Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Pa­mi­nė­jo Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­ną

Pir­mą­jį spa­lio šeš­ta­die­nį šven­čia­ma Kū­no kul­tū­ros ir spor­to die­na. Tra­di­ciš­kai ši die­na pa­mi­nė­ta ir Tve­rų gim­na­zi­jo­je – su­reng­tas mo­ki­nių sta­lo te­ni­so tur­ny­ras.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo try­li­ka mo­ki­nių. Tre­či­ą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Tve­rų gim­na­zi­jos moks­lei­vė Mar­ga­ri­ta Gu­daus­kai­tė. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko taip pat tve­riš­kei Ug­nei Gri­guo­lai­tei, ku­ri po at­kak­lios ko­vos re­zul­ta­tu 2:3 nu­si­lei­do rie­ta­viš­kei Mo­ni­kai Mi­šei­ky­tei. Jai ir ati­te­ko gar­bin­ga pir­mo­ji vie­ta.

Nuotraukoje: Stalo teniso turnyro prizininkės ir Tverų gimnazijos Kūno kultūros mokytojas A. Černeckis.

Komentarai
Kiti straipsniai