Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Dau­giau­siai že­mės mo­kesčio su­mo­kės Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai ir įmo­nės

Klaipėdos AVMI duo­me­ni­mis, iš vi­so Telšių ap­skri­ty­je yra 55,1 tūkst. žemės mo­kesčio mokėtojų. Jie šiais me­tais į Telšių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių biudžetus turėtų su­mokėti apie 1,43 mln. eurų žemės mo­kesčio: gy­ven­to­jai – apie 1,28 mln. eurų, be­veik 150 tūkst. eurų – įmonės ir ki­ti ju­ri­di­niai as­me­nys. Dau­giau­siai že­mės mo­kes­čio ap­skri­ty­je su­mo­kės Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai ir įmo­nės. Žemės mo­kestį lėmė ta­ri­fai, nau­jos žemių vertės bei pri­tai­ky­tos leng­va­tos.

Mažiau­siai žemės mo­kesčio – 195 tūkst. – turėtų būti su­mokėta į Rie­ta­vo sa­vi­val­dybės biudžetą, 281,4 tūkst. eurų turėtų pa­pilnėti Telšių ra­jo­no sa­vi­val­dybės biudžetas. Į Mažei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dybės biudžetą žemės sa­vi­nin­kai turėtų su­mokėti 441,3 tūkst. eurų žemės mo­kesčio. Dau­giau­siai žemės mo­kesčio – 510,7 tūkst. eurų – į Plungės sa­vi­val­dybės biudžetą turėtų su­mokėti Plungės ra­jo­no sa­vi­val­dybėje žemės tu­rin­tys gy­ven­to­jai ir įmonės.
Žemės mo­kestį pri­vačios žemės sa­vi­nin­kai šie­met tu­ri su­mokėti iki lap­kričio 15 die­nos.

Parengta pagal VMI inf.

Komentarai
Kiti straipsniai