Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės kri­vū­lė at­ke­lia­vo į mū­sų Sa­vi­val­dy­bę

Rug­sė­jo 27-ąją Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis pra­si­dė­jo nuo trink­te­lė­ji­mo ąžuo­li­ne kri­vū­le į grin­dis – to­kiu bū­du Vil­niaus „Ro­ta­ry“ klu­bo pre­zi­den­tas Ri­man­tas Po­vi­las Jo­gė­la mū­sų me­rui Aud­riui Kli­šo­niui per­da­vė per­ei­na­mą­ją kri­vū­lę, skel­bian­čią ži­nią apie Eu­ro­pos par­ke (Vil­niaus r.) ren­gia­mą sta­ty­ti mo­nu­men­tą „Pa­sau­lio Lie­tu­vių vie­ny­bės ka­rū­na“. Sve­čiams iš­vy­kus, to­liau bu­vo dir­ba­ma pa­gal dar­bot­var­kę – ap­tar­ta be­veik pus­šim­tis klau­si­mų.

Per­da­vė kri­vū­lę, pa­pra­šė pri­si­dė­ji­mo

Per vi­są Lie­tu­vą ke­liau­jan­ti per­ei­na­mo­ji ąžuo­li­nė kri­vū­lė pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį pa­sie­kė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę. Sim­bo­li­nia­me per­da­vi­me da­ly­va­vo mi­nė­to klu­bo pre­zi­den­tas R. P. Jo­gė­la, vi­ce­pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Vai­tie­kū­nas ir skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ra­dze­vi­čius. Pri­im­da­ma šį sim­bo­lį, Sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo pri­si­dė­ti prie pa­min­klo sta­ty­bos – to sve­čiai ir pa­pra­šė mū­sų me­ro bei Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių.
Šven­čiant Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­tį, pro­jek­tą „Pa­sau­lio Lie­tu­vių vie­ny­bės ka­rū­na“ pa­si­ry­žo įgy­ven­din­ti me­ni­nin­kas G. Ra­dze­vi­čius. Bū­si­ma­sis mo­nu­men­tas sim­bo­li­zuos pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bę ir su­si­tel­ki­mą dirb­ti mū­sų pro­tė­vių že­mės la­bui, nes tik­tai bū­da­mi vie­nin­gi iš­lik­si­me stip­rūs kaip tau­ta. Pa­min­klo idė­ji­nę es­mę at­skleis pra­ei­ties bal­tų kul­tū­ros žen­klai ir sim­bo­liai. Ka­rū­nos pa­grin­dą su­da­rys iš lau­ko ak­me­nų ra­tu su­mū­ry­ti aš­tuo­ni stul­pai, vir­šu­je už­si­bai­gian­tys sau­lu­te su pum­pu­ru, sim­bo­li­zuo­jan­čia am­ži­ną gy­ve­ni­mo žie­dą. Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kia apie 1 mln. eu­rų. Mo­nu­men­to sta­ty­bos jau yra pra­si­dė­ju­sios.

Šil­dy­mo se­zo­ną jau ga­li­ma pra­dė­ti

Įmo­nei UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Ro­mas Luo­tė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie pa­si­ren­gi­mą cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mo tie­ki­mui. Jo tei­gi­mu, vi­si ka­ti­lai su­tvar­ky­ti, ši­lu­mo­kai­čių san­da­ru­mas ir tra­sos pa­tik­rin­tos, vis­kam yra pa­si­ruoš­ta, tad šil­dy­mo se­zo­ną ga­li­ma pra­dė­ti kad ir šian­dien. Ta­ry­bos na­rys Liu­das Skie­rus klau­sė, ka­žin ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad mū­sų ši­lu­mos ūkis pa­ge­rė­tų kai­no­da­ros pras­me? R. Luo­tė pri­mi­nė, jog su įmo­ne „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta dar 2000 me­tais, o kai į Plun­gės ši­lu­mos rin­ką ša­lia pa­grin­di­nio ši­lu­mos ga­min­to­jo ir tie­kė­jo at­ėjo ne­pri­klau­so­mas ši­lu­mos ga­min­to­jas, kai­nos ma­žė­ji­mo nė­ra ko ti­kė­tis. Ši įmo­nė ši­lu­mai ga­min­ti nau­do­ja bio­ku­rą, o jo kai­na vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­ki­lo, tad ge­rų nau­jie­nų tik­rai ne­bus. Tai­gi, ši­lu­mos pa­bran­gi­mas ne­iš­ven­gia­mas. Tie­sa, R. Luo­tė svars­tė, jei­gu ne­žy­miai, iki ko­kių 5 proc. te­pab­rangs du­jos, tai šil­dy­mui la­biau ap­si­mo­kės nau­do­ti du­jas, o ne bio­ku­rą.

Kan­tau­čių mo­kyk­los ne­be­li­ko

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai nie­ko ki­to ne­li­ko, kaip nu­bal­suo­ti už anks­čiau pa­tvir­tin­to mū­sų mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 m. ben­dro­jo pla­no pa­kei­ti­mą. Es­mi­nis da­ly­kas – nuo 2018 m. spa­lio 1 die­nos lik­vi­duo­ja­mas Se­na­mies­čio mo­kyk­los Kan­tau­čių sky­rius. Nors šią mo­kyk­lė­lę bu­vo ban­do­ma iš­sau­go­ti vi­so­kiais bū­dais – net­gi ža­dė­ta da­ry­ti jung­ti­nę pra­di­nu­kų kla­sę vos iš tri­jų mo­ki­nių, ta­čiau rug­sė­jo 1-ąją Kan­tau­čiuo­se mo­ky­tis ne­be­no­rė­jo nė vie­nas vai­kas. Vi­si iš­si­bė­gio­jo į ki­tas mo­ky­mo įstai­gas, tad mo­kyk­los šia­me kai­me ne­be­bus.

Ma­žė­ja vai­kų, ma­žė­ja ir dar­buo­to­jų

Ta­ry­bos na­riai nu­bal­sa­vo už Plun­gės ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gų, Plun­gės pa­slau­gų ir švie­ti­mo pa­gal­bos cen­tro, Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, Plun­gės ra­jo­no Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro bei Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­rei­gy­bių ir eta­tų są­ra­šą. Kaip trum­pai pa­aiš­ki­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Aud­rius Mi­siū­nas, ma­žė­jant mo­ki­nių skai­čiui, ne­iš­ven­gia­mai rei­kia ma­žin­ti ir ad­mi­nist­ra­ci­jo­je dir­ban­čių žmo­nių skai­čių. Dėl to, jog kai ku­rio­se įstai­go­se di­rek­to­riams li­ko tik 0,75 eta­to, sa­vo ne­pri­ta­ri­mą iš­sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė As­ta Bei­er­le Ei­gir­die­nė. Jos ma­ny­mu, ne­nor­ma­lu, kad di­rek­to­rius ne­be­tu­ri pil­no eta­to. Me­ras A. Kli­šo­nis su­sku­bo pa­aiš­kin­ti, jog at­ly­gi­ni­mai va­do­vams ne­su­ma­žė­jo – per prie­dus jie gaus tą pa­tį, kaip ir anks­čiau. Tad dau­gu­ma po­sė­džiau­to­jų bal­sa­vi­mu spren­di­mui pri­ta­rė.

Mo­kyk­lo­se – du nau­ji di­rek­to­riai

Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pro­gim­na­zi­jai nuo šiol va­do­vaus In­ga Lit­vi­nie­nė, o Se­na­mies­čio pa­grin­di­nei mo­kyk­lai – Pau­lius Za­kals­kis, iki tol ėjęs Ša­tei­kių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Ta­ry­bos na­riai tam pri­ta­rė ben­dru su­ta­ri­mu. Ša­tei­kiuo­se lai­ki­nai, kol įvyks kon­kur­sas, pu­se eta­to di­rek­to­riaus kė­dė­je sė­dės As­ta Pla­tau­nie­nė, ei­nan­ti Pla­te­lių uni­ver­sa­laus dau­gia­funk­cio cen­tro va­do­vės pa­rei­gas.

Vie­nu sa­ki­niu

Prie li­go­ni­nės esan­čios lai­ki­no ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gos kai­na bus 16,42 Eur – tiek rei­kės su­mo­kė­ti va­di­na­mo­joje blai­vyk­lo­je mie­go­ju­siems as­me­nims.
Že­mai­čių Kal­va­ri­jos kul­tū­ros cen­trui vie­šo kon­kur­so bū­du leis­ta 10 me­tų lai­ko­tar­piui iš­nuo­mo­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias mies­te­ly­je esan­čias kul­tū­ros cen­tro ne­nau­do­ja­mas pa­tal­pas – iš vi­so 87,17 kv. m.
Aso­cia­ci­jai „Plun­gės skau­tai“ pa­nau­dos tei­se su­teik­tos pa­tal­pos žir­gy­ne. Ten, kur bu­vo įsi­kū­ręs Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras, jie ga­lės vyk­dy­ti sa­vo veik­lą ir lai­ky­ti in­ven­to­rių.
UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ no­rė­jo gau­ti at­lei­di­mą nuo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ir nuo že­mės nuo­mos mo­kes­čio, ta­čiau nei vie­nam, nei ki­tam pra­šy­mui dau­gu­ma Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių ne­pri­ta­rė ar­ba su­si­lai­kė.
Plun­giš­kiai su ar­mė­nais ne­drau­gaus – nė vie­nas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ne­pri­ta­rė (vi­si su­si­lai­kė), kad bū­tų pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su de­šim­tuo­ju part­ne­riu, t. y. su Ar­mė­ni­jos Res­pub­li­kos Ta­vu­šo sri­ties Di­li­ža­no sa­vi­val­dy­be, nes ne­įžvel­gė ta­me nie­ko ge­ro…

Bal­tos ku­me­lės sap­nas

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ko ge­ro, taip ir bū­tų ra­miai pa­si­bai­gęs, jei ne plyks­te­lė­jęs ap­si­žo­džia­vi­mas tarp dvie­jų po­li­ti­kų. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, jog A. Bei­er­le Ei­gir­die­nė pa­klau­sė, ko­dėl taip il­gai už­tru­ko ir iki šiol nė­ra baig­ti dar­bai Bi­ru­tės gat­vė­je, t. y. čia vis dar nė­ra ša­li­gat­vių? Me­ras pa­aiš­ki­no, jog įmo­nė „Eso“ tik iš ket­vir­to kar­to nu­pir­ko ran­go­vus, ku­rie su­ka­be­lia­vo elek­tros tin­klus. Ka­dan­gi šie dar­bai už­si­tę­sė, ne­bu­vo ga­li­ma klo­ti ša­li­gat­vių. Ta­čiau „Val­da“ jau dir­ba ir iki lap­kri­čio dar­bus baigs. Pa­vyz­džiui, de­ši­nė­je pu­sė­je (kur se­ne­lių na­mai), pa­sak A. Kli­šo­nio, ša­li­gat­vis bus ne tik pla­tes­nis, bet ir baig­tas jau ar­ti­miau­sią sa­vai­tę.
Ro­ber­tas En­dri­kas dėl to ne­bu­vo la­bai pa­ten­kin­tas, tvir­ti­no, jog Bi­ru­tės gat­vė­je ply­te­lių dar nė­ra, ir pa­reiš­kė, jog rei­kia pa­ga­liau pra­dė­ti dirb­ti! Jo ma­ny­mu, vie­ni dar­bai ki­tiems ga­li ei­ti iš pas­kos, už ko­kios sa­vai­tės, ir ne­rei­kia čia dels­ti mė­ne­sius! To­mas Rau­dys at­kir­to, jog tai esan­tis „bal­tos ku­me­lės sap­nas“! „Kur tai ma­ty­ta, kad trys ran­go­vai dirb­tų vie­nu me­tu?! Mo­ky­ti vis pro­tin­gi! Į sa­ve pa­si­žiū­rė­ki­te! Ne­rei­kia čia skleis­ti de­ma­go­gi­jos!“ – opo­nen­tui at­kir­to po­li­ti­kas, o me­ras su­sku­bo nu­trauk­ti gin­čą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vilniaus „Rotary“ klubo prezidentas R. P. Jogėla (viduryje) mūsų merui A. Klišoniui perdavė pereinamąją ąžuolinę krivūlę ir paprašė Savivaldybės prisidėjimo prie monumento „Pasaulio Lietuvių vienybės karūna“ statybos.

Komentarai
Kiti straipsniai