Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Už­si­de­gus kep­tu­vui, vai­kus te­ko kel­ti iš mie­go ir ves­ti lauk

Praėjusio tre­čia­die­nio po­pie­tę, kai vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Sau­lu­tė“ ma­žie­ji bu­vo su­mi­gę pie­tų mie­ge­lio, o vir­tu­vė­je jau bu­vo pra­dė­ta ruoš­ti va­ka­rie­nė, – už­si­de­gė kep­tu­vas. Iš lo­vų iš­krapš­ty­ti ap­snū­dę vai­kai su auk­lė­to­jo­mis tu­rė­jo sku­bin­tis į lau­ką.

Kauk­da­mos gais­ri­nės ma­ši­nos į A. Ju­cio gat­vę, prie lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“, sku­bė­jo spa­lio 17 die­ną, apie 14 va­lan­dą. Bu­vo pra­neš­ta, jog vai­kų dar­že­lio vir­tu­vės pa­tal­po­je už­si­de­gė mais­to ga­mi­ni­mui skir­tas įren­gi­mas, pa­tal­po­je pil­na dū­mų.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, iš dar­že­lio jau eva­ka­vo­si dar­buo­to­jai, kar­tu ve­dė­si vai­kus. Iš vi­so iš­ėjo 30 su­au­gu­sių žmo­nių ir dau­giau nei šim­tas dar­že­li­nu­kų.
Kaip sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, dar­že­lio vir­tu­vė­je vai­kams bu­vo ruo­šia­ma­si kep­ti bly­nus, kai įpy­lus alie­jaus, di­de­lis mais­ti­nis kep­tu­vas už­si­de­gė. Ga­li bū­ti, jog pri­svi­lo. Dėl šio įvy­kio vė­liau į dar­že­lį bu­vo pla­nuo­ta iš­kvies­ti ir elek­tri­kus.
Dar­že­lio dar­buo­to­jai su­sku­bo pa­tys ge­sin­ti gais­rą mil­te­li­niu ge­sin­tu­vu, o at­vy­kę ug­nia­ge­siai tą dar­bą pa­bai­gė. Gais­ro me­tu ap­rū­ko vir­tu­vės pa­tal­pos, ap­de­gė kep­tu­vas, dau­giau ža­los tur­tui ne­bu­vo pa­da­ry­ta.
Pa­sak M. Pronc­kaus, si­tu­a­ci­ja iš­ties rim­ta, bu­vo daug dū­mų, ta­čiau dar­že­lio dar­buo­to­jai kar­tu su vai­kais tvar­kin­gai eva­ka­vo­si. Ži­nia, iš­si­gan­du­sių bei ver­kian­čių ma­žy­lių ma­tė ir ug­nia­ge­siai.
Ki­tą die­ną po įvy­kio kal­bin­ta įstai­gos di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ra­zu­tie­nė sa­kė, jog elek­tri­nis kep­tu­vas bu­vo jau se­nas, grei­čiau­siai tie­siog pra­kiu­ro – įpy­lus alie­jaus, jis per ply­še­lį nu­te­kė­jo ant lai­dų, ir plyks­te­lė­jo ug­nis.
„Ži­no­ma, vi­si la­bai iš­si­gan­do­me. Rei­kė­jo stai­giai pa­kel­ti vai­kus iš mie­go, sku­biai reng­ti ir ves­ti į lau­ką. Kai ku­riuos te­ko ir ra­min­ti, bet su­si­tvar­kė­me, gais­rą pa­tys nu­mal­ši­no­me, vis­kas ge­rai bai­gė­si, me­di­kų nie­kam ne­pri­rei­kė. Lai­mė, kad lau­ke dar pa­si­tai­kė pui­kus oras“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė.
Per­nai, pri­si­mi­nė dar­že­lio va­do­vė, pas juos bu­vo or­ga­ni­zuo­tos pa­na­šaus po­bū­džio pra­ty­bos, tai vi­si ži­no­jo, ką da­ry­ti ir kaip elg­tis to­kiu at­ve­ju. Tai­gi pra­ty­bos la­bai pa­si­tar­na­vo. Di­rek­to­rė pa­si­džiau­gė ir dar­buo­to­jais, ku­rie el­gė­si la­bai at­sa­kin­gai ir tvar­kin­gai.
Tą­dien dar­že­li­nu­kai va­ka­rie­nės ne­ga­vo – auk­lė­to­jos pa­skam­bi­no tė­vams, šie at­sku­bė­ję sa­vo at­ža­las iš­si­ve­dė na­mo.
Da­bar „Sau­lu­tė“ tu­ri rū­pes­tį – kaip grei­čiau nu­si­pirk­ti nau­ją vir­tu­vės įren­gi­nį, t. y. nau­ją kep­tu­vą, ku­ris, kaip svars­tė di­rek­to­rė, ga­li kai­nuo­ti ir iki tūks­tan­čio eu­rų.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Lopšelio-darželio „Saulutė“ virtuvėje buvo kilęs gaisras, dėl ko teko skubiai evakuotis darbuotojams ir daugiau nei šimtui vaikų.

Komentarai
Kiti straipsniai