Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Ma­ma duk­rai tren­kė į vei­dą ir tampė už plau­kų

Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­me yra to­kia Bum­blių šei­my­nė­lė, tu­rin­ti sa­vi­tą šei­mos tra­di­ci­ją: iš­ger­ti „bam­be­li­nio“ alaus ir pa­si­muš­ti tar­pu­sa­vy­je. Tro­bo­je, kur gy­ve­na ma­ma ir trys su­au­gę vai­kai – du bro­liai ir se­suo, vyks­ta nuo­la­ti­nės links­my­bės, o pas­kui vie­nas po ki­to šios šei­mos na­riai at­si­du­ria tei­sia­mų­jų suo­le. Štai spa­lio 25 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me dėl smur­to prieš duk­rą Li­ną Bum­bly­tę bu­vo tei­sia­ma ma­ma Ste­fa­ni­ja Bum­blie­nė (gim. 1960 m.), ke­lio­mis sa­vai­tė­mis anks­čiau dėl se­sers mu­ši­mo bu­vo tei­sia­mas bro­lis Ri­man­tas Bum­bys, o lap­kri­čio pra­džio­je į tei­sia­mų­jų suo­lą dėl bro­lio ap­tal­žy­mo sės ir L. Bum­bly­tė…

Spa­lio 25 die­ną dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je tei­sia­ma S. Bum­blie­nė sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, baus­mė iš­kart bus su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Ji kal­tin­ta tuo, jog šių me­tų spa­lio 7-osios po­pie­tę, apie 16 va­lan­dą, sa­vo na­muo­se, esan­čiuo­se Šie­mu­lių kai­me, smur­ta­vo prieš duk­rą L. Bum­bly­tę (gim. 1980 m.): tren­kė del­nu į vei­dą, pas­kui abiem ran­kom grie­bė už plau­kų ir tam­pė tai į vie­ną, tai į ki­tą šo­ną, iš vi­so – ke­tu­ris kar­tus.
Pa­pra­šy­ta pa­pa­sa­ko­ti apie įvy­kį ir at­sa­ky­ti į klau­si­mus, kaip jie ten gy­ve­na, S. Bum­blie­nė vis per­klaus­da­vo, kas jai sa­ko­ma, – mo­te­ris sa­kė la­bai sil­pnai gir­din­ti.
Pra­dė­jo nuo to, jog gy­ve­na su tri­mis su­au­gu­siais vai­kais – dviem sū­nu­mis ir duk­ra. Su vy­ru sa­kė ne­san­ti iš­si­sky­ru­si, bet šis ją pa­li­kęs be­rods prieš pen­kio­li­ka me­tų. Pri­pa­ži­no, jog tiek ji pa­ti, tiek vai­kai mėgs­ta iš­ger­ti, daž­niau­siai – „bam­be­li­nį“ alų. Tą­dien, kai „auk­lė­jo“ duk­rą, taip pat abi bu­vo ne­blai­vios. „Iš­gė­rė­me, ne­klau­sė ma­nęs, tai ne­iš­ken­čiau ir trink­te­lė­jau į vei­dą“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris. Ko duk­ra ne­klau­sė, tiks­liai ne­be­pri­si­mi­nė, bet į vei­dą sa­kė tik­rai da­vu­si. Ar bu­vo už plau­kų nu­tvė­ru­si, ne­be­pri­si­mi­nė.
Teis­mas at­krei­pė dė­me­sį, jog kal­ti­na­mo­ji pra­ei­ty­je teis­ta jau tris kar­tus – per­nai, už­per­nai ir šių me­tų ba­lan­dį, ir vi­sa­da dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Vi­sa­da skriau­dė tik duk­rą. To­kio fak­to S. Bum­blie­nė net ne­gin­či­jo. „Na, taip…“ – te­pa­sa­kė, bet čia pat pri­dū­rė, jog jos jau su­si­tai­kė ir da­bar gra­žiai gy­ve­na. Dar pa­ti­ki­no, jog at­ei­ty­je pro­ble­mas spręs gra­žiuo­ju ir ne­be­gers. Tai iš­gir­du­si, duk­ra L. Bum­bly­tė kaž­ko­dėl prunkš­te­lė­jo.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­sa­ko­jo, jog bu­vo iš­gast­ro­lia­vu­si „ba­lia­vo­ti“ ir dvi pa­ras ne­grį­žo na­mo. Kai grį­žo, su ma­ma gurkš­no­jo alų ir aiš­ki­no­si san­ty­kius. „Ma­ma klau­sė, kur val­ka­tau­ju, aš jai at­kir­tau, kad man ne­pa­aiš­kins, tai ir su­si­py­ko­me“, – kon­flik­tą pri­si­mi­nė L. Bum­bly­tė. Pa­šė­lu­si ma­ma ta­da jai tren­kė ir grie­bė tą­sy­ti už plau­kų, o ji su­si­ner­vi­nu­si iš­kvie­tė po­li­ci­ją. Da­bar bus jau sa­vai­tė, kaip jos ne­bu­vo su­si­py­ku­sios…
Tą­dien at­vy­kę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai abiems mo­te­riš­kėms nu­sta­tė ne­ma­žus gir­tu­mo laips­nius: smur­tau­to­jai S. Bum­blie­nei – 2,21 prom., o nu­ken­tė­ju­sia­jai L. Bum­bly­tei – 2,63 prom.
Kal­ti­na­mo­ji S. Bum­blie­nė pas­ku­ti­ni­ą­ją baus­mę jau yra at­li­ku­si, ta­čiau teis­tu­mas dar nė­ra iš­ny­kęs. Pe­ri­odiš­kai smur­tau­jan­čiai kal­ti­na­ma­jai pro­ku­ro­rė siū­lė skir­ti griež­tes­nę baus­mę: pu­sės me­tų (jau su­ma­ži­nus treč­da­liu) lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę su įpa­rei­go­ji­mu tą lai­ko­tar­pį ne­ger­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Taip pat mu­šei­ka tu­rė­tų tris mė­ne­sius da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je.
Teis­mas nuosp­ren­dį skelbs lap­kri­čio 8 die­ną.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai