Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Per ke­tu­ris mė­ne­sius iš mū­sų šei­mų pa­im­ti 8 vai­kai. Spe­cia­lis­tai ti­ki­na, jog tik­rai ne be pa­grin­do

Pas­ta­ruo­ju me­tu vis pa­si­girs­ta įvai­rių at­ve­jų, jog tai vie­na­me, tai ki­ta­me ša­lies mies­te vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai be rim­to pa­grin­do pa­ima iš šei­mų ne­pil­na­me­čius vai­kus, ir šie at­si­du­ria pas glo­bė­jus. Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį į mi­tin­gą prieš vai­kų at­imi­nė­ji­mą koks tūks­tan­tis žmo­nių bu­vo su­si­rin­kę ir Klai­pė­dos At­gi­mi­mo aikš­tė­je, pa­si­sa­kė už Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo kei­ti­mą. Tė­vams da­ro­si ne­ra­mu, jog dėl ko­kio men­knie­kio ar kai­my­no skun­do ga­li su­lauk­ti ati­tin­ka­mų tar­ny­bų dė­me­sio. Ap­žvelg­da­ma si­tu­a­ci­ją Plun­gė­je, lap­kri­čio 20 die­ną Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dy­je kal­bė­ju­si tar­ny­bos spe­cia­lis­tė Ir­man­tė Ba­ta­kie­nė pra­si­ta­rė, jog toks jaus­mas, kad mes gy­ve­na­me ki­to­je res­pub­li­ko­je – pas mus pa­dė­tis tik­rai nė­ra blo­ga, o vai­kai pa­ima­mi tik kraš­tu­ti­niu at­ve­ju, ga­vus teis­mo lei­di­mą.

Apie Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos per­tvar­kos ei­gą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ir ben­drą si­tu­a­ci­ją Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos Tel­šių ap­skri­ties Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus Plun­gės ra­jo­ne pa­ta­rė­ja I. Ba­ta­kie­nė ant­ra­die­nį kal­bė­jo Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riams.
Kaip jau skelb­ta, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius yra ne­be Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te ir ne­be jos pa­val­du­me – per­si­kė­lė į dar­bo bir­žos pa­tal­pas (A. Ju­cio g. 9), yra Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos ži­nio­je.
Vai­kų tei­sių ap­sau­ga yra už­tik­ri­na­ma vi­są pa­rą. Jei pra­ne­ši­mas gau­na­mas po dar­bo ar sa­vait­ga­lį, į šei­mą vyks­ta po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet kvie­čia­mas ir bu­din­tis tar­ny­bos dar­buo­to­jas.
I. Ba­ta­kie­nės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šiais me­tais, per ke­tu­ris mė­ne­sius (lie­pos–­spa­lio mėn.), iš vi­so bu­vo su­ra­šy­ti 127 grės­mės vai­kui ly­giai dėl 127 vai­kų, ku­rių tei­sės ga­li­mai bu­vo pa­žeis­tos. Tie­sa, net 73 at­ve­jai nepa­si­tvir­ti­no. Spe­cia­lis­tė pri­pa­ži­no, jog pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad kai­my­nai ty­čia skun­džia šei­mą. Ta­čiau kiek­vie­na si­tu­a­ci­ja yra pa­tik­ri­na­ma, įver­ti­na­mas grės­mės ly­gis, ap­klau­sia­mi ne tik vai­kai, bet ir ki­ti kai­my­nai, ar­ti­mie­ji, mo­ky­to­jai, auk­lė­to­jai ir pan. Nie­ka­da vai­kas iš šei­mos ne­iš­plė­šia­mas dras­tiš­kai.
Pavyzdžiui, jei­gu po kai­my­nų skun­do spe­cia­lis­tai iš­ties ran­da ko­kia nors pro­ga „ba­lia­vo­jan­čius“ tė­vus ir abu yra iš­gė­rę, vai­kai iš to­kios ne­sau­gios ap­lin­kos tikrai iš­ve­ža­mi, bet pir­miau­siai ieš­ko­ma blai­vių gi­mi­nai­čių. Jei jų nė­ra, ve­ža­mi pas bu­din­čius glo­bė­jus ar į so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą.
Pas­kui tė­vai tu­ri ne­ma­žai rei­ka­lų: iš­si­blai­vę tu­ri ge­ra­no­riš­kai ben­drau­ti su vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tais, yra in­for­muo­ja­mi, jog šei­mo­je bus ver­ti­na­mas vai­kui (-ams) ky­lan­čios grės­mės ly­gis pa­gal spe­cia­lią an­ke­tą, bus at­lie­ka­mi ty­ri­mo veiks­mai, ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja iš gy­dy­mo ir mo­ky­mo įstai­gų, iš kai­my­nų, gi­mi­nai­čių ir pan. Tam tar­ny­ba tu­ri dvi die­nas. Su­rin­kus pra­di­nę in­for­ma­ci­ją ir įver­ti­nus si­tu­a­ci­ją, kad grės­mės ly­gis – nu­li­nis (pvz., bu­vo at­si­tik­ti­nis vien­kar­ti­nis tė­vų pri­si­gė­ri­mas), vai­kai grą­ži­na­mi tą pa­čią ar­ba ki­tą die­ną. Jei­gu vis­gi nu­sta­to­mas pir­mas grės­mės ly­gis, įver­ti­na­ma, jog šei­mo­je yra pro­ble­mų ir rei­kia spe­cia­lis­tų pa­gal­bos, ini­ci­juo­ja­mas at­ve­jo va­dy­bos pro­ce­sas, ku­ris reiš­kia, kad šei­mai teks pri­im­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro spe­cia­lis­tų pa­gal­bą. Tiesa, to­kiu at­ve­ju vai­kas taip pat grą­ži­na­mas šei­mai. Jei nu­sta­to­mas ant­ras grės­mės ly­gis, t. y. pats di­džiau­sias, – vai­kas pa­ima­mas iš šei­mos ne­del­siant ir il­ges­niam lai­kui – tol, kol tė­vai, pa­de­da­mi spe­cia­lis­tų, su­si­tvar­ko su pro­ble­mo­mis. Jei su­si­tvar­ky­ti ne­no­ri, vai­kui ieš­ko­ma nuo­la­ti­nė glo­ba.
„Mū­sų po­zi­ci­ja vi­sa­da bu­vo ir iš­li­ko to­kia pa­ti: vai­kas pri­va­lo aug­ti bio­lo­gi­nė­je šei­mo­je“, – ak­cen­ta­vo spe­cia­lis­tė. Iki lie­pos mė­ne­sio vai­kų pa­ė­mi­mų iš­vis bu­vo iš­veng­ta, o nuo lie­pos 1-osios iki lap­kri­čio 1-osios, nu­sta­čius jau ant­rą­jį grės­mės ly­gį, pa­im­ti 8 ne­pil­na­me­čiai: 3 – dar­bo lai­ku ir 5 – po dar­bo va­lan­dų. Šios šei­mos, pa­sak I. Ba­ta­kie­nės, jiems jau bu­vo ži­no­mos, vai­kai tik­rai ne­bu­vo at­im­ti iš tvar­kin­gų šei­mų. Pa­grin­di­nės pa­ė­mi­mo prie­žas­tys – al­ko­ho­liz­mas ir smur­tas. Be to, lei­di­mą pa­im­ti vai­kus vi­sais aš­tuo­niais at­ve­jais iš­da­vė teis­mas.
Pa­im­tiems vai­kams tai­ky­ta skir­tin­ga lai­ki­no­ji glo­ba: vie­nas pa­te­ko pas bu­din­tį glo­bo­to­ją, du at­si­dū­rė Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre, pen­ki bu­vo nu­vež­ti pas gi­mi­nai­čius. Be­je, trys iš ne­pil­na­me­čių jau grį­žo į sa­vo šei­mas, dėl ki­tų ke­tu­rių tė­vai taip pat sten­gia­si ir da­ro vi­sus žings­nius, kad sa­vo at­ža­las su­si­grą­žin­tų. Tik vie­nas pa­im­tas vai­kas tė­vams ne­rū­pi, tad jam grei­čiau­siai rei­kės nuo­la­ti­nės glo­bos.
Spe­cia­lis­tė pa­brė­žė, jog bet koks pliaukš­te­lė­ji­mas vai­kui jau yra smur­tas, ir dėl to tė­vai ga­li tu­rė­ti mi­nė­tų ne­ma­lo­nu­mų. Auk­lė­ti sa­vo at­ža­las rei­kia be mu­ši­mo. Jei tė­vai to ne­su­ge­ba – tam yra įvai­rios pa­gal­bos tar­ny­bos ir spe­cia­lis­tai. Taip pat ne­ga­li­ma pa­lik­ti vai­ko na­muo­se vie­no, jei jis ne­tu­ri 6 me­tų.
Vis­gi ben­dra si­tu­a­ci­ja Plun­gė­je, pa­sak I. Ba­ta­kie­nės, nė­ra blo­ga. Ir tik­rai nė­ra, kaip da­bar ak­cen­tuo­ja­ma, kad vai­kai iš šei­mų pa­ima­mi be rei­ka­lo. „At­ro­do, kad mes gy­ve­na­me ki­to­je res­pub­li­ko­je“, – sa­kė spe­cia­lis­tė, pri­dur­da­ma, jog vai­kai pa­ima­mi tik kraš­tu­ti­niu at­ve­ju, esant la­bai rim­tam pa­grin­dui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai