Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ gy­dy­to­jų gre­tas pa­pil­dys šei­mos gy­dy­to­jas Faus­tas Ei­ni­kis

Nuo lap­kri­čio 19-os die­nos Rie­ta­ve esan­čio­je kli­ni­ko­je „Ave Me­di­ca“ pra­dės dirb­ti šei­mos gy­dy­to­jas Faus­tas Ei­ni­kis. Plun­giš­kis džiau­gia­si, kad bai­gęs il­gas, sun­kias stu­di­jas, ga­li dirb­ti Že­mai­ti­jo­je ir pa­dė­ti jos gy­ven­to­jams.

F. Ei­ni­kis yra ki­lęs iš Plun­gės. Bai­gęs „Sau­lės“ gim­na­zi­ją, įsto­jo į tuo­me­ti­nį Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­tą. 2013 m. jį bai­gęs, grį­žo dirb­ti į gim­tą­jį kraš­tą.
„Vi­sa­da di­džia­vau­si, jog esu iš šių kraš­tų, jau­čiu tur­būt įgim­tą no­rą pa­dė­ti Že­mai­ti­jai ir jos gy­ven­to­jams. Bū­ta įvai­rių pa­siū­ly­mų už­sie­nio ša­ly­se, vis dėl­to li­kau čia, ir esu lai­min­gas, tu­rė­da­mas ga­li­my­bę gy­ven­ti ir dirb­ti na­muo­se“, – sa­ko F. Ei­ni­kis. Anot jo, me­di­ci­nos stu­di­jos ir gy­dy­to­jo pro­fe­si­ja yra la­bai sun­ki, rei­ka­lau­jan­ti daug ži­nių, spe­ci­fi­nių as­me­ni­nių są­vy­bių, be­ga­li­nio at­si­da­vi­mo žmo­gui, nuo­la­ti­nio to­bu­lė­ji­mo vi­so­mis pra­smė­mis. Jis nuo­lat at­nau­ji­na ži­nias da­ly­vau­da­mas moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, skai­ty­da­mas me­di­ci­ni­nę li­te­ra­tū­rą, ki­tus šal­ti­nius.
„Ga­liu rū­pin­tis vi­sos šei­mos svei­ka­ta: nuo ką tik gi­mu­sių kū­di­kių iki sen­jo­rų. Į ma­ne pa­cien­tai ga­li kreip­tis ne tik už­klu­pus li­gai, bet ir pro­fi­lak­tiš­kai, ką ir re­ko­men­duo­ju da­ry­ti sie­kiant iš­veng­ti li­gų bei jų kom­pli­ka­ci­jų. Ga­li­ma at­vyk­ti pa­si­tar­ti įvai­riais svei­ka­tos klau­si­mais. La­bai svar­bu, kad gy­dy­to­jas ir pa­cien­tas bū­tų tar­si drau­gai, ga­lė­tų leng­vai, pa­pras­tai ben­drau­ti, ti­kė­ti ir pa­si­ti­kė­ti vie­nas ki­tu. Ta­da vi­sas pro­ble­mas leng­viau spręs­ti. Ma­nau, jog esu pro­fe­sio­na­lus, man­da­gus, žin­gei­dus, iš­klau­san­tis gy­dy­to­jas, su ku­riuo pa­pras­ta ben­drau­ti vi­siems“, – apie sa­vo dar­bą kal­bė­jo vy­ras.
Apie gy­dy­to­jo pro­fe­si­ją F. Ei­ni­kis pra­dė­jo gal­vo­ti dar mo­kyk­los suo­le. De­vin­to­je kla­sė­je rink­da­ma­sis mo­ky­mo­si pro­fi­lį, pa­si­rin­ko gam­tos moks­lus ir sa­vo nuo­mo­nės ne­be­pa­kei­tė. Ki­to­je sri­ty­je sa­vęs ir ne­įsi­va­zi­duo­ja. „Tu­rė­ti no­ro pa­dė­ti, op­ti­miz­mo, at­ras­ti lai­ko vi­siems pa­de­da sun­kių me­di­ci­nos stu­di­jų me­tu iš­ug­dy­ta va­lia, as­me­ni­nės sa­vy­bės, ži­nios, už ku­rias esu dė­kin­gas sa­vo mo­ky­to­jams. Dau­gu­ma jų iki šiol dir­ba Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te ir Kau­no kli­ni­ko­se“, – sa­kė gy­dy­to­jas.

Šei­mos gy­dy­to­jo dar­bo lai­kas:
Pir­ma­die­niais 15.00–18.00 val.
Ant­ra­die­niais 8.30–11.30 val.
Tre­čia­die­niais 15.00–18.00 val.
Ket­vir­ta­die­niais 15.00–18.00 val.
Penk­ta­die­niais 8.30–11.30 val.
In­for­ma­ci­ja ir re­gist­ra­ci­ja in­ter­ne­tu –
www.ave­me­di­cak­li­ni­ka.lt
Tel.: (8 448) 42 600, 8 673 72 001.

Lauk­si­me Jū­sų Plun­gės g. 31, Rie­ta­ve.

Komentarai
Kiti straipsniai