Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Jau­ni­mo pa­si­links­mi­ni­mas bai­gė­si tra­ge­di­ja: nar­ko­ti­kų var­to­jęs 16-me­tis ne­iš­gy­ve­no

Penk­ta­die­nio, lap­kri­čio 9-osios va­ka­rą, į Be­re­nių kai­me (Bab­run­go sen.) esan­čią pir­te­lę su­si­rin­ko ne­ma­žai Plun­gės jau­ni­mo – kaip te­ko gir­dė­ti, tie­siog šiaip pa­si­bū­ti. Pa­pras­tai sa­kant – „pa­ba­lia­vo­ti“ sa­vait­ga­lį. Bu­vo ir pil­na­me­čių, ir ne­pil­na­me­čių, vai­ki­nų ir mer­gi­nų, al­ko­ho­lio ir nar­ko­ti­kų… Šis jau­nuo­lių pa­si­links­mi­ni­mas bai­gė­si la­bai skau­džia ne­lai­me: šeš­ta­die­nio die­ną vie­nas va­ka­rė­lio da­ly­vis – 16-me­tis plun­giš­kis – bu­vo ras­tas jau be gy­vy­bės žen­klų. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai jį bu­vo at­gai­vi­nę, ta­čiau li­go­ni­nė­je jau­nuo­lio gy­vy­bė už­ge­so.

Po­li­ci­ja ir grei­to­ji į Be­re­nių kai­mą bu­vo iš­kvies­ta šeš­ta­die­nio, lap­kri­čio 10-osios po­pie­tę, šiek tiek po 13-ik­tos va­lan­dos. Bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, jog pir­te­lė­je vie­nas 16-me­tis yra be gy­vy­bės žen­klų, ga­li­mai pa­var­to­jęs nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Kaž­kas iš kom­pa­ni­jos da­ly­vių tie­siog nu­ė­jo il­gai mie­gan­tį drau­gą pa­ža­din­ti, o ta­da ir pa­ma­tė, kad šis jau mė­ly­nas, kad ne­be­kvė­puo­ja.
Plun­gės Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) dar­buo­to­jai jau­nuo­liui diag­no­za­vo šir­dies su­sto­ji­mą, gai­vi­no vie­to­je, o at­si­ra­dus pul­sui, sku­biai iš­ve­žė į Plun­gės li­go­ni­nę, kur vai­ki­nas iš­kart pa­te­ko į Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. De­ja, me­di­kams jo gy­vy­bės iš­sau­go­ti ne­pa­vy­ko – 15.23 va­lan­dą po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta, jog ne­pil­na­me­tis (gim. 2002 m.) mi­rė. Pra­dė­tas ty­ri­mas mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti.
Kaip sa­kė Plun­gės GMP di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Re­gi­na Vag­no­rie­nė, jiems at­vy­kus, jau­nuo­lis gu­lė­jo ant grin­dų aukš­tiel­nin­kas – ne­bu­vo nei pul­so, nei kvė­pa­vi­mo. Vai­ki­ną sku­biai pra­dė­ta gai­vin­ti vie­to­je. At­si­ra­dus šir­dies veik­lai, pa­lai­kant kvė­pa­vi­mą dirb­ti­niu bū­du, sku­biai iš­vež­tas į li­go­ni­nę. De­ja, ten jo gy­vy­bė už­ge­so. Ki­tiems jau­nuo­liams me­di­kų pa­gal­bos ne­rei­kė­jo.
R. Vag­no­rie­nė su ne­ri­mu už­si­mi­nė, jog pas­ku­ti­niu me­tu Plun­gės GMP jau ne kar­tą va­žia­vo gel­bė­ti nuo nar­ko­ti­kų ap­svai­gu­sių ne­pil­na­me­čių – vien pra­ėju­sią sa­vai­tę į li­go­ni­nę bu­vo at­vež­ti du 15-me­čiai: vie­nas lap­kri­čio 6-osios vi­dur­die­nį iš Tel­šių gat­vės 115-ojo na­mo, o ki­tą die­ną, iš ki­tos vie­tos – dar vie­nas. Su­tri­ku­sios są­mo­nės, per­do­za­vę nar­ko­ti­nių me­džia­gų, jie bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę.
Pa­sak Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kės Lo­re­tos Ta­ma­liū­nai­tės, iš tos pir­te­lės bu­vo ap­klaus­ta be­rods de­šimt jau­nuo­lių, ta­čiau, iš kur ga­vo nar­ko­ti­kų – nie­kas ne­sa­kė. Pas vie­ną iš kom­pa­ni­jos da­ly­vių (gim. 1999m.) kvai­ša­lų netgi bu­vo ras­ta pi­ni­gi­nė­je – po­lie­ti­le­ni­nio mai­še­lio gu­mu­las, iš ku­rio pa­bi­ro bal­ti mil­te­liai (kris­ta­lai). Įta­ria­ma – am­fe­ta­mi­nas. Nar­ko­ti­kų tu­rė­ju­sio jau­nuo­lio at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 260 str. 1 da­lį.
Kiek iš kom­pa­ni­jos da­ly­vių tą sa­vait­ga­lį svai­gi­no­si nar­ko­ti­kais, pa­aiš­kės ga­vus ty­ri­mų at­sa­ky­mus – vai­ki­nai ir mer­gi­nos (tarp jų – ir ne­pil­na­me­čiai) tu­rė­jo at­lik­ti šla­pi­mo ty­ri­mus. Pa­rei­gū­nės ži­nio­mis, į li­go­ni­nę dau­giau iš tos kom­pa­ni­jos nie­kas ne­pa­kliu­vo.
Ši tra­ge­di­ja su­krė­tė ne tik pir­te­lė­je bu­vu­sius jau­nuo­lius, bet ir vi­są Plun­gės ben­druo­me­nę, nes mi­ru­sį 16-me­tį daug kas pa­ži­no­jo. Šal­ti­nių duo­me­ni­mis, vai­ki­nas mo­kė­si va­ka­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, už­dar­bia­vo prie sta­ty­bų, bu­vo links­mo bū­do. So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ iš­pli­to vie­šas pa­mąs­ty­mas, jog la­bai ti­ki­ma­si, kad tą as­me­nį, ku­ris par­da­vė vai­kams nar­ko­ti­kus, la­bai grei­tai su­ras pa­rei­gū­nai ir jis at­si­durs už gro­tų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šeštadienio dieną šio 16-mečio gyvybės medikams išgelbėti nepavyko – įtariama, kad jaunas plungiškis mirė nuo narkotikų.

Nuotrauka iš „Facebook“

Komentarai
Kiti straipsniai