Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 09 d.

Ug­nia­ge­sio šei­mą pra­žu­dęs vy­ras nu­ken­tė­ju­siems mo­kės ma­žes­nes su­mas

Dėl to, jog 2015-ųjų ru­de­nį ne­to­li Plun­gės gir­tas ava­ri­ją pa­da­rė ir pra­žu­dė tris rad­vi­liš­kie­čio ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius, klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) Plun­gės apy­lin­kės teis­me jau bu­vo nu­teis­tas šių me­tų pra­džio­je. Be to, jog ga­vo de­šimt me­tų at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je, jam bu­vo pri­teis­tos ir šim­ta­tūks­tan­ti­nės su­mos nu­ken­tė­ju­sių­jų mo­ra­li­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Su to­kiu nuosp­ren­džiu ne­su­ti­kęs I. Cvet­ko­vas krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą, o iš ten spa­lio 18-ąją iš­gir­do jau ge­res­nę ži­nią – anks­čiau pri­teis­ta 310 tūkst. eu­rų su­ma su­ma­žin­ta dau­giau nei šim­tu tūks­tan­čiu eu­rų.

Ši skau­di ava­ri­ja vi­są Lie­tu­vą su­krė­tė prieš trejus me­tus – 2015-ųjų spa­lio 4-osios va­ka­re. Ne­lai­mė įvy­ko maž­daug už po­ros ki­lo­met­rų nuo Plun­gės, va­žiuo­jant Tel­šių link, ties Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Nu­ga­rių kai­mu, 91-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re.
Vi­su­rei­gis „Hy­un­dai Gal­lo­per“, vai­ruo­ja­mas I. Cvet­ko­vo, kir­to iš­ti­si­nę eis­mo li­ni­ją ir iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, taip su­da­ry­da­mas kliū­tį BMW vai­ruo­to­jui. Šis, veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, taip pat pa­su­ko į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ta­čiau „Hy­un­dai“ ta­da stai­giai me­tė­si at­gal, į sa­vo juos­tą, ir rė­žė­si į BMW.
Žu­vo BMW vai­ra­vęs rad­vi­liš­kie­tis R. Dar­gu­žas (gim. 1979 m.), jo žmo­na Mil­da (gim. 1983 m.) bei tre­jų me­tu­kų duk­ry­tė. Vy­res­nio­ji duk­ra, 11-me­tė, bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta, bet iš­gy­ve­no. Da­bar ją au­gi­na mo­čiu­tė N. N. Rad­vi­liš­ky­je. Su­ža­lo­ji­mų pa­ty­rė ir I. Cvet­ko­vas – ne­te­ko ran­kos, bei su juo va­žia­vę ke­lei­viai: žmo­na Lai­ma (gim. 1973 m.) bu­vo su­ža­lo­ta sun­kiai, 16-me­tė duk­ra – ne­sun­kiai, pas­ta­ro­sios 17-me­tis drau­gas – ne­žy­miai. Pa­aiš­kė­jo, jog kal­ti­nin­kas vai­ra­vo gir­tas (krau­jy­je ras­ta 1,68 pro­mi­lės al­ko­ho­lio).
Plun­gės apy­lin­kės teis­mas 2018 me­tų sau­sio 30 die­ną pri­pa­ži­no I. Cvet­ko­vą kal­tu pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 straips­nio 6 da­lį ir sky­rė 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ją at­lie­kant at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je. Taip pat trejus me­tus už­drau­dė vai­ruo­ti. Vy­ras bu­vo nu­teis­tas už tai, jog bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį ne­si­lai­kė vi­sų bū­ti­nų at­sar­gu­mo prie­mo­nių ir, pa­žeis­da­mas ke­lių eis­mo sau­gu­mo tai­syk­les, su­si­dū­rė su ki­ta trans­por­to prie­mo­ne, dėl ko žu­vo trys žmo­nės ir ke­tu­ri bu­vo su­ža­lo­ti.
Iš I. Cvet­ko­vo bu­vo pri­teis­ta 100 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti li­ku­siai gy­vai mer­gai­tei, 50 tūkst. eu­rų – mer­gai­tės mo­čiu­tei N. N., jai taip pat I. Cvet­ko­vas tu­rė­jo at­ly­gin­ti ad­vo­ka­to iš­lai­das. Sū­naus ne­te­ku­siems tė­vams – V. D. ir A. D. – taip pat pri­teis­ta at­ly­gin­ti po 50 tūkst. eu­rų; žu­vu­sio­sios mo­ters bro­liui M. Š. ir žu­vu­sio­jo se­se­riai K. P. – po 30 tūkst. eu­rų.
Su to­kiu Plun­gės apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džiu I. Cvet­ko­vas ne­su­ti­ko – ap­skun­dė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui. Pa­skir­tą baus­mę jis bu­vo pa­va­di­nęs vals­ty­bės kerš­tu pir­mą kar­tą su­kly­du­siam ir pa­čiam nu­ken­tė­ju­siam žmo­gui.
Aukš­tes­nės teis­mo ins­tan­ci­jos bu­vo pra­šo­ma nuosp­ren­dį pa­keis­ti ar vi­sai pa­nai­kin­ti. Ak­cen­tuo­ta, jog ne­tei­sin­gai pa­skir­ta baus­mė, ne­tin­ka­mai iš­spręs­tas ci­vi­li­nių ieš­ki­nių klau­si­mas, taip pat pra­šė at­nau­jin­ti įro­dy­mų ty­ri­mą. Lai­ky­ta­si po­zi­ci­jos, jog Plun­gės apy­lin­kės teis­mas I. Cvet­ko­vą pri­pa­ži­no kal­tu už vei­ką, ku­rios jis ne­pa­da­rė. Abe­jo­ta, ar tik kal­ti­na­ma­sis yra at­sa­kin­gas už ki­lu­sį eis­mo įvy­kį ir jo tei­si­nius pa­da­ri­nius, kel­ta ver­si­ja, jog žu­vu­sy­sis pats pa­si­rin­ko ne­tei­sin­gą spren­di­mą ava­ri­nė­je si­tu­a­ci­jo­je. Be to, dėl fi­zi­nio su­ža­lo­ji­mo – am­pu­tuo­tos ran­kos – nu­teis­ta­jam esą per su­dė­tin­ga at­lik­ti baus­mę.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas spa­lio 18 die­ną pa­skel­bė nu­tar­tį, jog ape­lia­ci­nis skun­das ten­ki­na­mas iš da­lies.
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja, įver­ti­nu­si spe­cia­lis­tų iš­va­das, ak­cen­ta­vo, jog pa­grin­di­nė są­ly­ga eis­mo įvy­kiui kil­ti vis­gi bu­vo vai­ruo­to­jo I. Cvet­ko­vo veiks­mai, o žu­vu­sio­jo vai­ruo­to­jo veiks­mus įta­ko­jo šiukš­tus kal­ti­na­mo ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mas. Ava­ri­jos pa­da­ri­niai bu­vo ypač skau­dūs – žu­vo net trys žmo­nės, to­dėl mak­si­ma­li de­šim­ties me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė at­vi­ro­jo­je ko­lo­ni­jo­je esan­ti tei­sin­ga, jos ma­žin­ti nė­ra jo­kio pa­grin­do.
Dėl to, jog I. Cvet­ko­vas tei­gė ne­ga­lin­tis at­lik­ti baus­mės ne­lais­vė­je dėl ran­kos am­pu­ta­ci­jos, teis­mas bu­vo pa­sky­ręs teis­mo me­di­ci­nos eks­per­ti­zę. Nu­sta­ty­ta, jog dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų I. Cvet­ko­vui yra nu­sta­ty­tas 35 proc. dar­bin­gu­mo ly­gis, ra­čiau jo mąs­ty­mo ir ju­dė­ji­mo funk­ci­jos ne­su­tri­ku­sios, pats sa­ve ap­si­tar­nau­ja, to­dėl ga­lės at­lik­ti lais­vės at­ėmi­mo baus­mę at­vi­ro­je ko­lo­ni­jo­je.
Dėl ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo teis­mas ak­cen­ta­vo, jog kiek­vie­nas as­muo, pa­ty­ręs mo­ra­li­nę ža­lą dėl ar­ti­mo mir­ties ar sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, ga­li pre­ten­duo­ti į tam tik­rą pi­ni­gi­nę su­mą. Vis­gi pri­teis­ta su­ma pen­kiems nu­ken­tė­ju­sie­siems esan­ti per di­de­lė, tad šiek tiek ma­ži­na­ma. Pa­lie­ka­ma ta pa­ti su­ma tik tė­vų ir se­sers ne­te­ku­siai bei di­džiau­sias fi­zi­nes bei dva­si­nes kan­čias pa­ty­ru­siai mer­gai­tei, t. y. 100 tūkst. eu­rų. Žu­vu­sio­sios ma­mai N. N. iš 50 tūkst. eu­rų su­ma ma­žin­ti­na iki 30 tūkst. eu­rų; žu­vu­sio­jo vy­ro ma­mai V. D. – iki 25 tūkst. eu­rų, žu­vu­sio­jo tė­vui A. D. – taip pat iki 25 tūkst. eu­rų; žu­vu­sių­jų bro­liui ir se­se­riai vie­to­je 30-ies tūkst. eu­rų nu­spręs­ta pri­teis­ti tik po 5 tūkst. eu­rų. Tai­gi, I. Cvet­ko­vui ben­dras ieš­ki­nys iš 310 tūkst. eu­rų su­ma­žė­jo iki 190 tūkst. eu­rų.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Nuotraukoje: Sumaitotame automobilyje žuvo trys vienos šeimos nariai.

Komentarai
Kiti straipsniai