Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­ba pra­šo nau­jo pa­sta­to

„Ar ži­no­te, kur yra Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bos pa­sta­tas?“ – to­kį klau­si­mą, su­si­rin­ku­siems į Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, spa­lio 16-ąją už­da­vė šios tar­ny­bos di­rek­to­rė Ra­sa Mon­čie­nė. Kai vie­ni po­sė­džiau­to­jai ran­kas pa­kė­lė, o ki­ti – ne, di­rek­to­rė pir­miau­siai ak­cen­ta­vo, jog ne­rei­kia pai­nio­ti grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos su li­go­ni­nės pri­ėmi­mo sky­riu­mi – tai vi­siš­kai skir­tin­gos įstai­gos. Ta­da ek­ra­ne pa­ro­dė pa­sta­tą, kur jie yra įsi­kū­rę. O si­tu­a­ci­ja esan­ti jau tiek ap­gai­lė­ti­na, kad se­no sta­ti­nio net ne­be­ap­si­mo­ka re­mon­tuo­ti…

Ga­li­ma sa­ky­ti, jog VšĮ Plun­gės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­ba (GMP) yra įsi­kū­ru­si 80 kv. m plo­to ga­ra­že. Jis pri­klau­so li­go­ni­nės pa­sta­tų kom­plek­sui, va­di­na­si, yra Sa­vi­val­dy­bės. Nė­ra čia nei po­il­sio kam­ba­rio dar­buo­to­jams, nei vir­tu­vė­lės, o ir pats sta­ti­nys to­kios var­ga­nos būk­lės, kad net grau­du. Ir čia dir­ba žmo­nės, ku­rie gelbs­ti ki­tų gy­vy­bes.
Plun­gės GMP di­rek­to­rė R. Mon­čie­nė po­sė­džiau­to­jams už­si­mi­nė, jog jiems rei­kia nau­jų 220 kv. m plo­to pa­tal­pų dar­buo­to­jams ir ar­ki­nių ga­ra­žų še­šiems GMP au­to­mo­bi­liams. Taip pat pa­tei­kė trum­pą in­for­ma­ci­ją apie VšĮ Plun­gės ra­jo­no GMP veik­lą bei ko jiems, be nau­jo pa­sta­to, dar trūks­ta.
Šiuo me­tu Plun­gės GMP dir­ba ke­tu­rios pa­žan­gaus gy­vy­bės pa­lai­ky­mo bri­ga­dos. Iš­ti­są pa­rą trys bri­ga­dos bu­di Plun­gė­je ir vie­na – Rie­ta­ve.
Fi­nan­sa­vi­mą įstai­ga gau­na iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) biu­dže­to lė­šų, su­da­rant su­tar­tį su Šiau­lių te­ri­to­ri­ne li­go­nių ka­sa (TLK). Lė­šų dy­dis pri­klau­so nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus. Ka­dan­gi pas mus žmo­nių ma­žė­ja, tai ski­ria­ma su­ma taip pat trau­kia­si. Ir ga­na spar­čiai. Di­rek­to­rės pa­teik­tais duo­me­ni­mis, nuo 2018 me­tų sau­sio iki da­bar mū­sų ra­jo­ne yra su­ma­žė­ję maž­daug vie­nu tūks­tan­čiu gy­ven­to­jų.
Di­džio­ji da­lis gau­na­mų pa­ja­mų (80 proc.) ten­ka dar­bo už­mo­kes­čiui, apie 12 proc. – trans­por­to iš­lai­doms ir 8 proc. – ko­mu­na­li­nėms pa­slau­goms. Pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mui ar re­mon­tui iš PSDF pi­ni­gų ne­ski­ria­ma.
Per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius bu­vo gau­ti 6392 iš­kvie­ti­mai, nu­va­žiuo­ti 201 557 ki­lo­met­rai. Tu­ri­ma me­di­ci­ni­nė įran­ga – 2002–2008 m. ga­my­bos, au­to­mo­bi­liai – taip pat ne pir­mos jau­nys­tės. Tie­sa, ke­le­tą nau­jų au­to­mo­bi­lių su da­li­ne kom­plek­ta­ci­ja Plun­gės GMP pa­gal vie­ną pro­gra­mą šie­met tu­rė­tų gau­ti, bet, kaip ak­cen­ta­vo di­rek­to­rė, – įran­gos be­veik ne­bus. „Mums rei­kia nau­jos, šiuo­lai­ki­nės apa­ra­tū­ros, kad ga­lė­tu­me už­tik­rin­tai pa­dė­ti li­go­niams“, – sa­kė R. Mon­čie­nė. Ji kal­bė­jo apie mo­der­nius de­fib­ri­lia­to­rius (tai to­kia me­di­ci­ni­nė įran­ga, rei­ka­lin­ga at­sta­tant šir­dies rit­mo su­tri­ki­mams – aut. past.), ku­rių vie­nas kai­nuo­ja apie 25 tūkst. eu­rų, o ke­tu­rioms bri­ga­doms rei­kia ke­tu­rių!
Si­tu­a­ci­ją dėl Plun­gės ra­jo­no GMP po­sė­džio me­tu pa­ko­men­ta­vo me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas kal­bė­jo, jog bu­vo pla­nuo­ja­ma grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos tar­ny­bą įkur­din­ti se­na­ja­me po­li­kli­ni­kos pa­sta­te, ant­ra­me aukš­te. Ta­čiau šio su­ma­ny­mo teks at­si­sa­ky­ti, mat ne­be­liks Dū­sei­kių (Tel­šių r.) pen­sio­na­to, kur gy­ve­na ir mū­sų ra­jo­no žmo­nės, tad juos teks kaž­kur ap­gy­ven­din­ti. Nu­tar­ta, kad tam pa­si­tar­naus se­no­sios po­li­kli­ni­kos pa­sta­to ant­ras ir tre­čias aukš­tai, čia at­si­ras 40 slau­gos lo­vų.
Me­ras pri­ta­rė, jog pa­sta­to, kur da­bar yra Plun­gės GMP, re­mon­tuo­ti ne­ap­si­mo­ka, tad rei­kia pra­dė­ti gal­vo­ti apie nau­ją sta­ty­bą. Vie­nas iš va­rian­tų – vie­ta tarp bu­vu­sios po­li­kli­ni­kos ir vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro pa­sta­tų. Da­bar ten yra pie­va, ku­ri ir ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti nau­jam sta­ti­niui.
Taip pat Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pa­ra­gi­no GMP di­rek­to­rę kreip­tis į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją dėl pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mo me­di­ci­nos įran­gai. Už­si­mi­nė, jog pras­ta įran­gos kom­plek­ta­ci­ja nau­juo­se au­to­mo­bi­liuo­se yra vi­sos ša­lies pro­ble­ma. Jei mi­nis­te­ri­ja pra­šy­mo ne­ten­kins, teks re­sur­sų ieš­ko­ti Sa­vi­val­dy­bei.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Varganai atrodantis Plungės GMP pastatas greičiausiai jau nebebus remontuojamas – planuojama statyti naują, kitoje vietoje.

Komentarai
Kiti straipsniai