Trečiadienis, 2020 m. sausio 29 d.

Plun­gė­je api­plėš­ta par­duo­tu­vė „Dro­gas“

Sa­vait­ga­lį il­ga­pirš­čiai nu­si­žiū­rė­jo kos­me­ti­kos par­duo­tu­vę „Dro­gas“, esan­čią Se­na­mies­čio aikš­tė­je, – per pa­gal­bi­nių pa­tal­pų lan­gą pa­te­ko į vi­dų ir iš­tuš­ti­no sei­fą.

Pir­ma­die­nio, spa­lio 29-osios ry­tą į dar­bą at­ėju­sios kos­me­ti­kos par­duo­tu­vės „Dro­gas“ dar­buo­to­jos pa­ma­tė, jog nak­tį vi­du­je bū­ta pa­ša­li­nių as­me­nų – pa­ste­bė­ta, jog yra ati­da­ry­tas pa­gal­bi­nių pa­tal­pų lan­gas ir iš to­se pa­tal­po­se bu­vu­sio sei­fo pa­vog­ti pi­ni­gai. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, iš vi­so din­go 1716 eu­rų.
Dėl mi­nė­to įvy­kio po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 str. 2 da­lį.
Spa­lio 30 die­ną kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog įta­ria­mų­jų kol kas nė­ra, pa­rei­gū­nai dir­ba. Sig­na­li­za­ci­ja, pa­rei­gū­nės ži­nio­mis, par­duo­tu­vė­je yra, ta­čiau pa­gal­bi­nė­se pa­tal­po­se pa­na­šu, jog ne­bu­vo. Pre­kės va­gi­šių ne­do­mi­no – nu­gvelb­ti tik pi­ni­gai.

Nuotraukoje: Kosmetikos priemonės vagių nedomino – iš parduotuvės „Drogas“ pagalbinėse patalpose buvusio seifo pasiėmė tik pinigus.

Komentarai
Kiti straipsniai