veik nie­ko ne­mo­kė­jo­me, o že­mės ver­tė nuo­lat ky­la. Par­duo­dant že­mės ha, pa­žiū­rė­jus, ko­kia ver­tė bu­vo prieš 5 me­tus ir da­bar, ma­to­si aki­vaiz­dus skir­tu­mas“, – sa­kė jis. Ko­mi­te­to na­riai, pri­tar­da­mi šiam spren­di­mo pro­jek­tui, su­ti­ko, kad at­eis lai­kas, kai že­mės mo­kes­tis tu­rės iš­aug­ti iki že­mės ver­tės.

Rie­ta­ve nu­ma­to­ma elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lė

Po­sė­dy­je pri­tar­ta elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės vie­tos pa­rin­ki­mui. Įkro­vi­mo sto­te­lės įren­gi­mas fi­nan­suo­ja­mas pa­gal Bal­ti­jos jū­ros pie­tų re­gio­no tarp­vals­ty­bi­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo INTERREG pro­gra­mos pro­jek­tą „CO2 ma­ži­ni­mas lo­gis­ti­ko­je“. Ją nu­ma­to­ma įreng­ti Plun­gės gat­vės esan­čio­je aikš­te­lė­je, prie­šais Bal­tuo­sius var­tus. „Yra mū­sų skly­pas, ku­ria­me bus įreng­ta grei­ta­ei­gė įkro­vi­mo sto­te­lė. Vie­nu me­tu au­to­mo­bi­lius krau­tis ga­lės du var­to­to­jai. Vie­ta la­bai tin­ka­ma, bu­vo at­si­žvel­gia­ma į tai, kad įkro­vi­mo lai­ku žmo­gus tu­rės lai­ko, ga­lės už­suk­ti pa­si­vaikš­čio­ti po par­ką, dvar­vie­tę, at­ei­ty­je gal at­si­da­rys ir ka­vi­nu­kė, bus kur stab­te­lė­ti iš­ger­ti ka­vos. Gal­vo­ja­ma į prie­kį“, – sa­kė me­ras. Pro­jek­to lė­šo­mis bus per­ka­mas ir elek­tro­mo­bi­lis. V. Bla­žai­tis svars­tė, ar to­kia aikš­te­lė mies­te rei­ka­lin­ga, o gal tiks­lin­giau bū­tų ją įreng­ti de­ga­li­nės te­ri­to­ri­jo­je. Me­ras mi­nė­jo, kad šis va­rian­tas taip pat ap­svars­ty­tas, ta­čiau nė­ra ga­li­my­bės, pa­nau­do­jant pro­jek­to lė­šas, „lįs­ti“ į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Rojus komiteto narius supažindino su šilumos ir karšto vandens pokyčiais.

Komentarai
Kiti straipsniai