Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Moks­lei­viams leis­ta už­im­ti dir­ban­čių­jų sa­vi­val­dy­bė­je vie­tas

Spa­lio 10-ąją mi­ni­ma Sa­vi­val­dos die­na. Tra­di­ciš­kai tą­dien Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę oku­puo­ja moks­lei­viai, ku­riems lei­džia­ma vie­nai va­lan­dai įsi­jaus­ti į Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­čių­jų die­not­var­kę, dar­bo spe­ci­fi­ką.

„Ma­lo­nu ma­ty­ti jau­nuo­sius ko­le­gas, ku­rie rū­pin­sis Rie­ta­vo at­ei­ti­mi, sta­tys, gra­žins ir puoš mū­sų mies­tą. Svei­ki­nu ko­le­gas su Sa­vi­val­dos die­na, svei­ki­nu ir jus tuo pa­čiu, ka­dan­gi sa­vi­val­da ap­ima nuo ma­žiau­sio iki pat vy­riau­sio. Da­bar jūs už­im­si­te mū­sų vie­tas, ku­rio­se yra pa­ruo­šos už­duo­tė­lės – mū­sų dar­bas, ku­rį tu­rė­tu­me šian­dien at­lik­ti. Pa­jaus­ki­te pos­to, ku­rį už­im­si­te, svar­bą, at­sa­ko­my­bę, spręs­ki­te, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti, at­lik­ti. Iki 10-os va­lan­dos vi­sa val­džia jū­sų ran­ko­se“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos moks­lei­vė Be­at­ri­čė Vai­či­kaus­kai­tė taip pat pa­svei­ki­no vi­sus su Sa­vi­val­dos die­na, pa­lin­kė­jo po­zi­ty­vu­mo, kan­try­bės dar­be bei dė­ko­jo už su­teik­tą ga­li­my­bę „pa­si­ma­tuo­ti“ šiuos pos­tus, ku­rie yra svar­būs kiek­vie­nam sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jui.
Gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė at­vy­ko ne tuš­čio­mis, o su pa­čių iš­kep­tu tor­tu. Tve­rų gim­na­zis­tai me­rui įtei­kė na­mi­nį sū­rį.
Me­ro pa­rei­gas už­ėmu­si dvy­lik­to­kė B. Vai­či­kaus­kai­tė sa­kė, kad va­lan­da, kol ji ėjo šias svar­bias pa­rei­gas, ne­pra­il­go. Per tą lai­ką jai te­ko per­žiū­rė­ti pro­to­ko­lus, su­si­pa­žin­ti su po­sė­džio dar­bot­var­ke bei pro­gra­ma, per ku­rią me­ras gau­na įva­rius pra­ne­ši­mus. Anot jos, pa­si­da­rė aiš­kiau, iš ko su­si­de­da me­ro dar­bas, kaip pa­ruoš­ti kal­bas ir pan. Šia­me ren­gi­ny­je moks­lei­vė da­ly­va­vo ir pra­ėju­siais me­tais, tik per­nai ėjo kal­bos re­dak­to­rės pa­rei­gas.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Vy­tau­tą Di­čiū­ną pa­kei­tė Si­mo­nas Vai­či­kaus­kas, o di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo An­ta­no Auž­bi­ka­vi­čiaus dar­bų ėmė­si du moks­lei­viai – Eri­da Ma­žei­kai­tė ir Vik­to­ras Po­cius. Ki­ti gim­na­zis­tai už­ėmė ki­tų sky­rių ve­dė­jų ka­bi­ne­tus. Kol moks­lei­viai dar­ba­vo­si, tik­rie­ji sa­vi­val­dos at­sto­vai gurkš­no­jo ar­ba­tą bei ska­na­vo moks­lei­vių at­vež­tus ska­nės­tus.
Pra­bė­gus va­lan­dai, me­ras A. Čer­nec­kis pa­dė­ko­jo moks­lei­viams ir kiek­vie­nam pa­do­va­no­jo ne­se­niai iš­leis­tą kny­gą „Rie­ta­vo kraš­tas ir žmo­nės“.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Abiejų gimnazijų moksleiviai į savivaldybę atkeliavo su skaniomis dovanomis.

Komentarai
Kiti straipsniai