Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Gy­ven­to­jams siū­lys at­lie­kų, ku­rios bus ve­ža­mos į pla­nuo­ja­mą sta­ty­ti pa­sta­tą

Plun­gė­je tu­rė­tų at­si­ras­ti maž­daug 240 kv. m plo­to pa­sta­tas, kur bus san­dė­liuo­ja­mos pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui tin­ka­mos at­lie­kos: bal­dai, rū­bai, ava­ly­nė, bui­ti­nė tech­ni­ka ir ki­toks jau ne­be­rei­ka­lin­gas, šlamš­tas. Po šias at­lie­kas bus kvie­čia­mi knai­sio­tis vi­si gy­ven­to­jai, ku­rie, jei tik ras sau ką tin­ka­mo, ga­lės ne­mo­ka­mai par­si­temp­ti na­mo. Apie tai lap­kri­čio 20 die­ną Vie­tos ūkio ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­tui kal­bė­jo Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) di­rek­to­rius Ri­man­tas Ado­mai­tis.

Kaip pa­sa­ko­jo TRATC-o di­rek­to­rius, yra vyk­do­mas 3,9 mln. eu­rų ver­tės in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas „Ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros plėt­ra Tel­šių re­gio­ne“. R. Ado­mai­tis trum­pai ap­žvel­gė, kas jau pa­da­ry­ta Tel­šių, Ma­žei­kių, Rie­ta­vo ir Plun­gės sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se, už­si­mi­nė, kad pa­vy­ko su­tau­py­ti pro­jek­ti­nių lė­šų.
Val­dy­bos na­rių spren­di­mu, tuos pi­ni­gus nu­tar­ta pa­nau­do­ti prie­mo­nėms, ku­rios pa­dės įgy­ven­din­ti at­lie­kų pa­kar­to­ti­nį pa­nau­do­ji­mą. Taip tu­rė­tų bū­ti įreng­ta to­kia in­fra­struk­tū­ra, ku­ri leis san­dė­liuo­ti ir rū­šiuo­ti pa­kar­to­ti­niam nau­do­ji­mui dar tin­ka­mus daik­tus, pa­ten­kan­čius iš at­lie­kų srau­to pri­ėmi­mo aikš­te­lė­se. Vi­si daik­tai, ku­rie at­ro­dys dar tin­ka­mi to­les­niam nau­do­ji­mui, bus mi­ni­ma­liai ap­tvar­ko­mi ir san­dė­liuo­ja­mi – tai ga­lės bū­ti rū­bai, ava­ly­nė, bal­dai, įvai­ri bui­ti­nė tech­ni­ka ir kt. Pla­nuo­ja­ma, jog apie tai, ko­kių tin­ka­mų da­ly­kų ga­li­ma ras­ti, bus pra­ne­ša­ma net įmo­nės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Gy­ven­to­jai ga­lės at­vyk­ti ir pa­si­im­ti, ko jiems rei­kės, vi­siš­kai ne­mo­ka­mai.
TRATC-as skel­bia, jog šios prie­mo­nės įdie­gi­mu bus pri­si­de­da­ma prie va­di­na­mosios žie­di­nės eko­no­mi­kos (at­si­nau­ji­nan­čios sis­te­mos) ska­ti­ni­mo, t. y. pa­kar­to­ti­nio pa­nau­do­ji­mo.
Tai­gi, Plun­gė­je, grei­čiau­siai – Lent­pjū­vės gat­vė­je, kaž­kur ša­lia at­lie­kų pri­ėmi­mo-rū­šia­vi­mo aikš­te­lės, tam tiks­lui tu­rės iš­dyg­ti pa­sta­tas, skir­tas dar tin­ka­mų at­lie­kų lai­ky­mui ir rū­šia­vi­mui. Toks pat va­rian­tas nu­ma­to­mas ir Ma­žei­kiuo­se, Tel­šiuo­se bei Rie­ta­ve.
Pa­sak R. Ado­mai­čio, Plun­gė­je pa­sta­tas tu­rė­tų bū­ti 240 kv. m plo­to. Čia žmo­nės ga­lės ne tik pa­si­rink­ti „ge­rų da­ly­kų“, bet ir pa­tys kaž­ką at­ga­ben­ti. Tie­siog ne­be­rei­kės bal­dų, šal­dy­tu­vo ar te­le­vi­zo­riaus vež­ti iki Jė­ru­bai­čių są­var­ty­no. „Ska­tin­si­me gy­ven­to­jus tuo nau­do­tis“, – ko­mi­te­to na­riams en­tu­zias­tin­gai dės­tė TRATC-o va­do­vas.
Ta­čiau kai ku­rie po­sė­džiau­to­jai krai­pė gal­vas. „Kaip jūs įsi­vaiz­duo­ja­te: ar ga­li­ma žmo­nėms pa­siū­ly­ti rū­bus, ku­rie yra iš ben­dro at­lie­kų srau­to? Kas jų no­rės? Ma­no ma­ny­mu, to­kiu at­ve­ju su­rin­ki­mas tu­rė­tų bū­ti la­bai tvar­kin­gas, vis­ką rū­šiuo­jant, o ne ve­žant su ben­dru at­lie­kų kie­kiu“, – svars­tė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė.
TRATC-o di­rek­to­rius už­tik­ri­no, jog no­rin­čių bus už­tek­ti­nai ir už­si­mi­nė, kad ir da­bar „klien­tų“ ne­trūks­ta – nuo­lat at­va­žiuo­ja, ren­ka­si, ve­ža­si. Kaž­kas dar gar­siai pa­svars­tė, jog Rie­ta­vo tur­gu­je tu­rė­tų la­bai pa­dau­gė­ti par­duo­da­mų nau­do­tų daik­tų…

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai