Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Su Mig­ra­ci­jos val­dy­bos va­do­vu G. Ba­gu­žiu dėl ky­šio su­si­ta­ręs ver­sli­nin­kas lie­ka nu­teis­tas

Su tuo­me­ti­niu Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ku Gin­ta­ru Ba­gu­žiu dėl ky­šio su­si­ta­ręs ver­sli­nin­kas lie­ka nu­teis­tas pi­ni­gi­ne bau­da. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas ant­ra­die­nį pa­li­ko ga­lio­ti nuosp­ren­dį ver­sli­nin­kui Vy­tau­tui Raz­mui ir at­me­tė jo ape­lia­ci­nį skun­dą. Jam rei­kės su­mo­kė­ti pir­mos ins­tan­ci­jos pa­skir­tą 2,6 tūkst. eu­rų bau­dą.

V. Raz­mus nu­teis­tas už tai, kad 2014 me­tų gruo­džio 8 die­ną tie­sio­giai su­si­ta­rė su Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ku G.Ba­gu­žiu, kad pas­ta­ra­sis už 100 eu­rų ky­šį at­liks tei­sė­tą vei­ki­mą vyk­dant įga­lio­ji­mus – pra­tęs Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bo­je Jor­da­ni­jos pi­lie­čiui Vo­kie­ti­jo­je iš­duo­tos vien­kar­ti­nės Šen­ge­no vi­zos ga­lio­ji­mo lai­ko­tar­pį. Po­kal­bis vy­ko G.Ba­gu­žio ka­bi­ne­te, Nau­gar­du­ko gat­vė­je. Tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nai pi­ni­gų per­da­vi­mo fak­to ne­už­fik­sa­vo, ta­čiau įsta­ty­mas at­sa­ko­my­bę nu­ma­to ir esant su­si­ta­ri­mui dėl pa­pir­ki­mo.
By­lo­je liu­dy­to­ju ap­klaus­tas G.Ba­gu­žis pa­sa­ko­jo, kad pas jį į dar­bą at­ėjęs V. Raz­mus už­si­mi­nė apie kaž­ko­kią pa­žįs­ta­mos pro­ble­mą, kad jos drau­gui rei­kia pra­tęs­ti vi­zą. Po­kal­bio me­tu V. Raz­mus pa­sa­kė, kad „vi­siems ge­ras ne­bū­si“, tad rei­kia už tai at­si­ly­gin­ti. G. Ba­gu­žis įvar­di­no V. Raz­mui 100 eu­rų su­mą už pa­slau­gą. Jis ma­no, kad įvar­din­da­mas su­mą pa­si­el­gė ne­ko­rek­tiš­kai kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jas, nors tų pi­ni­gų ne­si­ti­kė­jo gau­ti ir jų ne­ieš­ko­jo. Pa­sak G. Ba­gu­žio, tai bu­vo dau­giau kaip ne­vy­kęs pa­juo­ka­vi­mas – vi­za Jor­da­ni­jos pi­lie­čiui bu­vo pra­tęs­ta kaip ir vi­siems.
Ape­lia­ci­niu skun­du nu­teis­ta­sis V. Raz­mus pra­šė pa­nai­kin­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo ge­gu­žės 31 die­nos nuosp­ren­dį ir iš­tei­sin­ti jį kaip ne­pa­da­riu­sį nu­si­kals­ta­mos vei­kos. Jis ma­no, kad nei iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu, nei by­los nag­ri­nė­ji­mo teis­me me­tu ne­bu­vo su­rink­ti ob­jek­ty­vūs jo kal­tės įro­dy­mai. Pri­im­da­mas nuosp­ren­dį, teis­mas by­los me­džia­gą ver­ti­no se­lek­ty­viai ir ten­den­cin­gai. Pa­sak V. Raz­maus, vi­zos iš­da­vi­mas Jor­da­ni­jos ka­ra­lys­tės pi­lie­čiui bu­vo le­ga­li to­kio po­bū­džio pro­ce­dū­ra, o jis ko­kiuo­se nors veiks­muo­se, iš­sky­rus kon­sul­ta­ci­nio po­bū­džio drau­giš­ką po­kal­bį su G. Ba­gu­žiu, ne­da­ly­va­vo.
Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tri­jų tei­sė­jų ko­le­gi­ja, pa­tik­ri­nu­si skun­džia­mą nuosp­ren­dį, kon­sta­ta­vo, kad nors V. Raz­mus sa­vo kal­tę nei­gia, jo kal­tė ne­gin­či­ja­mai įro­dy­ta vie­ša­me teis­mo po­sė­dy­je iš­tir­tų ir įver­tin­tų įro­dy­mų vi­se­tu. Ver­sli­nin­ko ir Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­ko po­kal­bis bu­vo slap­ta įra­šy­tas. Jis bu­vo per­klau­sy­tas teis­me. Teis­mas ma­no, kad iš po­kal­bio ste­nog­ra­mos ma­ty­ti, kad apie jo­kį ofi­cia­lų mo­kes­tį už vi­zos pra­tę­si­mą nei V. Raz­mus, nei G. Ba­gu­žis ne­kal­bė­jo, V. Raz­mus ne­si­aiš­ki­no, kas įei­na į 100 eu­rų su­mą, tik pa­si­tiks­li­no, ko­kia va­liu­ta. „Nė­ra jo­kio pa­grin­do ma­ny­ti, kad V. Raz­mus skir­tin­gai su­pra­to G.Ba­gu­žio žo­džius, tai yra, kad ne­su­pra­to, jog 100 eu­rų su­ma yra ne ofi­cia­lus, tei­sės ak­tais nu­sta­ty­tas mo­kes­tis už vi­zos pra­tę­si­mą, o at­ly­gis (ky­šis) G. Ba­gu­žiui už pa­gal­bą pra­tę­siant vi­zą.
Be to, nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo me­tu Lie­tu­vo­je ga­lio­ju­si va­liu­ta dar bu­vo li­tas, ir už vi­zų pra­tę­si­mą rei­kė­jo mo­kė­ti li­tais, kas ir bu­vo pa­da­ry­ta. Už vi­zos do­ku­men­tų tvar­ky­mą Jor­da­ni­jos pi­lie­tis su­mo­kė­jo žy­miai ma­žes­nę su­mą nei 100 eu­rų – 104 li­tus. Teis­mo ma­ny­mu, tai tik pa­tvir­ti­na, jog V. Raz­maus ver­si­ja apie ofi­cia­lius mo­kes­čius yra vi­siš­kai ne­įti­ki­na­ma. „Ape­lian­to nu­ro­do­mos ap­lin­ky­bės, kad tu­riz­mo ver­sle įvai­rūs kaš­tai įmo­nė­se bu­vo pa­skai­čiuo­ja­mi ir eu­rais jau pa­kan­ka­mai il­gą lai­ką, ne­pri­klau­so­mai nuo to, kad vals­ty­bi­nės rin­klia­vos dar bu­vo mo­ka­mos li­tais, taip pat, kad iki ofi­cia­laus eu­ro įve­di­mo Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je bu­vo li­kę tik 23 die­nos, nie­kaip jo ver­si­jos ne­pa­tvir­ti­na, nes jis krei­pė­si ne į tu­riz­mo įmo­nę, o į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ją ir, bū­da­mas ver­sli­nin­kas bei daž­nai to­kio­se ins­ti­tu­ci­jo­se be­si­lan­kan­tis žmo­gus, tik­rai tu­rė­jo ži­no­ti, kad to­kio­je ins­ti­tu­ci­jo­je tuo me­tu, ne­pai­sant kiek lai­ko bu­vo li­kę iki ofi­cia­laus eu­ro įve­di­mo, mo­kes­čiai už įvai­rių pa­slau­gų at­li­ki­mą bu­vo mo­ka­mi li­tais“, – ra­šo­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų Arū­no Bud­rio, Er­nes­to Rim­še­lio ir Lau­re­tos Ul­bie­nės nu­tar­ty­je. Po šios nu­tar­ties nuosp­ren­dis įsi­tei­sė­jo.
Kaip skel­bė BNS, kal­tę pri­pa­ži­nu­siam bu­vu­siam Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kui G. Ba­gu­žiui iki­teis­mi­nis ty­ri­mas per­nai nu­trauk­tas pa­gal lai­da­vi­mą. Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Imu­ni­te­to val­dy­bos pa­rei­gū­nai dar 2015 me­tų lap­kri­tį G. Ba­gu­žiui pa­reiš­kė įta­ri­mus dėl ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo. G. Ba­gu­žis 2015 me­tų rug­sė­jį at­leis­tas iš pa­rei­gų sa­vo no­ru dėl lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo. Jis da­bar ei­na Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas. By­los ty­ri­mui va­do­va­vęs pro­ku­ro­ras Gin­tau­tas Iva­naus­kas BNS sa­kė, kad siū­lant G. Ba­gu­žį at­leis­ti nuo at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą, teis­mo bu­vo pra­šo­ma tai­ky­ti po­vei­kio prie­mo­nę – ne­leis­ti dirb­ti vals­ty­bės sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jo­se va­do­vau­jan­tį dar­bą. Teis­mas šios po­vei­kio prie­mo­nės ne­pri­tai­kė.
2015 me­tų Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Mig­ra­ci­jos val­dy­ba bu­vo pa­te­ku­si į pa­rei­gū­nų aki­ra­tį. Ru­si­jos pi­lie­čiui Ach­me­dui Jev­lo­je­vui, ku­ris ži­niask­lai­do­je va­din­tas „įtei­sin­tu va­gi­mi“, lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je Vil­niaus vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vai iš­da­vė tų me­tų sau­sio 29 die­ną. Pa­rei­gū­nai taip pat ana­lo­giš­ką lei­di­mą ke­ti­no iš­duo­ti ir Ole­gui Ša­ma­ni­nui, bet įsi­ki­šus mi­nis­te­ri­jai ir po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui, pro­ce­dū­ros bu­vo su­stab­dy­tos. A. Jev­lo­je­vui iš­duo­to lei­di­mo ga­lio­ji­mas bu­vo su­stab­dy­tas. Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai tuo me­tu sa­kė ne­at­me­tan­tys, kad pa­rei­gū­nų veiks­mai ga­lė­jo bū­ti at­lik­ti už ne­tei­sė­tą at­ly­gį. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ar­ba įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mo ini­ci­ja­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Juo siek­ta iš­si­aiš­kin­ti, ku­rios tar­ny­bos – Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to ar Vil­niaus po­li­ci­jos – pa­rei­gū­nai yra at­sa­kin­gi už mi­nė­tą veiks­mą. Vė­liau iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas. Po­li­ci­jos Imu­ni­te­to val­dy­ba tuo­met tei­gė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas su A. Jev­lo­je­vo by­la nė­ra su­si­jęs.

In­gri­da Ste­niu­lie­nė

Užs. Nr. R-964

Nuotraukoje: G. Bagužis

Komentarai
Kiti straipsniai