Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­riuo­se jau sklan­do prieš­rin­ki­mi­nė dva­sia

Spa­lio 25-ąją vy­ku­sio Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu vi­rė kaip nie­ka­da karš­tos dis­ku­si­jos, per kraš­tus lie­jo­si emo­ci­jos, ki­lo daug tar­pu­sa­vio nesu­si­pra­ti­mų pri­imant ne vie­ną svar­bų spren­di­mą. Dau­ge­lis po­sė­džio da­ly­vių ir pa­tys ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti ne­su­si­kal­bė­ji­mo prie­žas­čių ir pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai kal­ti­no po Sa­vi­val­dy­bę jau sklan­dan­čią prieš­rin­ki­mi­nę dva­sią.

Ta­ry­bos po­sė­džio pir­mi­nin­kui Aud­riui Kli­šo­niui pa­skel­bus 39-ojo po­sė­džio dar­bot­var­kę ir pa­pra­šius jai pri­tar­ti, Ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė iš­kart pa­reiš­kė, kad bū­ti­na iš jos iš­brauk­ti 22-ą pa­pil­do­mą klau­si­mą dėl Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015 m. ba­lan­džio 16 d. spren­di­mo „Dėl me­ro po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jo me­ro pa­ta­rė­jo pa­rei­gy­bių stei­gi­mo ir jų skai­čiaus nu­sta­ty­mo“ pa­kei­ti­mo.
Ta­ry­bos na­rė bu­vo ka­te­go­riš­ka bei pri­myg­ti­nai rei­ka­la­vo iš­vis ne­nag­ri­nė­ti šio, jos ma­ny­mu, ne­rei­ka­lin­go klau­si­mo, o me­rui A. Kli­šo­niui pa­sa­kius, kad jis vis tiek no­rė­tų pri­sta­ty­ti šį klau­si­mą ir apie tai pa­dis­ku­tuo­ti, A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė ne­su­ti­ko ir siū­lė bal­suo­ti. „Už­ten­ka ir vie­no, kaip jūs kaž­ka­da be­veik ir pats ini­ci­ja­vo­te, me­ro pa­ta­rė­jo eta­to, o da­bar siū­lo­te įsteig­ti dar ir tre­čią. Rin­ki­mi­nio lai­ko­tar­pio me­tu tai bū­tų ne­są­ži­nin­ga, ne­tei­sin­ga, biu­dže­to lė­šų švais­ty­mas. Jei­gu no­ri­te pa­ge­rin­ti si­tu­a­ci­ją, tam Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je yra žmo­nių, ku­rie pui­kiai su­ge­bė­tų at­lik­ti jiems pa­ves­tus dar­bus, tad šiuo me­tu steig­ti tre­čio me­ro pa­ta­rė­jo eta­to tik­rai ne­rei­kia“, – prie­kaiš­ta­vo Sa­vi­val­dy­bės me­rui A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė.
Dau­ge­lis po­sė­džio da­ly­vių bal­sa­vo už, tad iš dar­bot­var­kės 22 klau­si­mas bu­vo iš­brauk­tas.
Po­sė­džio me­tu UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ Rin­klia­vos sky­riaus ve­dė­jas An­ta­nas Vaiš­no­ras pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je 2017–2018 me­tais.
A. Vaiš­no­ras po­sė­džia­vu­siems pa­sa­ko­jo, kad mo­kė­to­jų sko­lų li­ku­tis 2017-01-01 yra 320 815 Eur, pri­skai­čiuo­ta rin­klia­vos 2016 m. – 864 726 Eur, o 2017 m. pri­skai­čiuo­ta rin­klia­vos – 1 211 592 Eur. Ap­mo­kė­ta rin­klia­vos 2017 m. – 1 077 307 Eur, mo­kė­to­jų sko­los li­ku­tis 2017-12-31 – 455 100 Eur, sko­los po­ky­tis – 134 285 Eur. Pa­sak A. Vaiš­no­ro, sko­los li­ku­tis 2017 m. pa­bai­go­je, ly­gi­nant su me­tų pra­džio­je esan­čio­mis sko­lo­mis, su­ma­žė­jo 58 pro­cen­tais.
Rin­klia­vos sky­riaus ve­dė­jas taip pat pa­tei­kė duo­me­nis apie ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo per 2018 m. 1–9 mėn. pri­skai­ty­mus ir ap­mo­kė­ji­mus. Per tą lai­ko­tar­pį rin­klia­vos pri­skai­čiuo­ta 941 678 Eur – 75 proc. me­ti­nės pla­nuo­ja­mos rin­klia­vos. Ap­mo­kė­ta bu­vo 656 549 Eur – 52 proc. pla­nuo­ja­mos rin­klia­vos. Mo­kė­to­jų sko­lų li­ku­tis – 740 229 Eur. Sko­los li­ku­tis 2018-09-30 d., ly­gi­nant su me­tų pra­džio­je esan­čio­mis sko­lo­mis, pa­di­dė­jo 63 pro­cen­tais. Pa­sak A. Vaiš­no­ro, iš da­lies sko­la pa­di­dė­jo dėl to, kad 2018 m. 1–9 mėn. lai­ko­tar­piu krei­pė­si 262 fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys dėl at­lei­di­mo nuo rin­klia­vos mo­kes­čio už ne­gy­ve­na­mas pa­tal­pas, to­dėl, kol ne­si­bai­gia de­kla­ruo­tas lai­ko­tar­pis ir ne­pri­sta­to­ma ESO pa­žy­ma, mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mai nė­ra ap­mo­ka­mi. Da­lis mo­kė­ji­mų pra­ne­ši­mų grįž­ta siun­tė­jui, nes pa­gal Lie­tu­vos paš­to po­li­ti­ką gy­ven­to­jui, ne­tu­rin­čiam paš­to dė­žu­tės, ko­res­pon­den­ci­ja nė­ra pri­sta­to­ma.
Kaip pa­sa­ko­jo A. Vaiš­no­ras, da­lis mo­kė­ji­mų pra­ne­ši­mų dar ne­iš­siųs­ta ju­ri­di­niams as­me­nims už 2018 me­tus, nes įve­dus dvi­na­rę rin­klia­vą, UAB TRATC per­ėjo prie nau­jos rin­klia­vos mo­kes­čio ad­mi­nist­ra­vi­mo sis­te­mos, at­si­ra­do daug ne­ati­ti­ki­mų pro­gra­mo­je. Juos rei­kė­jo ko­re­guo­ti ran­ki­niu bū­du.
Šias ir dar dau­ge­lį ki­tų iš­ki­lu­sių nau­jų pro­ble­mų mi­nė­jo A. Vaiš­no­ras po­sė­džio me­tu. Jis sa­kė, kad vi­sa tai rei­ka­lau­ja la­bai daug žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, tad lai­ku ne­pa­jė­gia at­lik­ti vi­sų nu­ma­ty­tų dar­bų.
Ta­ry­bos na­rė A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė, iš­gir­du­si in­for­ma­ci­ją apie TRAC-o veik­lą, pa­brė­žė, kad įstai­go­je – tik­ras cha­o­sas. „Kaip at­lie­ka­mi ad­mi­nist­ra­vi­mo dar­bai, kaip įstai­ga su­ge­ba taip „ge­rai“ suk­tis, kaip ap­skri­tai gy­ve­na­te, kad net pra­ne­ši­mų ne­su­ge­ba­te lai­ku iš­siųs­ti. Dar tik 52 pro­cen­tai ap­mo­kė­ta, sko­los mil­ži­niš­kos, o me­tai jau ei­na į pa­bai­gą… — ste­bė­jo­si Ta­ry­bos na­rė ir me­tė re­pli­ką, kad TRAC-o di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Juo­zas Šle­pe­tis, da­ly­va­vęs po­sė­dy­je, ge­riau ir taik­liau „per­duo­tų lin­kė­ji­mus“ di­rek­to­riui ne­gu spe­cia­lis­tas, at­siųs­tas pa­teik­ti in­for­ma­ci­jos.
Ki­tas Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas nie­kaip ne­ga­lė­jo su­pras­ti, iš kur TRAC-as trau­kia tokius kom­piu­te­rių spe­cia­lis­tus, ku­rie ne­su­ge­ba lai­ku at­lik­ti sa­vo tie­sio­gi­nio dar­bo ir tin­ka­mai su­tvar­ky­ti nau­jų sis­te­mų. „Kaip jie už tai at­sa­ko?“ – klau­sė R. En­dri­kas.
Me­ras A. Kli­šo­nis po­sė­džia­vu­sie­siems pri­mi­nė, kad ne­tru­kus TRAC-o va­do­vas tu­rė­tų pa­reng­ti nau­ją veik­los pla­ną, ku­ria­me ge­riau at­si­spin­dė­tų, kaip tvar­ko­ma­si su įvai­rio­mis iš­ki­lu­sio­mis kliū­ti­mis, kaip pri­ima­mi spren­di­mai, tad kol kas ne vi­sai aiš­ku, kaip šio­je įstai­go­je vyks­ta dar­bas. Be to, me­ras TRAC-ui pa­lin­kė­jo ge­riau ad­mi­nist­ruo­ti rin­klia­vą, o į A. Bei­er­le Ei­gir­die­nės mes­tą re­pli­ką at­sa­kė: „Jei ky­la klau­si­mų, klaus­ki­te į po­sė­dį at­ėju­sio spe­cia­lis­to, o ne per kaž­ką kaž­kam per­da­vi­nė­ki­te lin­kė­ji­mus“.
Ta­čiau di­džiau­sia emo­ci­jų ban­ga po­sė­džia­vu­siuo­sius už­lie­jo (nu­si­ra­mi­ni­mui pri­rei­kė net per­trau­kos), kai pra­dė­ta dis­ku­tuo­ti dėl pa­ve­di­mo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bai at­lik­ti ne­pla­nuo­tą veik­los tik­ri­ni­mą Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je (ŽDM) ir šiuo pa­tik­ri­ni­mu nu­sta­ty­ti, ar ŽDM, teik­da­mas Cen­tri­nei pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai pa­raiš­ką pro­jek­to „My­ko­lo Ogins­kio rū­mų re­konst­ra­vi­mo ir pri­tai­ky­mo Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jui bai­gia­mie­ji dar­bai“ fi­nan­sa­vi­mui gau­ti, kar­tu su pa­raiš­ka lai­ku pa­tei­kė vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus.
Pa­sak me­ro, pa­tik­ri­ni­mas tu­rė­tų bū­ti baig­tas iki lap­kri­čio 5 die­nos.
Ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nės aso­cia­ci­jos „Vie­nin­ga Plun­gė“ pir­mi­nin­kas Liu­das Skie­rus pa­prieš­ta­ra­vo me­rui, kad tai – vi­sai ne­rei­ka­lin­gas spren­di­mas, ir kad per daug sku­ba­ma, nes dar ne­aiš­ku, ar ža­la tik­rai pa­da­ry­ta. „Ka­la­me per anks­ti prie kry­žiaus ge­rai dir­ban­tį kul­tū­ros žmo­gų“, – sa­kė L. Skie­rus. Be to, pa­sak jo, ne­rei­kia per­lenk­ti laz­dos ir im­tis to­kių sku­bo­tų bei dras­tiš­kų prie­mo­nių.
„Ža­la jau pa­da­ry­ta. Pa­da­rius klai­dą, rei­kia ją iš­tai­sy­ti bei iš­si­aiš­kin­ti, ko­dėl taip įvy­ko. Tai – ne gal­vų ka­po­ji­mas, o tik pa­tik­ri­ni­mas. Ne­ga­li­ma į to­kius svar­bius da­ly­kus žiū­rė­ti ap­lai­džiai“, – Ta­ry­bos na­riui ne­pa­si­da­vė Sa­vi­val­dy­bės me­ras ir pri­dū­rė, kad L. Skie­rus tik no­ri ap­gin­ti „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­rį.
Ta­ry­bos na­rys Ro­ber­tas En­dri­kas pri­mi­nė po­sė­džia­vu­sie­siems, kad ŽDM di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas nė­ra „Vie­nin­gos Plun­gės“ na­rys, ir kad ne lai­kas spręs­ti par­ti­nius da­ly­kus. „Ap­ima jaus­mas, kad tarp mū­sų sklan­do prieš­rin­ki­mi­nė dva­sia, nes jau ne­be­ga­li­me su­si­tar­ti tar­pu­sa­vy­je“, – sa­kė R. En­dri­kas.
A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė ant­ri­no ko­le­gai pa­brėž­da­ma, kad dau­ge­lis Plun­gė­je įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų taip pat strin­ga. Tai – ir tu­ne­li­nio via­du­ko, ir slė­nio, ir Rie­ta­vo gat­vės pro­jek­tai. Tad ko­dėl jo­kių pa­tik­ri­ni­mų ne­da­ro­ma šiems pro­jek­tams.
ŽDM di­rek­to­rius A. Ba­ka­naus­kas pa­brė­žė, kad yra pa­si­ruo­šęs au­di­tui ir ne­bi­jo at­sa­ko­my­bės. „Pa­teik­siu vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus ir esu įsi­ti­ki­nęs, kad iš­sau­go­ti šį pro­jek­tą dar ne­vė­lu“, – pa­ti­ki­no A. Ba­ka­naus­kas.
Po pen­kių mi­nu­čių per­trau­kos, šiek tiek at­slū­gus emo­ci­joms, Ta­ry­bos na­rys Ro­mas Re­mė­za pa­siū­lė spren­di­mą ati­dė­ti ki­tam Ta­ry­bos po­sė­džiui, ku­ris vyks lap­kri­čio pa­bai­go­je. Ta­da, pa­sak jo, vis­kas tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti.

Edi­ta LUKIENĖ

Nuotraukoje: A. Klišonis (dešinėje) į A. Bei­er­le Ei­gir­die­nės mes­tą re­pli­ką atsakė: „Jei ky­la klau­si­mų, klaus­ki­te į po­sė­dį at­ėju­sio spe­cia­lis­to, o ne per kaž­ką kaž­kam per­da­vi­nė­ki­te lin­kė­ji­mus“.

Komentarai
Kiti straipsniai