Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Šil­ta kė­dė, ku­rios nie­kas ne­no­ri… Ar ne­ga­li už­im­ti?

Mis­ti­ka ir įta­ri­mais ap­au­go UAB „Plun­gės ši­lu­mos tik­lai“ di­rek­to­riaus pa­sky­ri­mas: tik spė­ja val­džia pa­skelb­ti, kas jai va­do­vaus, ki­tą­dien lyg iš gied­ro dan­gaus tren­kia žai­bas – šil­tos kė­dės pre­ten­den­tas ir vėl at­si­sa­ko. Lyg ko­kia pik­ta dva­sia bū­tų už­val­džiu­si šį pos­tą, ir uo­liai at­ran­ko­je da­ly­va­vę pre­ten­den­tai, vos ją iš­vy­dę, „sa­vo no­ru“ pa­si­pus­to pa­dus…

Dar pa­va­sa­rį su di­de­liu triukš­mu, pa­si­telk­da­mi sau lo­ja­lią ži­niask­lai­dą, kai ku­rie val­džios at­sto­vai, įta­ko­ja­mi su­in­te­re­suo­tų ver­sli­nin­kų-po­li­ti­kų, pri­ver­tė iš pa­rei­gų trauk­tis UAB „Plun­gės ši­lu­mos tik­lai“ di­rek­to­rių Pet­rą Pie­kų.
Ofi­cia­li prie­žas­tis – di­rek­to­rius ir jo ar­ti­mie­ji įtar­ti­nai per pi­giai mo­kė­jo už ši­lu­mą, na ir „ne­aiš­kūs ry­šiai bei ga­li­mi su­si­ta­ri­mai su UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“…
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius tuo­met la­bai aiš­kiai P. Pie­kui da­vė su­pras­ti, ką jis tu­ri da­ry­ti. „Tai ne­šva­rūs da­ly­kai. Ne­si­no­ri gi­lin­tis ir gaiš­ti aiš­ki­nan­tis, kur čia ko­rup­ci­ja, o kur – ne­kom­pe­ten­ci­ja. Pa­si­kvie­tė­me di­rek­to­rių ir da­vė­me jam su­pras­ti: ar­ba trau­kia­si, ar­ba bus im­ta­si veiks­mų“, – vie­nam ra­jo­no laik­raš­čiui, tar­si gra­sin­da­mas, kuo tai ga­li baig­tis di­rek­to­riui, sa­kė Gintaras Ba­gu­žis.

As­me­ni­niu tur­tu do­mė­jo­si ir Sa­vi­val­dy­bė, ir… „Vi­čiū­nai“

Ma­tyt, kad „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­riui ne­kil­tų no­ro prieš­ta­rau­ti, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ke­lis­kart krei­pė­si į VĮ „Re­gist­rų cen­tras“ ban­dy­da­ma su­ži­no­ti, ko­kį tur­tą val­do di­rek­to­rius ir… jo šei­mos na­riai. Keis­ta, bet to­kiu pa­čiu klau­si­mu į šią įstai­gą dėl tų pa­čių as­me­nų ke­lis­kart krei­pė­si ir… UAB „Vi­čiū­nai ir ko“, ku­rios vie­nas iš ben­dra­sa­vi­nin­kių yra Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus.
Kai P. Pie­kaus šei­mos na­riai pra­dė­jo iš įmo­nės rei­ka­lau­ti ofi­cia­laus pa­aiš­ki­ni­mo, ko­kiu tiks­lu jie do­mė­jo­si jų tur­tu, pas­ta­ro­ji at­sa­kė, kad žmo­gus, ku­ris tai da­rė, jau ne­be­dir­ba, tad jie ne­ga­li iš­si­aiš­kin­ti…

Keis­ti su­ta­pi­mai…

Tai­gi, kas tai? Su­ta­pi­mas? Ga­li­ma bū­tų taip gal­vo­ti, jei ne ke­le­tas smul­kme­nų: šio­je įmo­nė­je (Plun­gė­je) dir­ba du ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai iš „Vie­nin­gos Plun­gės“ – L. Skie­rus ir Ro­ber­tas En­dri­kas. Pas­ta­rie­ji pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­skel­bė, jog jun­gia­si į val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją ir pri­sta­tė sa­vo kan­di­da­tą – G. Ba­gu­žį.
Kie­no nuo­pel­nas, kad P. Pie­kus tu­rė­jo at­lais­vin­ti šil­tą kė­dę, ga­li­ma tik spė­lio­ti, bet fak­tas, kad ne­san­tai­kos kir­vis tarp „Vi­čiū­nų“ be­dra­sa­vi­nin­kio L. Skie­raus ir „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­riaus bu­vo iš­kas­tas dar kon­ser­va­to­rių val­dy­mo lai­kais. „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ va­do­vas tuo­met ka­te­go­riš­kai prieš­ta­ra­vo „Vi­čiū­nų“ sie­kiui nu­ties­ti iš jų ka­ti­li­nės tra­są ir ją pri­jung­ti prie mies­to ši­lu­mos tin­klų. Vė­liau minėtų po­li­ti­kų jis ne kar­tą links­niuo­tas ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, Ta­ry­bo­je, kol bu­vo pri­vers­tas pa­lik­ti pa­rei­gas.

Ko­va dėl įta­kos?

P. Pie­kus iš­ties bu­vo at­leis­tas ša­lių su­si­ta­ri­mu, jam iš­mo­kė­ta iš­ei­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja. Ko­kio dy­džio – ne­at­sklei­džia­ma.
Ver­ti­nant iš vie­nos pu­sės, ge­rai, jei iš­si­aiš­ki­na­ma, kad va­do­vas pa­da­rė pa­žei­di­mą ir at­lei­džia­mas. Iš ki­tos pu­sės – ky­la klau­si­mas: jei žmo­gus vie­šai ap­kal­ti­na­mas pa­da­ręs nu­si­žen­gi­mą, net sie­ti­ną su ko­rup­ci­ja, ko­dėl jam lei­džia­ma iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės ir dar su­mo­ka­ma kom­pen­sa­ci­ja? Jei, pa­si­tel­kus ži­niask­lai­dą, me­ta­mi grės­min­gi kal­ti­ni­mai, o vė­liau jų net ne­ban­do­ma pa­grįs­ti įro­dy­mais, tai smir­di pi­giu po­li­ti­ka­vi­mu ir ban­dy­mu į svar­bų pos­tą pa­sta­ty­ti sa­vo as­me­nį.
Kad „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ va­do­vo kė­dė rū­pi kai ku­riems ver­sli­nin­kams-po­li­ti­kams – ne pa­slap­tis: dar pa­va­sa­rį ra­šė­me, kad val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos po­sė­dy­je kal­bant, kas va­do­vaus šiai įmo­nei ir ko­kie tu­ri bū­ti rei­ka­la­vi­mai pre­ten­den­tui, stip­riai su­si­rie­jo „Vie­nin­gos Plun­gės“ ir li­be­ra­lų at­sto­vai.

Ne tą pa­ski­ria?

Ban­dy­da­mi pa­si­ro­dy­ti ob­jek­ty­vūs ir neut­ra­lūs, po­li­ti­kai nu­spren­dė pa­si­telk­ti tar­pi­nin­kus (įdo­mu, kiek jiems už tai bu­vo su­mo­kė­ta? – aut. pa­sta­ba), ku­rie pa­rin­ko pre­ten­den­tus į šį svar­bų pos­tą.
At­ro­do, gra­žu ir tvar­kin­ga. Tik štai pra­si­dė­jo mis­ti­ka ir įta­ri­mais ap­au­gę da­ly­kai. Pir­ma pa­skel­bia­ma, kad iš še­šių li­ku­sių pre­ten­den­tų (iš vi­so da­ly­vau­ti pa­no­ro 26) UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­ba va­do­vu siū­lo skir­ti Ge­di­mi­ną Šums­ką. Įdo­mu, kad šis žmo­gus dir­bo UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“. P. Pie­kus bu­vo kal­ti­na­mas ne­aiš­kiais ry­šiais ir ga­li­mais su­si­ta­ri­mais bū­tent su šia įmo­ne… Tad ar jis ga­li bū­ti tin­ka­mas?
Il­gai lauk­ti ne­rei­kė­jo: jau ki­tą­dien pra­neš­ta, kad G. Šums­kas va­do­vo kė­dės at­si­sa­ko, nes „su­lau­kė ge­res­nio pa­siū­ly­mo“.
Spa­lio 26 d. pa­skel­bia­ma, kad nau­juo­ju di­rek­to­riu­mi pa­ski­ria­mas ki­tas pre­ten­den­tas – Man­tas Šau­lys, ku­ris su­ti­ko pa­rei­gas pra­dė­ti ei­ti nuo spa­lio 29-osios…
Ki­tą die­ną – vėl lyg per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus: at­skrie­jo ži­nia, kad ir šis va­do­vas at­si­sa­ko šil­tos kė­dės! Dėl šei­my­ni­nių ap­lin­ky­bių…
Ar ne­keis­ta, kad kan­di­da­tai, uo­liai sie­kę šil­to va­do­vo pos­to ir iš pra­džių su­ti­kę jį už­im­ti, stai­ga per­si­gal­vo­ja?
UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“, taip pat Sa­vi­val­dy­bė­je tarp dar­buo­to­jų bei po­li­ti­kų kal­ba­ma, kad vis ne tas iš bu­vu­sių še­šių kan­di­da­tų pa­ren­ka­mas. To­dėl esą pre­ten­den­tai man­da­giai at­si­sa­ko už­im­ti pos­tą.

Da­ro­mas spau­di­mas?

Ar ga­li bū­ti tie­sa, kad pa­ski­ria­miems kan­di­da­tams da­ro­mas po­vei­kis ir ti­ki­ma­si, kad sa­vo ei­lės su­lauks tas, ku­riam ir tu­ri bū­ti skir­tas šis pos­tas?
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti šią si­tu­a­ci­ją, mo­ty­vuo­da­mas, kad at­ran­kos ko­mi­si­jo­je bu­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius G. Ba­gu­žis ir „Plun­gės ši­lu­mo tin­klų“ val­dy­bos pir­mi­nin­kė J. Gar­čins­kai­tė. „Jie ga­li ko­men­tuo­ti“, – re­dak­ci­jai tei­gė Č. Ker­paus­kas.
Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Man­tas Čes­naus­kas sa­kė, kad ne­mėgs­ta va­do­vau­tis gan­dais, prie­lai­do­mis, spė­lio­nė­mis… „Man pa­tin­ka fak­tų kal­ba, o fak­tų apie tai, ko klau­sia­te, aš ne­tu­riu. Be abe­jo, at­ro­do keis­to­ka, kai žmo­nės, da­ly­va­vę kon­kur­se ir pa­sie­kę tiks­lą, jo at­si­sa­ko. Bet ma­nau, kad kan­di­da­tai pa­tei­kė sa­vo mo­ty­vus, ir tai yra jų rei­ka­las. Tie­siog ti­kiuo­si, kad UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riaus pos­tą užims kom­pe­ten­tin­gas ir at­sa­kin­gas žmo­gus, su­ge­bė­sian­tis tin­ka­mai va­do­vau­ti įmo­nei ir pa­siek­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų, orien­tuo­tų į Plun­gės gy­ven­to­jų ge­ro­vę. Pa­si­ti­kiu plun­giš­kiais, ma­nau, jei kas nors tu­ri svar­bios fak­ti­nės in­for­ma­ci­jos šiuo klau­si­mu, ne­pa­bi­jos kreip­tis į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas. Tai yra mū­sų tei­sė ir pa­rei­ga“, – sa­kė M. Čes­naus­kas.
Tuo tar­pu bu­vęs Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys Al­ber­tas Krau­lei­dis žė­rė kal­ti­ni­mus at­ran­kos kon­sul­tan­tams.
„Ar šie at­si­sa­ky­mai ei­ti lai­mė­tas pa­rei­gas su­si­ję su Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos kai ku­rių na­rių no­ru tu­rė­ti sa­vo įta­ką šiai įmo­nei, ga­li­ma tik įtar­ti, bet grei­čiau­siai čia tik­tų gar­susis po­sa­kis: „O kas ga­lė­tų pa­neig­ti“. La­biau­siai čia bus „nu­si­pel­nę“ at­ran­kos kon­sul­tan­tai, at­rin­kę ne­mo­ty­vuo­tus kan­di­da­tus ar­ba ne­su­vo­kian­čius, kur kan­di­ta­vo. Ma­tyt, rei­kės pa­siū­ly­ti sa­vo kan­di­ta­tū­rą, nes ne kaž­kiek be­ga­lės pa­pur­vin­ti…“ – pu­siau juo­kais sa­vo po­žiū­rį iš­sa­kė A. Krau­lei­dis.
Ar pa­skir­tiems ir at­si­sa­kiu­siems šil­tos „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ va­do­vo kė­dės pre­ten­den­tams bu­vo da­ro­mas spau­di­mas at­si­sa­ky­ti pa­rei­gų, ga­li­me ir ne­su­ži­no­ti. Ta­čiau iš pa­skir­to va­do­vo veiks­mų ir jo san­ty­kių su kai ku­riais ver­sli­nin­kais-po­li­ti­kais bus aiš­ku, ar jis sa­va­ran­kiš­kas di­rek­to­rius, ar tik po­pie­ri­nis – uo­lus tar­nas. Kuo baig­sis iš­pūs­tas ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­riaus skan­da­las, pa­ro­dys lai­kas, o da­bar be­lie­ka su­lauk­ti, kaip įvy­kiai klos­ty­sis ski­riant tre­čią pre­ten­den­tą.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Savanoriškai priverstinai pasitraukusio UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktoriaus P. Piekaus vadovo kėdė – lyg užburta: jau antras pretendentas staiga atsisako ją užimti.

Komentarai
Kiti straipsniai