Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Ge­res­nio au­to­mo­bi­lio Tve­rų ug­nia­ge­sių ko­man­da tu­rė­tų su­lauk­ti iki 2020 m. pa­bai­gos

Ket­vir­ta­die­nio ry­tą vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je be di­des­nių diskusijų pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos, įsi­kū­ru­siai Že­mai­čių aikš­tė­je 8, Tve­ruo­se, 2017 me­tų veik­los ata­skai­tai. Ją po­sė­džiau­to­jams pri­sta­tė dar tik mė­ne­sį tar­ny­bos vir­ši­nin­ku dir­ban­tis Al­vi­das Mic­kus.

Prieš­gais­ri­nė tar­ny­ba veik­lą pra­dė­jo 2016 m. ko­vo mėn. Prie ata­skai­ti­niais me­tais at­lik­tų dar­bų A. Mic­kus pa­mi­nė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų re­mon­tą, ma­ši­nos ir pa­sta­to ei­na­muo­sius re­mon­tus, įsi­gy­tą ug­nia­ge­sio ap­ran­gą, kom­piu­te­ri­nę įran­gą ir krū­map­jo­vę. Per 2017-uo­sius me­tus tar­ny­bos dar­buo­to­jai vy­ko į gais­rus ir in­ci­den­tus 26 kar­tus. Ly­gi­nant su 2016 m., tai yra 25 proc. ma­žiau. 17 iš­kvie­ti­mų gau­ta į gais­rus (3 iš jų bu­vo at­šauk­ti), 1 kar­tą – į gel­bė­ji­mo dar­bus, kai pa­gal­bos pri­rei­kė skęs­tan­čia­jam, 8 kar­tus – į ki­tus iš­va­žia­vi­mus (pra­ty­bos, mo­ky­mai ir kt.). Nu­va­žiuo­ti 566 ki­lo­met­rai.
Pra­ėju­siais me­tais bu­vo ir dar­buo­to­jų kai­tos, nes vie­nas dar­buo­to­jas bu­vo at­leis­tas jo pa­ties pra­šy­mu, vie­toj jo pri­im­tas ki­tas. Vi­si yra įgi­ję pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją, bu­vo tik­rin­tas jų fi­zi­nis pa­reng­tu­mas. Sep­ty­ni ug­nia­ge­siai nor­ma­ty­vus įvyk­dė iškart, o dviem te­ko pa­kar­to­ti.
Me­tų ei­go­je vy­ko ir pro­fe­si­nių ži­nių tik­ri­ni­mas apie au­to­mo­bi­lių tech­ni­nę da­lį bei eis­mą. Sie­kiant pa­tik­rin­ti ir įtvir­tin­ti dar­buo­to­jų prak­ti­nių ži­nių, pri­tai­ko­mų gais­ruo­se, ly­gį, kar­tu su Plun­gės PGT vy­ko tak­ti­nės var­žy­bos. Tar­ny­bos ug­nia­ge­sių ko­man­dos pa­reng­tis yra tik­ri­na­ma kiek­vie­nais me­tais, pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta, iš­sky­rus tai, kad gais­ri­nis au­to­mo­bi­lis yra se­nas ir ne­pa­kan­ka­mo pra­va­žu­mo. Tve­rų ug­nia­ge­sių ko­man­da nau­do­ja 1989 m. pa­ga­min­tą au­to­cis­ter­ną ZIL-130, ku­ri ne­be­ati­tin­ka prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų. Labiau tai jau­čia­ma ru­dens ir žie­mos me­tu, ypač kai rei­kia nu­va­žiuo­ti to­liau nuo pa­grin­di­nio ke­lio. Be to, ma­ši­no­je tel­pa per ma­žas van­dens kie­kis. A. Mic­kus mi­nė­jo, kad bū­ti­na ieš­ko­ti bū­dų, kaip re­konst­ruo­ti pa­sta­to ga­ra­žą, nes, at­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti nau­jes­nį au­to­mo­bi­lį, jis į tu­ri­mą ga­ra­žą tie­siog ne­tilps. Taip pat bū­ti­na pa­ge­rin­ti ir dar­buo­to­jų dar­bo bei bui­ties są­ly­gas.
Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis sa­kė, kad rei­kė­tų ap­skai­čiuo­ti ga­ra­žo dy­dį ir pa­gal­vo­ti, kaip esa­mą ga­ra­žą pa­di­din­ti. „Kal­ba­me su Zar­be­ko (Vo­kie­ti­ja) sa­vi­val­dy­be, ti­ki­mės, kad iki 2020 m. pa­bai­gos iš jų gau­si­me ge­ros būk­lės ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­lį. Iki tol mums rei­kia pa­si­ruoš­ti ga­ra­žą, kad tu­rė­tu­me kur ma­ši­ną lai­ky­ti. Rei­kia tar­tis su pro­jek­tuo­to­jais ir žiū­rė­ti, ką rei­kia da­ry­ti, kad ga­ra­žas ati­tik­tų rei­ka­la­vi­mus, ir po tru­pu­tį pra­dė­ti tvar­ky­tis“, – kal­bė­jo me­ras.
Iš­klau­sęs veik­los ata­skai­tą, ko­mi­te­to na­rys Al­bi­nas Mas­laus­kas re­ziu­ma­vo, kad nau­ja­jam tar­ny­bos vir­ši­nin­kui ati­te­ko ne­ap­leis­tas ir tvar­kin­gai pri­žiū­rė­tas „ūkis“.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Ugniagesių tarnybos 2017-ųjų metų veiklos ataskaitą pristatė viršininkas A. Mickus.

Komentarai
Kiti straipsniai