Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Di­džiau­sia sva­jo­nė ir sie­kis bu­vo Ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va…

Spa­lio 20-ąją, šeš­ta­die­nį, Plun­gės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka ir Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus pa­kvie­tė plun­giš­kius į Są­jū­džio 30-etį.

Ren­gi­nys pra­si­dė­jo Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je šv. Mi­šio­mis už gy­vus ir mi­ru­sius Plun­gės są­jū­die­čius. Vė­liau iš­kil­min­ga ei­se­na, ne­ši­na Lie­tu­vos vė­lia­va, pa­trau­kė į Vai­kų bib­lio­te­ką. Su­si­bū­ru­siuo­sius kie­me pa­svei­ki­no bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vio­le­ta Skie­rie­nė, Gintaras Armalis, o po to, kaip ir prieš tris­de­šimt me­tų, bu­vo iš­kel­ta tri­spal­vė.
Tre­čia­ja­me vai­kų bib­lio­te­kos aukš­te įsi­kū­ru­sio­je kū­ry­bos pa­lė­pė­je vy­ko Plun­gės są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių su­si­ti­ki­mas su vi­suo­me­ne. Jį ve­dė są­jū­die­čiai Zi­ta Pau­laus­kai­tė, Vi­da Turs­ky­tė ir G. Ar­ma­lis. Šie žmo­nės pri­si­mi­ni­mais grį­žo į ne­to­li­mą pra­ei­tį, pa­sa­ko­jo apie ne­drą­sius pir­muo­sius lais­vė­ji­mo žings­nius, pri­si­mi­nė ben­dra­žy­gius – Ar­tū­rą Aliu­ką, Da­nu­tę Ma­la­kaus­kie­nę, Zig­mą Vaiš­vi­lą, Me­čį Lau­rin­kų ir ki­tus, ben­drą veik­lą – tal­kas, su­si­rin­ki­mus, mi­tin­gus…
Tris­de­šimt­me­čio pro­ga są­jū­die­čius svei­ki­no Plun­gės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis. Pa­sak jo, prieš 30 me­tų di­džiau­sia sva­jo­nė ir sie­kis bu­vo Ne­pri­klau­so­ma Lie­tu­va. Ta­da ne itin svars­ty­ta, ko­kia ji tu­rė­tų bū­ti… Šian­dien lais­vę tu­ri­me. Gal ne vis­kas yra taip, kaip ti­kė­ta­si, bet ša­lies ge­ro­vė pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių. Me­ras lin­kė­jo kan­triai ir at­kak­liai ieš­ko­ti san­tar­vės, ne­iš­ke­liant sa­vo ego aukš­čiau vi­sų ki­tų, mo­kė­ti iš­klau­sy­ti, pri­im­ti ir ki­to­kią nuo­mo­nę.
Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma džiau­gė­si, kad li­ki­mas su­tei­kė ga­li­my­bę gy­ven­ti ypa­tin­ga­me per­mai­nų lai­ko­tar­py­je, sa­vo aki­mis ma­ty­ti, kaip žmo­nės tik­ro ide­a­liz­mo ve­di­ni bū­rė­si į tai­kius sam­bū­rius. Pa­sak Sei­mo na­rio, prieš tris­de­šimt me­tų iš­gy­ven­tus jaus­mus ne­leng­va per­teik­ti, juos ga­li su­pras­ti tik pa­tys tai pa­ty­rę.
Su Są­jū­džio su­kak­ti­mi ben­dra­min­čius svei­ki­no ir tuo­me­ti­nis TSRS liau­dies de­pu­ta­tas Zig­mas Vaiš­vi­la, at­vy­kęs į ren­gi­nį su žmo­na Re­gi­na. Jis, pri­si­min­da­mas Są­jū­džio lai­kus, Ne­pri­klau­so­my­bės pa­skel­bi­mo iš­va­ka­res, kvie­tė žmo­nes ne­bi­jo­ti bū­ti lais­vus, pri­pa­žin­ti sau ir ki­tiems, kad esa­me žmo­nės, ku­riems ne­sve­ti­ma klys­ti, ra­gi­no vi­sus drą­siai sa­ky­ti tie­są sau ir ki­tiems.
Tris­de­šim­ties me­tų pra­ei­tį pri­si­mi­nė ir Sei­mo na­rys Jo­nas Var­ka­lys. Jis pa­sa­ko­jo, kaip jam dir­bant me­lio­ra­ci­jo­je, vie­toj ry­ti­nių pa­si­ta­ri­mų bu­vo ap­ta­ria­ma, ką pa­sa­kė Pau­laus­kai­tė ar Vaiš­vi­la.
Mo­ky­to­ja Ali­na Mi­la­šie­nė Są­jū­džio ju­dė­ji­mą va­di­no ste­buk­lu, kal­bė­jo, jog šis reiš­ki­nys iš­ve­dė į švie­są, at­vė­rė pa­si­rin­ki­mo bū­ti lais­viems ga­li­my­bę. Mo­ky­to­ja pa­si­da­li­jo pri­si­mi­ni­mu, kaip jos duk­ra pa­si­da­rė tri­spal­vę iš prie lazdelės pri­riš­tų kas­pi­nų.
Są­jū­džio ju­dė­ji­mui pri­klau­siu­si Dai­no­ra Ged­vi­lie­nė pa­sa­ko­jo apie sa­vo ir ki­tų jau­nų žmo­nių pa­si­prie­ši­ni­mo sis­te­mai veik­lą, dė­ko­jo A. Aliu­kui, Z. Pau­laus­kai­tei už drą­są, ini­cia­ty­vą, vie­ni­ji­mą ben­dram sie­kiui.
Kal­bė­ti pa­kvies­tas Plun­gės kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis ak­cen­ta­vo, kad svar­biau­sia žmo­gui – dva­si­nė lais­vė. Svars­tė, kad ne­svar­bu, jog so­viet­me­čiu duo­na pi­giau kai­na­vo, už­tat gy­ven­ta bai­mė­je. Ra­gi­no įver­tin­ti lais­vę mąs­ty­ti, kal­bė­ti, dirb­ti ir tuo gy­ven­ti.
Pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si ir Al­gir­das Ma­tas Duob­lys, Ire­na Kudž­mie­nė. Ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas am­ži­ny­bėn iš­ke­lia­vęs 1989 m. Są­jū­džio Plun­gės ra­jo­no ta­ry­bos pir­mi­nin­kas An­ta­nas La­pu­kas.
Po są­jū­die­čių su­si­ti­ki­mo su plun­giš­kiais Že­mai­čių dai­lės mu­zie­ju­je vy­ko pa­ro­dos „Są­jū­džio ke­lias“ ati­da­ry­mas ir po­kal­biai prie ka­vos.

Plungės rajono savivaldybės inf.

Nuotraukoje: Plun­gės są­jū­džio ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­rių su­si­ti­ki­mas su vi­suo­me­ne.

Kristinos Paulauskaitės nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai