Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Sli­džia­me ke­ly­je au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į ati­tva­rus, mik­ro­au­to­bu­sas vir­to ant šo­no

Penk­ta­die­nio, spa­lio 26-osios, ry­tą bu­vo šiek tiek pa­ša­lę, tad eis­mo są­ly­gų ne­įver­ti­nę vai­ruo­to­jai pa­te­ko į ne­ma­lo­nu­mus: ties Jo­dė­nų kai­mu bu­vo ap­lam­dy­tos trys trans­por­to prie­mo­nės, su­ga­din­ti ke­lio ati­tva­rai, o vie­nam vy­rui pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos.

Ava­ri­ja įvy­ko spa­lio 26 d. 7. 20 val. ma­gist­ra­li­nia­me ke­lio A11 Šiauliai–Palanga 99-aja­me ki­lo­met­re, ant via­du­ko. To­je vie­to­je yra Bab­run­go se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­ja, Jo­dė­nų kai­mas.
Tą ry­tą ke­lio dan­ga bu­vo ap­le­dė­ju­si, pū­tė stip­rus vė­jas. Au­to­mo­bi­lį „Mit­su­bis­hi Ca­ris­ma“ vai­ra­vęs 1981 m. gi­męs vy­ras ne­įver­ti­no va­žia­vi­mo są­ly­gų ir, ne­pa­si­rin­kęs sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio – ma­ši­na at­si­tren­kė į ke­lio ati­tva­rus, ta­da įva­žia­vo į prieš­prie­ši­nio eis­mo juos­tą ir vėl tren­kė­si į ati­tva­rus.
Tuo me­tu prieš­prie­šiais va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio „Peu­ge­ot 306“ vai­ruo­to­jas, gim. 1968 m., ne­spė­jo su­sto­ti, sly­do ir at­si­tren­kė į su­sto­ju­sį „Mit­su­bis­hi“.
Tuo vis­kas ne­si­bai­gė – au­to­mo­bi­liui „Mit­su­bis­hi“ iš pas­kos va­žia­vęs mik­ro­au­to­bu­sas „VW Trans­por­ter“, vai­ruo­ja­mas 43 me­tų vy­ro, taip pat sly­do, at­si­tren­kė į ke­lio ati­tva­rus ir nuo smū­gio vir­to ant šo­no.
Per eis­mo įvy­kį nu­ken­tė­jo „Peu­ge­ot“ vai­ra­vęs pus­am­žis vy­ras – jis pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Nu­ken­tė­ju­sia­jam nu­sta­ty­tas krū­tin­kau­lio lū­žis.
Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo Ko­dek­so 281 str. 1 da­lį.

Nuotraukoje: Po smūgio į kelio atitvarus, mikroautobusas virto ant šono. Nuotrauka iš „Facebook“

Komentarai
Kiti straipsniai