Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

Su­dau­žy­tas au­to­mo­bi­lis, vai­ruo­to­ja – li­go­ni­nė­je

Tre­čia­die­nį, apie pu­sę vie­nuo­lik­tos ry­te, gau­ta in­for­ma­ci­ja apie eis­mo įvy­kį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, Bu­bė­nų kai­me, ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 500 m nuo ka­vi­nės „Pro­vin­ci­ja“. Pra­neš­ta, kad ke­lis kar­tus ver­tė­si au­to­mo­bi­lis, o nu­ken­tė­ju­siai mer­gi­nai rei­ka­lin­ga me­di­ci­ni­nė pa­gal­ba.

Į eis­mo įvy­kį pa­te­kęs au­to­mo­bi­lis „Au­di A6 Avant“ pri­klau­so Ak­me­nė­je re­gist­ruo­tai įmo­nei, tu­rin­čiai sa­vo pa­da­li­nį ir Rie­ta­ve. Mi­nė­tu au­to­mo­bi­liu iš Rie­ta­vo link Ma­žei­kių va­žia­vo 22 me­tų įmo­nės dar­buo­to­ja. Kai prie­ky­je jos va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis pri­stab­dęs ėmė suk­ti į kai­rę, vai­ruo­to­ja ne­spė­jo su­stab­dy­ti ma­ši­nos, to­dėl nu­va­žia­vo nuo ke­lio bei ke­lis kar­tus ver­tė­si. Prieš nu­lėk­da­mas nuo ke­lio, „Au­di“ mar­kės au­to­mo­bi­lis at­si­tren­kė į „Re­nault Me­ga­ne Sce­nic“, ku­rį vai­ra­vo blai­vi paš­tą ve­žu­si mo­te­ris.
Nuo ke­lio nu­va­žia­vęs au­to­mo­bi­lis su­dau­žy­tas ne­pa­tai­so­mai, jis iš­ga­ben­tas į po­li­ci­jos sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Pa­aiš­kė­jo, kad jam ne­bu­vo at­lik­ta pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra. Jau­na mer­gi­na me­ta­lo krū­va vir­tu­sio­je ma­ši­no­je bu­vo ne ant prie­ki­nės sė­dy­nės, o ba­ga­ži­nė­je. Ten ji at­si­dū­rė eis­mo įvy­kio me­tu. Nu­ken­tė­ju­si ma­žei­kiš­kė grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­vež­ta į Plun­gės li­go­ni­nę. Nu­sta­ty­ta, kad jai lū­žo kak­lo slanks­te­liai. Dėl to iš­vež­ta gy­dy­tis į Klai­pė­dą. Taip pat pa­aiš­kė­jo, kad mer­gi­na ne­tu­ri tei­sės vai­ruo­ti, nes pa­žy­mė­ji­mas iš jos bu­vo pa­im­tas.

Nuotraukoje: Iš nuo kelio nuvažiavusio ir kelis kartus apsivertusio automobilio liko metalo krūva.

Komentarai
Kiti straipsniai