Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la įgy­ven­di­na tarp­tau­tiš­ku­mą ska­ti­nan­tį pro­jek­tą „Tra­di­ci­jos be sie­nų“

Spa­lio 7–13 die­no­mis Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je sve­čia­vo­si di­de­lis bū­rys sve­čių iš už­sie­nio. Nuo 2017 me­tų rug­sė­jo 1-osios mo­kyk­la įgy­ven­di­na Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­do ad­mi­nist­ruo­ja­mą „Eras­mus+“ 2 pa­grin­di­nio veiks­mo ben­dro­jo ug­dy­mo sek­to­riaus tarp­mo­kyk­li­nės stra­te­gi­nės part­ne­rys­tės pro­jek­to „Tra­di­tions ac­ross bor­ders“ („Tra­di­ci­jos be sie­nų“) veik­las, ku­rias fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

Šio­je tarp­tau­tiš­ku­mą ska­ti­nan­čio­je pro­jek­ti­nė­je veik­lo­je da­ly­vau­ja net sep­ty­nių ša­lių mo­kyk­los: Veng­ri­jos, Nor­ve­gi­jos, Šve­di­jos, Len­ki­jos, Tur­ki­jos, Por­tu­ga­li­jos ir Lie­tu­vos. Vi­sos šios ša­lys at­sto­vau­ja skir­tin­giems Eu­ro­pos ge­og­ra­fi­niams bei kul­tū­ri­niams kraš­tams, to­dėl pro­jek­tas yra tarp­tau­ti­nis.
Į Tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lą iš vi­so at­vy­ko 20 as­me­nų: 9 mo­ki­niai ir 11 mo­ky­to­jų. Sve­čiai iš Veng­ri­jos, Šve­di­jos ir Tur­ki­jos mo­kyk­lo­je lan­ko­si jau an­trą kar­tą, nes vi­sai ne­se­niai šio pro­jek­to part­ne­riai jau įgy­ven­di­no Co­me­nius pro­gra­mos pro­jek­tą.
Pro­jek­to „Tra­di­ci­jos be sie­nų“ idė­ja pa­rem­ta pe­da­go­gi­ne pa­tir­ti­mi ir su­vo­ki­mu, kad moks­lei­viai ne­tu­ri pa­kan­ka­mai ži­nių apie Eu­ro­pos Są­jun­gą, nors ir yra gi­mę šios są­jun­gos da­ly­je. Sie­kiant už­tik­rin­ti ben­dri­jos vys­ty­mą­si, la­bai svar­bu rem­ti jau­ni­mą, kad jis ga­lė­tų ak­ty­viai da­ly­vau­ti įvai­rio­je veik­lo­je. O tap­ti pil­na­tei­siu Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­čiu, ne­tu­rint su­pra­ti­mo ir ži­no­ji­mo apie ki­tų tau­tų ver­ty­bes, kul­tū­rą ir tra­di­ci­jas, ne­įma­no­ma.
Tad ši pe­da­go­gi­nė pa­tir­tis pa­ska­ti­no pro­jek­to part­ne­rius do­mė­tis įvai­riais mo­ky­mo me­to­dais, tai­ko­mais Eu­ro­pos ša­lių mo­kyk­lo­se. Ieš­ko­ta bū­dų, kaip ben­dra­dar­biau­ti sie­kiant ben­drų kul­tū­ri­nių Eu­ro­pos ver­ty­bių ug­dy­mo bei kaip mo­ki­nius mo­ty­vuo­ti tap­ti ak­ty­viais ir są­mo­nin­gais pi­lie­čiais.
Es­mi­nės šio pro­jek­to sri­tys yra pa­rem­tos in­te­rak­ty­via veik­la, ku­rios tiks­las – ug­dy­ti mo­ki­nių tarp­kul­tū­ri­nę ko­mu­ni­ka­ci­nę kom­pe­ten­ci­ją. Ug­dy­mas yra su­dė­ti­nis pro­ce­sas, su­si­de­dan­tis iš ži­nių, įgū­džių ir ge­bė­ji­mų įgi­ji­mo. La­bai svar­bu to­bu­lin­ti vi­sus so­cia­li­nių kom­pe­ten­ci­jų ele­men­tus, ku­rie bū­ti­ni žmo­gaus ver­ty­bėms, po­žiū­riams ir įpro­čiams for­muo­ti. Be to, tai yra svar­bu žmo­gui, ku­ris sie­kia sa­vo tiks­lų. Be tarp­kul­tū­ri­nių kom­pe­ten­ci­jų to­bu­li­ni­mo, ge­ri­na­mi ir skait­me­ni­niai įgū­džiai.
Įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to me­tu ska­ti­na­ma nau­do­tis in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, nes skir­tin­gų ša­lių part­ne­rių ben­dra­dar­bia­vi­mas be šių tech­no­lo­gi­jų yra ri­bo­tas. Už­duo­čių at­li­ki­mas, pri­sta­ty­mų kū­ri­mas ir de­monst­ra­vi­mas, ty­ri­mų at­li­ki­mas, in­for­ma­ci­jos pa­ieš­ka, są­vei­ka ir ben­dra­vi­mas su part­ne­riais – vi­sų šių veik­lų veiks­min­gu­mas pri­klau­so nuo efek­ty­vaus skait­me­ni­nių įren­gi­nių ir tech­no­lo­gi­jų nau­do­ji­mo.
Pro­jek­te dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria­ma še­šioms kul­tū­ros sri­tims: na­cio­na­li­niams par­kams ir gam­tos re­zer­va­tams, pa­sau­lio pa­vel­do vie­toms, tra­di­ci­joms, tau­ti­nėms, vals­ty­bi­nėms šven­tėms ir gast­ro­no­mi­jai.
Be veik­lų įgy­ven­di­ni­mo mo­kyk­lo­se, at­sklei­džiant nu­ma­ty­tas kul­tū­ros sri­tis, su­pla­nuo­ti ir še­ši pro­jek­to da­ly­vių su­si­ti­ki­mai, mo­ki­nių bei mo­ky­to­jų išvykos. Tai lei­džia pro­jek­tą įgy­ven­din­ti tarp­tau­ti­niu lyg­me­niu. Mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų išvykose svar­biau­sia – be­tar­piš­kas ben­dra­vi­mas, pa­si­kei­ti­mas pa­tir­ti­mi, in­for­ma­ci­jos pa­si­da­li­ji­mas ir pro­fe­si­nių san­ty­kių kū­ri­mas.
Vi­sų vi­zi­tų me­tu pro­jek­to da­ly­viai su­pa­žin­di­na­mi su part­ne­rių ša­lių kul­tū­ra įvai­rių in­te­rak­ty­vių veik­lų me­tu, ne tik de­monst­ruo­jant nuo­trau­kas, vaiz­do įra­šus bei ren­giant pri­sta­ty­mus, bet ir or­ga­ni­zuo­jant įvai­rias pa­ro­das, pro­gra­mas, vik­to­ri­nas, eks­kur­si­jas, su­si­ju­sias su kon­kre­čia te­ma. O tai la­bai svar­bu mo­ki­niams, nes jie ga­li to­bu­lin­ti tarp­kul­tū­ri­nes ben­dra­vi­mo kom­pe­ten­ci­jas, ben­drau­da­mi su skir­tin­gų kul­tū­rų at­sto­vais, pri­si­tai­ky­da­mi prie nau­jos kul­tū­ri­nės ap­lin­kos bei įgy­da­mi kul­tū­ri­nių ži­nių.
Be to, šis pro­jek­tas pri­si­de­da ne tik prie tarp­tau­tiš­ku­mo plėt­ros, bet ir ug­do są­mo­nin­gą, ak­ty­vų jau­ną žmo­gų, Eu­ro­pos pi­lie­tį.
Pro­jek­to par­ne­rių su­si­ti­ki­mo Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je tiks­las yra at­skleis­ti vie­ną iš še­šių pro­jek­te nu­ma­ty­tų kul­tū­ros sri­čių – na­cio­na­li­niai par­kai ir gam­tos re­zer­va­tai.
Tarp­tau­ti­nių mo­ky­mo ir mo­ky­mo­si veik­lų eta­po me­tu vyk­do­ma įvai­ri edu­ka­ci­nė pro­gra­ma. Šio su­si­ti­ki­mo, vy­ku­sio Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je, me­tu sep­ty­nių ša­lių pro­jek­to part­ne­riai pa­ren­gė ir pri­sta­tė fil­mu­kus, pra­ne­ši­mus apie sa­vo ša­lies na­cio­na­li­nius par­kus.
Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ko­man­da pa­ren­gė įvai­rias edu­ka­ci­nes pro­gra­mas po­žiū­rio for­ma­vi­mui. Sve­čiai iš už­sie­nio su­ži­no­jo apie Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nio par­ko iš­tek­lius, jų ap­sau­gą ir tva­rų var­to­ji­mą, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko gam­tos iš­tek­lių pa­nau­do­ji­mą at­sklei­džiant et­no­kul­tū­ri­nį  pa­vel­dą, taip pat – apie Pa­jū­rio regioninio parko iš­tek­lių ap­sau­gą bei pri­tai­ky­mą kul­tū­ros rai­do­je.
Pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mo me­tu ap­lan­ky­tos re­gio­no sau­go­mos te­ri­to­ri­jos: Ne­mu­no del­tos re­gio­ni­nis par­kas, Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas bei Pa­jū­rio re­gio­ni­nis par­kas. Su­si­pa­žin­ta su čia esan­čiais Lie­tu­vos tur­tais: Kur­šių ma­rio­mis, Nag­lių gam­ti­niu re­zer­va­tu, or­ni­to­lo­gi­ne sto­ti­mi Ven­tės ra­ge, Kro­kų lan­ka, Min­gės kai­mu. Taip pat ap­žiū­rė­tos Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko mu­zie­jų eks­po­zi­ci­jos bei ei­ta Šei­rės ta­ku. Ne­pa­mirš­tas ir Kar­klės pa­kran­tė­je esan­tis „Olan­dų ke­pu­rės“ skar­dis bei Pa­lan­gos bo­ta­ni­kos par­kas, Gin­ta­ro mu­zie­jus.
Baig­ti įgy­ven­din­ti šį pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma 2020 me­tais. O at­ei­ty­je bus sie­kia­ma to­les­nio part­ne­rių iš įvai­rių už­sie­nio ša­lių ben­dra­dar­bia­vi­mo ren­giant nau­jus pro­jek­tus.

Straips­nis yra fi­nan­suo­ja­mas re­miant Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai. Šis kū­ri­nys at­spin­di tik au­to­riaus po­žiū­rį, to­dėl Ko­mi­si­ja ne­ga­li bū­ti lai­ko­ma at­sa­kin­ga už bet ko­kį ja­me pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos nau­do­ji­mą.

Nuotraukoje: Tarptautiškumą skatinančio projekto dalyviai susitikimo metu.

Komentarai
Kiti straipsniai