Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Au­to­bu­sų sto­ty­je va­ka­rais tam­su, nors į akį durk…

Nors sa­ko­ma, jog prie tam­sos dau­giau drą­sos, ta­čiau vė­lų va­ka­rą vie­ni­šai mo­te­riš­kei, iš­li­pu­siai iš au­to­bu­so vi­siš­kai tam­sio­je Plun­gės au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je, var­gu ar taip at­ro­do. Ten bent jau praėjusio sek­ma­die­nio va­ka­rą ne­švie­tė nė vie­na lem­pa, ir bu­vo to­kia juo­du­ma, kad ne­si­ma­tė kur ko­ją dė­ti. To­dėl „Plun­gės ži­nios“ su­lau­kė pra­šy­mo – gal ga­lė­tų at­sa­kin­gi as­me­nys at­sa­ky­ti, ko­dėl ke­lei­viai pa­lik­ti to­kio­je tam­sy­bė­je?

Tie, ku­riems ten­ka nau­do­tis prie­mies­ti­niais ar tarp­mies­ti­niais au­to­bu­sais ir lan­ky­tis Plun­gės au­to­bu­sų sto­ty­je, ga­lė­tų pa­tvir­tin­ti, kaip ten „jau­ku“ va­ka­rais. Da­bar anks­ti tems­ta, o va­žiuo­ti žmo­nėms vis tiek rei­kia, tad nė­ra kur ding­ti. Tie, ku­rie va­ka­re lau­kia at­va­žiuo­jan­čio au­to­bu­so, sto­vi kaip vai­duok­liai vi­siš­ko­je tam­so­je prie au­to­bu­sų įva­žos. Ne­si­ma­to net in­for­ma­ci­nės len­te­lės. At­va­žia­vu­sie­ji iš­li­pa į tam­są. Ne­ži­no­si, ty­ko už kam­po koks ne­aiš­kus ti­pas, ar ne…
Te­ko kal­bė­ti su mo­te­ri­mi, at­va­žiuo­jan­čia vė­lų sek­ma­die­nio va­ka­rą iš Kau­no į Plun­gę. Ji pa­sa­ko­jo, jog vi­sa­da pra­šo vai­ruo­to­jo su­sto­ti vos įsu­kus į au­to­bu­sų sto­ties aikš­te­lę, kur šiek tiek švie­siau nuo ten pat esan­čios par­duo­tu­vės. Ki­tu at­ve­ju, iš­li­pus au­to­bu­sams skir­to­je įva­žo­je, ten­ka ei­ti tam­so­je – prie au­to­bu­sų sto­ties ne­švie­čia nė vie­na lem­pa. La­bai ne­jau­ku bū­na. Tiek vie­nu, tiek ki­tu at­ve­ju ji sku­bi­na­si įsės­ti į tak­si au­to­mo­bi­lį, jei tik šis sto­vi. Jei ne – skam­bi­na, lau­kia, kol at­va­žiuos.
Taip pat mo­te­ris at­krei­pė dė­me­sį į ap­švie­ti­mą Mi­ni­jos gat­vė­je: pa­ste­bė­jo, jog ge­rai ap­švies­ta tik pės­čių­jų per­ėja, ties po­li­ci­ja, ta­čiau nuo Rie­ta­vo gat­vės pu­sės, prie Se­na­mies­čio mo­kyk­los kam­po, ry­tais tė­vai mo­ki­nu­kus pa­lei­džia į tam­są – ap­švie­ti­mo lem­pa sto­vi, ta­čiau ne­švie­čia. Vai­kai ei­na pa­si­švies­da­mi pro­žek­to­riais. Švie­sos trūks­ta ir iš ki­tos pu­sės, ties vieš­bu­čiu „Ber­žas“.
Dėl pas­ta­ro­jo at­ve­jo iš­kart pa­ža­dė­jo pa­si­žiū­rė­ti mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas. Pa­ti­ki­no, jog gat­vės ap­švie­ti­mo lem­pos Mi­ni­jos gat­vė­je yra, tik ga­li bū­ti, jog per­de­gė. Sa­kė š­si­aiš­kin­si­ąs, ko­dėl ten tam­su.
Dėl ap­švie­ti­mo au­to­bu­sų sto­ty­je pa­kal­bin­tas UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ di­rek­to­rius Ri­man­tas Kmie­liaus­kas pa­dė­ko­jo už in­for­ma­ci­ją ir, pa­ti­ki­nęs, jog apie tai iš­gir­do pir­mą kar­tą, ža­dė­jo tuoj pat siųs­ti ten elek­tri­ką.
Di­rek­to­rius tvir­ti­no, jog au­to­bu­sų sto­tis tu­ri bū­ti ap­švies­ta dviem pro­žek­to­riais: vie­nas yra virš lau­kia­mo­sios sa­lės du­rų, ki­tas – ant dis­pe­če­ri­nės sto­go. Abu nu­kreip­ti į au­to­bu­sų įva­žas. Jie įsi­jun­gia au­to­ma­tiš­kai, vos su­tems­ta, ir iš­si­jun­gia iš­au­šus – tiek dar­bo die­ną, tiek sa­vait­ga­lį. Ran­ki­niu bū­du nie­kas jų ne­jun­gi­nė­ja. Ar tai ge­di­mas, ar lem­pų per­de­gi­mas, di­rek­to­rius sa­kė iš­si­aiš­kin­si­ąs, ir pro­žek­to­riai su­te­mus prie sto­ties vėl švies.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vėlų vakarą Plungės autobusų stotyje būna taip tamsu, jog keleiviams nesimato net kur koją dėti.

Komentarai
Kiti straipsniai