Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Pir­ma­sis la­pų grė­bi­mo čem­pio­na­tas La­bar­džiuo­se

To­kie jau gy­ve­ni­mo dės­niai, kad po links­my­bių apie sa­ve sku­ba pri­min­ti ne­baig­ti dar­bai. La­bar­džiuo­se lap­kri­čio 10-osios ryt­me­tį Ja­ni­na Grik­pe­die­nė, va­žiuo­da­ma dvi­ra­čiu, su­ko į kai­mo gy­ven­to­jų kie­mus ir švil­pu­ko gar­su pri­mi­nė, kad lai­kas pra­si­krapš­ty­ti akis, čiup­ti grėb­lius ir lėk­ti į La­bar­džių kai­mo skve­rą, kur pir­mą kar­tą or­ga­ni­zuo­tas la­pų grė­bi­mo čem­pio­na­tas.

Kai­mo gy­ven­to­jai at­vy­ko ir pa­vie­niui, ir šei­mo­mis. Ka­dan­gi bu­vo šal­tas ry­tas, la­bar­diš­kius Da­nu­tė Jur­kie­nė pa­si­ti­ko su šil­ta rau­gin­tų ko­pūs­tų sriu­ba, vi­sus šyp­se­na ir la­bu ry­tu svei­ki­no La­bar­džių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Jur­kie­nė.
Pa­si­stip­ri­nę ma­ži ir di­de­li ki­bo į dar­bus. Oras drėg­nas, la­pai šla­pi, ta­čiau ar tai kai­mo žmo­gui pro­ble­ma? Jo­nas Kuz­mins­kas su­ma­niai pa­nau­do­jo tu­ri­mą tech­ni­ką ir la­pus rin­ko mo­der­niu šie­no pre­su, o ki­ti darbš­tuo­liai grė­bė, stū­mė, kė­lė ir ve­žė nu­kri­tu­sius la­pus, kad vi­si ga­lė­tų gro­žė­tis šva­riu, tvar­kin­gu La­bar­džių kai­mo skve­ru.
Pa­bai­gę dar­bus, talkininkai bu­vo kiek pa­var­gę, ta­čiau pra­džiu­gi­no ska­nu­tė­liai me­da­liai, ku­riais bu­vo ap­do­va­no­ti vi­si, kas tik grėb­lį ran­ko­se tu­rė­jo. Nie­ko ne­lau­kę, pa­kvies­ti ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kės, vi­si nu­sku­bė­jo pa­si­stip­rin­ti pie­tu­mis ir pa­si­džiaug­ti nu­veik­tu dar­bu. Vi­sų darbš­tuo­lių, sky­ru­sių sa­vo lai­ką ir jė­gas, iš­var­din­ti ne­pa­vyks, ta­čiau sma­gu, kad La­bar­džių žmo­nės su­pran­ta, jog stip­ry­bė – vie­ny­bė­je.

Ire­nė­jaus Ogins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos La­bar­džių fi­lia­lo inf.

Nuotraukoje: Labardiškiai tvarkė kaimo skverą, dalyvaudami lapų grėbimo čempionate.

Komentarai
Kiti straipsniai