Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Me­lio­ra­ci­jos rei­ka­lams – 17-ika tūkst. eu­rų dau­giau

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­rius pa­ren­gė in­for­ma­ci­ją apie vals­ty­bi­nius me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nius, ku­rie val­do­mi ir pri­žiū­ri­mi pa­ti­kė­ji­mo tei­se, taip pat įver­ti­no ke­tu­rių pas­ku­ti­nių­jų me­tų duo­me­nis, kiek šių įren­gi­nių re­mon­tui ir prie­žiū­rai skir­ta pi­ni­gų.

Iš vi­so Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do ir pri­žiū­ri vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius šiuos me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nius: net 44,5 tūkst. hek­ta­rų (1432 km) dre­na­žo tin­klų, taip pat – 1303 pra­lai­das, 970 km grio­vių, 33 til­tus, 5 re­gu­lia­to­rius ir tri­jų tven­ki­nių HTS (hid­ro­tech­ni­kos sta­ti­nius).
Žiū­rint į ke­tu­rių me­tų lai­ko­tar­pį, kiek spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų iš vals­ty­bės biu­dže­to skir­ta me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių prie­žiū­rai ir re­mon­tui, tai skai­čiai yra to­kie: 2015 m. – 146,8 tūkst. eu­rų; 2016 m. – 148 tūkst. eu­rų; 2017 m. – 144 tūkst. eu­rų, o 2018 m. – 161 tūkst. eu­rų. Tai­gi šie­met – net 17-ika tūkst. eu­rų dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais!
Gau­tos lė­šos vi­sa­da skirs­to­mos la­biau at­si­žvel­giant į tas kai­miš­ką­sias te­ri­to­ri­jas, kur in­ten­sy­viau vyk­do­ma žem­dir­bys­tė. Taip pat – ir į me­lio­ruo­tų že­mių sa­vi­nin­kų pra­šy­mus bei me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių blo­gą būk­lę.
Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių ava­ri­niams ge­di­mams tai­sy­ti ga­li­ma skir­ti iki 20 proc. vi­sų gau­na­mų vals­ty­bės lė­šų. Pir­mu­mo tei­sę tu­ri tie ava­ri­niai ge­di­mai, ku­rie yra di­džiu­lė­se sau­si­ni­mo sis­te­mo­se, ap­iman­čio­se po 10–15 ha že­mės te­ri­to­ri­jos. Taip pat at­si­žvel­gia­ma į pa­teik­tų pra­šy­mų ei­liš­ku­mą, ge­di­mo su­dė­tin­gu­mą. Ži­nia, ne­to­ly­gų lė­šų pa­skirs­ty­mą šiek tiek le­mia ir se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se esan­čių vals­ty­bi­nių me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių kie­kis.
Žiū­rint į įsi­sa­vin­tų vals­ty­bi­nių lė­šų (spe­cia­lių­jų tiks­li­nių do­ta­ci­jų), skir­tų me­lio­ra­ci­jos dar­bams, pa­si­skirs­ty­mą tarp se­niū­ni­jų 2015–2017 m., per tą lai­ko­tar­pį ma­žiau­siai lė­šų te­ko Al­sė­džių, Paukš­ta­kių, Stal­gė­nų bei Ku­lių se­niū­ni­joms. Tie­sa, 2006–2011 m. lai­ko­tar­py­je, pa­si­nau­do­jus ES pa­ra­ma, Al­sė­džių, Stal­gė­nų ir Ku­lių se­niū­ni­jo­se bu­vo įgy­ven­di­na­mi me­lio­ra­ci­jos grio­vių ir juo­se esan­čių įren­gi­nių re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tai.
Šie­met dau­giau­sia nau­dos tu­rė­tų pa­jaus­ti Žli­bi­nų (ski­ria­ma 30 proc. lė­šų), Ku­lių (27 proc.) ir Pla­te­lių (25 proc.) se­niū­ni­jos, ku­rio­se vyk­do­mi me­lio­ra­ci­jos grio­vių re­mon­to dar­bai pa­gal pa­reng­tus tech­ni­nius dar­bo pro­jek­tus. Pa­vyz­džiui, Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je bus su­re­mon­tuo­ta 6 km me­lio­ra­ci­jos grio­vių ir juo­se esan­čių įren­gi­nių, o Ku­lių se­niū­ni­jo­je – 3 km grio­vių ir nu­šie­nau­ta 26 km grio­vių. Žli­bi­nų se­niū­ni­jo­je nu­ma­ty­ta su­re­mon­tuo­ti 2,5 km grio­vių. Li­ku­sio­se se­niū­ni­jo­se at­lie­ka­mi me­lio­ra­ci­jos ava­ri­nių ge­di­mų re­mon­tas bei už­tvan­kų prie­žiū­ros dar­bai.
Taip pat šiais me­tais bu­vo įgy­ven­din­ti du Eu­ro­pos są­jun­gos fon­dų fi­nan­suo­ja­mi pro­jek­tai, ku­riuos vyk­dė Že­mai­čių Kal­va­ri­jos se­niū­ni­jo­je įsi­kū­ru­sios me­lio­ra­ci­jos sis­te­mų nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos – „Aje­ry­nė“ ir „Alks­nos“. Sa­vi­val­dy­bė prie šių įgy­ven­di­na­mų pro­jek­tų pri­si­dė­jo po 15 proc., t. y. iš vi­so 103, 6 tūkst. eu­rų. Po šių ob­jek­tų pri­da­vi­mo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos ka­dast­ro vie­to­vė­je esan­čių vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čių me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių ba­lan­si­nė ver­tė pa­di­dė­jo 505, 9 tūkst. eu­rų.
Ki­tą­met Ša­tei­kių ir Did­vy­čių ka­dast­ro vie­to­vė­se bus įgy­ven­din­tas dar vie­nas me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas, ku­rį vyk­do su­si­kū­ru­si me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių nau­do­to­jų aso­cia­ci­ja „Ža­lio­ji Lie­pu­pė“. Šio pro­jek­to ver­tė – 378,8 tūkst. Eur.
Per­nai mū­sų ša­lį mer­kė il­ga­lai­kės liū­tys, dėl jų pa­da­ri­nių šie­met iš Eu­ro­pos Są­jun­gos so­li­da­ru­mo fon­do Lie­tu­vai bu­vo skir­ta 16,9 mln. eu­rų do­ta­ci­ja. Pi­ni­gai tu­ri bū­ti pa­nau­do­ti vals­ty­bės pa­žeis­tai me­lio­ra­ci­jos in­fra­struk­tū­rai at­kur­ti. Plun­gės ra­jo­nas taip pat pa­si­nau­dos šios pa­ra­mos da­li­mi – ke­ti­na­ma re­mon­tuo­ti apie 20 km grio­vių ir juo­se esan­čių me­lio­ra­ci­jos įren­gi­nių Al­sė­džių, Stal­gė­nų, Ša­tei­kių ir Paukš­ta­kių se­niū­ni­jo­se.

Komentarai
Kiti straipsniai