Trečiadienis, 2020 m. vasario 26 d.

Pa­jū­rio kai­me ras­ta įran­ga na­mi­nu­kei ga­min­ti, su­čiup­tas ir ją vi­ręs vy­riš­kis

Tre­čia­die­nį, apie 11 va­lan­dą, Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai Pa­jū­rio kai­me ap­ti­ko įran­gą, skir­tą na­mi­niams stip­rie­siems gė­ri­mams ga­min­ti. Įvy­kio vie­to­je ras­ta ir apie 20 lit­rų jau pa­ga­min­to al­ko­ho­lio.

Pa­jū­rio kai­me esan­čia­me miš­ke, me­ta­li­nė­se tal­po­se, taip pat ras­ta ir apie 150 lit­rų ga­li­mai rau­go. Apie ga­mi­na­mą na­mi­nu­kę pa­rei­gū­nai tu­rė­jo in­for­ma­ci­jos, o pa­tik­ri­ni­mo me­tu ji pa­si­tvir­ti­no. Kaip įver­ti­no eks­per­tas, ras­ta įran­ga jau ne nau­ja, ga­li bū­ti nau­do­ta ke­lis kar­tus. Pa­jū­rio kai­me tai – ne pir­mas at­ve­jis, kai miš­ke ap­tin­ka­mas na­mi­nu­kės fabrikėlis. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai įvy­kio vie­to­je su­nai­ki­no ras­tą rau­gą.
Miš­ke su­lai­ky­tas ir na­mi­nu­kę vi­ręs 1953 m. vy­riš­kis. Jis anks­čiau teis­tas ne­bu­vo, su­lai­ky­tas pir­mą kar­tą. Kai pa­rei­gū­nai su­lauks at­sa­ky­mo iš eks­per­tų dėl na­mi­nės deg­ti­nės stip­ru­mo, bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl Pa­jū­rio kai­mo gy­ven­to­jo at­sa­ko­my­bės (ar bus skir­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė, ar bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė).

Komentarai
Kiti straipsniai