Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

Se­ny­vo am­žiaus vai­ruo­to­jas ne­pra­lei­do vil­ki­ko, pa­sek­mės la­bai skau­džios

Ša­lia Plun­gės, prie va­di­na­mosios Me­din­gė­nų san­kry­žos, ant­ra­die­nio ry­tą į pie­vą bu­vo nu­va­žia­vęs vil­ki­kas „Vol­vo“ su puspriekabe, ša­lia ke­lio sto­vė­jo su­mai­to­tas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Re­nault Megane Sce­nic“. Pas­ta­rą­ja ma­ši­na va­žia­vu­siems žmo­nėms pri­rei­kė ir me­di­kų, ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­gal­bos.

Ne­lai­mė įvy­ko spa­lio 30-ąją, apie 10 va­lan­dą, Plun­gės ra­jo­ne, Bab­run­go se­niū­ni­jos Pa­ke­rų kai­me, Rie­ta­vo ke­lio gat­vė­je, ku­ri su­tam­pa su ke­liu Mažeikiai–Plungė–Tauragė.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, šio­je vie­to­je iš ša­lu­ti­nio ke­lio (Medingėnų kelio gatvės) į pa­grin­di­nį stai­ga iš­va­žia­vo leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Re­nault“, vai­ruo­ja­mas 78-erių me­tų plungiškio. Tuo me­tu pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vo vil­ki­kas „Vol­vo“, ku­rio vai­ruo­to­jas jau ne­be­spė­jo su­stab­dy­ti sun­kias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės ir rė­žė­si į „Re­nault“.
Smū­gio bū­ta stip­raus – pen­si­nin­ko vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis bu­vo taip su­lam­dy­tas, kad pri­spaus­tą vai­ruo­to­ją iš nuo­lau­žų su spe­cia­lia įran­ga iš­va­da­vo tik at­vy­kę ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai. Vy­riš­kis bu­vo sun­kiai su­žeis­tas, pa­ty­ręs dau­gy­bi­nius su­ža­lo­ji­mus, be są­mo­nės. Jis paguldytas į reanimacijos skyrių.
Grei­to­sios pa­gal­bos me­di­kai į li­go­ni­nę iš­ve­žė ne tik vai­ruo­to­ją, bet ir ke­lei­vę – mo­te­ris (gim. 1948 m.)taip pat pa­ty­rė su­žei­di­mų, jai lū­žo ko­jos kau­lai.
Ap­lam­dy­tas vil­ki­kas bu­vo nu­va­žia­vęs nuo ke­lio į pie­vą, vai­ruo­to­ją iš­ti­ko šo­kas, jis la­bai iš­gy­ve­no dėl ava­ri­jos, tad me­di­kų pa­gal­ba su­teik­ta ir šiam vy­riš­kiui.

Nuotraukoje: Po susidūrimo su lengvuoju automobiliu, vilkikas „Volvo“ nuvažiavo nuo kelio.

Komentarai
Kiti straipsniai