Sekmadienis, 2023 m. spalio 01 d.

„Tik bib­lio­te­ka ir pa­min­klas M. K. Čiur­lio­niui tu­ri ža­ve­sio. Dau­giau toj Plun­gėj nė­ra į ką žiū­rė­ti“

Taip pa­reiš­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gin­ta­ras Ba­gu­žis lap­kri­čio 19-ą­ją vy­ku­sio Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu, kai Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Gin­ta­ras Ra­mo­nas pri­sta­tė nau­ją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą. Di­rek­to­rius pa­si­pik­ti­no su­ži­no­jęs, kad svar­biau­sias ob­jek­tas – ne­se­niai Plun­gės par­ke pa­sta­ty­tas pa­min­klas Mi­ka­lo­jui Kon­stan­ti­nui Čiur­lio­niui – nė­ra iš­skir­tas ta­me są­ra­še. G. Ba­gu­žis taip pat pa­si­pik­ti­no, kad ne­iš­skir­tas ir Vals­ty­bės sau­go­mas kul­tū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tas – laik­ro­di­nė-oran­že­ri­ja, kur įsi­kū­ru­si Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka.

G. Ra­mo­nas po­sė­džia­vu­sie­siems pa­tei­kė nau­ją lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą, ku­ris, pa­sak jo, tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­lus žmo­nėms, ir vi­si lan­ky­ti­ni ob­jek­tai ne­sun­kiai ran­da­mi kiek­vie­nam, pa­no­ru­siam ap­žiū­rė­ti įžy­mias Plun­gės ir Plun­gės ra­jo­no vie­to­ves bei jo­se esan­čius pa­min­klus.
Pra­ne­šė­jas mi­nė­jo, kad kai ku­riuos ob­jek­tus bu­vo pa­siū­ly­ta iš­brau­ti iš lan­ky­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šo, o ki­tus – į tą są­ra­šą įtrauk­ti. Kad pri­trauk­tu­me kuo dau­giau žmo­nių, kaip sa­kė vyr. spe­cia­lis­tas, rei­kia pa­sta­ty­ti įvai­rių nuo­ro­dų, ro­dyk­lių, žy­mė­ji­mų, kad mies­to sve­čiams bei tu­ris­tams bū­tų leng­viau orien­tuo­tis.
Po­sė­džio me­tu G. Ra­mo­nas sa­kė, kad dau­giau­sia ob­jek­tų – net ke­tu­ris – iš lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šo bu­vo pa­siū­ly­ta iš­brauk­ti Bab­run­go se­niū­ni­jo­je: Gri­gai­čių pi­lia­kal­nį, va­di­na­mą Pi­la­le, Plun­gės mies­to apy­lin­kių žy­dų žu­dy­nių vie­tą ir ka­pą Jo­vai­šiš­kės kai­me, Trui­kių kai­mo se­ną­sias ka­pi­nes bei že­mai­čių žu­dy­nių vie­tą Glau­džių kai­me, kur 1941 m. lie­pos 25-ąją bu­vo su­šau­dy­tas 71 Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas.
Kaip sa­kė G. Ra­mo­nas, pa­ko­re­guo­tas ir Nau­so­džio se­niū­ni­jos lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šas. Nuo šiol šios se­niū­ni­jos lan­ky­ti­ni ob­jek­tai yra Gan­din­gos ar­che­o­lo­gi­nis kom­plek­sas, Gan­din­gos ar­che­o­lo­gi­nio kom­plek­so Var­ka­lių pi­lia­kal­niai, Kau­šė­nų ho­lo­kaus­to au­kų me­mo­ria­las ir į są­ra­šą nau­jai įtrauk­tas Min­gė­los ąžuo­las Vieš­to­vė­nų kai­me.
Ki­to­se se­niū­ni­jo­se lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šas pa­ki­to la­bai ne­žy­miai. Kai kur bu­vo pa­keis­ti tik pa­va­di­ni­mai, kai kur įtrauk­ta nau­jų lan­ky­ti­nų ob­jek­tų.
Ta­čiau Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis, iš­klau­sęs G. Ra­mo­no ata­skai­tos, nu­ste­bo ir pa­si­pik­ti­no, kad Plun­gės mies­te tarp lan­ky­ti­nų ob­jek­tų nė­ra iš­skir­tas Vals­ty­bės sau­go­mas kul­tū­ri­nio pa­vel­do ob­jek­tas – laik­ro­di­nė-oran­že­ri­ja, kur įsi­kū­ru­si vie­šo­ji bib­lio­te­ka. O ne­se­niai pa­sta­ty­tas pa­min­klas M. K. Čiur­lio­niui, jo ma­ny­mu, yra svar­biau­sias lan­ky­ti­nas ob­jek­tas, ku­rį žmo­nės tik­rai no­rė­tų pa­ma­ty­ti, jis tu­ri ypač sva­rią reikš­mę Plun­gės kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me, tad jį bū­ti­nai rei­kė­tų įtrauk­ti į są­ra­šą at­ski­ru pa­va­di­ni­mu.
„Kad pri­trauk­tu­me žmo­nes, bib­lio­te­ką ir pa­min­klą M. K. Čiur­lio­niui, esan­čius par­ke, bū­ti­nai rei­kia iš­skir­ti, nes tik šie ob­jek­tai tei­kia Plun­gei ža­ve­sio. Dau­giau to­je Plun­gė­je nė­ra į ką žiū­rė­ti… O dva­ro so­dy­bos ap­griu­vu­sias, jo­kio es­te­ti­nio pa­si­gė­rė­ji­mo ne­ke­lian­čias ofi­ci­nas iš­vis, jei bū­tų ma­no va­lia, už­draus­čiau lan­ky­ti, nes nie­ko ge­ro ten nė­ra. Be to, ne­pa­kan­ka, kad lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­še bū­tų pa­ra­šy­ta tik „Plun­gės dva­ro so­dy­ba“, juk laik­ro­di­nė­je-oran­že­ri­jo­je įsi­kū­ru­si bib­lio­te­ka yra vi­sai ki­to­je vie­to­je, ku­rią ne vi­si ži­no. Tas pats ir su pa­min­klu M. K. Čiur­lio­niui, ku­ris yra be ga­lo svar­bus mū­sų mies­tui ir da­ro gar­bę. Juk čia įpras­min­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je ku­ria­mo kul­tū­ri­nio marš­ru­to – M. K. Čiur­lio­nio kū­ry­bos – ke­lio at­kar­pa“, – sa­vo nuo­mo­nę pa­reiš­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ir pri­myg­ti­nai pra­šė iš­skir­ti šiuos svar­bius Plun­gei ob­jek­tus.
Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džiui pir­mi­nin­ka­vu­si Ju­di­ta Stan­ku­tė, iš­klau­siu­si G. Ba­gu­žio nuo­mo­nės, sa­kė, kad vi­sus šiuos lan­ky­ti­nus ob­jek­tus pui­kiai ga­li­ma ras­ti Plun­gės par­ke, kad ir taip žmo­nėms tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, kur ko ieš­ko­ti.
Jai ant­ri­no ir ko­le­gė, Ta­ry­bos na­rė Jo­lan­ta Skur­daus­kie­nė. Ji sa­kė, kad tie ob­jek­tai įei­na į Plun­gės dva­ro so­dy­bos kom­plek­są. Be to, kaip sa­kė ji, lan­ky­ti­ni ob­jek­tai yra par­ke, o kur yra Plun­gės par­kas, ži­no vi­si.
Ta­čiau G. Ba­gu­žis ne­nu­si­lei­do ir lai­kė­si sa­vo nuo­mo­nės, kad šiuos ob­jek­tus bū­ti­na iš­skir­ti. „Kaip čia da­bar be Čiur­lio­nio? Jis tik­rai tu­ri ža­ve­sio ir rei­ka­lin­gas žmo­nėms! Ko­dėl są­ra­še yra iš­skir­ta Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čia? Jei­gu nė­ra Čiur­lio­nio, ta­da tie­siog į lan­ky­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šą įra­šy­ki­me „Plun­gės baž­ny­čia“, ir vis­kas. Jei iš­ski­ria­me šv. Jo­ną Krikš­ty­to­ją, tai iš­skir­ki­me ir M. K. Čiur­lio­nį“, – tei­gė G. Ba­gu­žis.
Tiek po­sė­džio pir­mi­nin­kė J. Stan­ku­tė, tiek J. Skur­daus­kie­nė sa­kė ne­ma­tan­čios čia jo­kios tra­ge­di­jos ir siū­lė pa­pil­dy­ti są­ra­šą, į Plun­gės dva­ro so­dy­bos kom­plek­są įtrau­kiant ir iš­ski­riant laik­ro­di­nę-oran­že­ri­ją bei pa­min­klą M. K. Čiur­lio­niui.
Šiam pa­siū­ly­mui pri­tar­ta ben­dru su­ta­ri­mu.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: G. Bagužis primygtinai reikalavo išskirti biblioteką ir paminklą M. K. Čiurlioniui, kaip svarbiausius lankytinus objektus, Plungės dvaro sodyboje.

Komentarai
Kiti straipsniai